Advertisement

University Students’ Alienation Levels: The Case of the Anadolu University Tourism Faculty

 • Sezi Aydın
 • Çağıl Hale ÖzelEmail author
Conference paper
 • 16 Downloads

Abstract

A person may suffer alienation from oneself, society, the workplace, or the living environment. Alienation of the individual is an issue that increasingly causes alienation from society, and education constitutes one of the foci of alienation. It is crucial both theoretically and practically to determine the alienation levels of students, investigate the causes of alienation, and advance possible solutions. In this context, research was conducted during the fall semester of the 2017–2018 academic year to determine the alienation levels of students studying in different departments of the Anadolu University Tourism Faculty. In this study, a quantitative approach and a descriptive research model were applied. The Student Alienation Scale was used as a data collection tool to investigate whether students’ alienation levels differed by variables such as gender, department, class, and income level. In conclusion, it was found that students experience moderate alienation along all subdimensions of alienation, namely, powerlessness, irregularity, isolation, and meaninglessness. The results of this study may help the Anadolu University Tourism Faculty administration to take precautions to prevent further student alienation.

Keywords

Alienation Alienation in education Undergraduate students Anadolu University Faculty of Tourism 

References

 1. Ataş, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeyleri ve kurumsal itibar algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi.Google Scholar
 2. Ataş, Ö., & Ayık, A. (2013). Öğretmen adaylarında okula yabancılaşma. Electronic Turkish Studies, 8(8), 103–122.CrossRefGoogle Scholar
 3. Avcı, M. (2012). Eğitimde temel bir sorun: Yabancılaşma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 23–40.Google Scholar
 4. Bayhan, V. (1995). Üniversite öğrencilerinde anomi ve yabancılaşma (Yayımlanmamış doktora tezi). Malatya, Türkiye: İnönü Üniversitesi.Google Scholar
 5. Coşkun, S. (2013). İnsansal varoluş ve özün belirlenimi olarak yabancılaşma ve özgürleşme. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 111–126.Google Scholar
 6. Coşkun, Y., & Altay, C. A. (2009). Lise öğrencilerinde yabancılaşma ve benlik algısı ilişkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 41–56.Google Scholar
 7. Çağlar, Ç. (2012). Öğrenci yabancılaşma ölçeğinin (ÖYÖ) geliştirilmesi. Development of the Student Alienation Scale (Sas). Eğitim ve Bilim, 37(166), 195–205.Google Scholar
 8. Çağlar, Ç. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1497–1513.Google Scholar
 9. Çelik, E., & Babaoğlan, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeyi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 405–427.Google Scholar
 10. Çelik, F. (2005). Orta öğretim öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi.Google Scholar
 11. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve Lısrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 12. Develioğlu, K., & Tekin, Ö. A. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ve yabancılaşma arasındaki ilişki: Beş yıldızlı otel çalışanları üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 15–30.Google Scholar
 13. Elma, C. (2003). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması: Ankara ili örneği. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 14. Ergil, D. (1978). Yabancılaşma kuramına ilk katkılar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 33(3), 93–108.Google Scholar
 15. Erjem, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: Lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 395–417.Google Scholar
 16. Fromm, E. (2014). The essential fromm: Life between having and being. New York: Open Road Media.Google Scholar
 17. Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 18. Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117–142.CrossRefGoogle Scholar
 19. Kalaycı, Ş. (2010). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın.Google Scholar
 20. Kale, M., & Nur, İ. (2016). Karl Marx ve Marksist teori açısından eğitim ve toplumsal cinsiyet. Cag University Journal of Social Sciences, 13(1), 40–55.Google Scholar
 21. Karagülle, A. E., & Çaycı, B. (2014). Ağ toplumunda sosyalleşme ve yabancılaşma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(1), 1–9.CrossRefGoogle Scholar
 22. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 23. Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.Google Scholar
 24. Newmann, F. M. (1981). Reducing student alienation in high school: Implications of theory. Harvard Educational Review, 51, 117–129.CrossRefGoogle Scholar
 25. Polat, M., Dilekmen, M., & Yasul, F. (2015). Öğretmen adaylarında okula yabancılaşma ve akademik öz-yeterlik: Bir chaid analizi incelemesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 214–232.Google Scholar
 26. Şahin, V. (2013). Oğuz Atay’ın romanlarında toplumsal yabancılaşma. Journal of Turkish Studies, 8(9), 2313–2322.CrossRefGoogle Scholar
 27. Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783–791.CrossRefGoogle Scholar
 28. Sidorkin, A. M. (2004). In the event of learning: Alienation and participative thinking in education. Educational Theory, 54(3), 251–262.CrossRefGoogle Scholar
 29. Şimşek, H., & Akdemir, Ö. A. (2015). Üniversite öğrencilerinde okula yabancılaşma. Current Research in Education, 1(1), 1–12.Google Scholar
 30. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.Google Scholar
 31. Tekin, F. (2014). Peter L. Berger’in yabancılaşma anlayışı: Diyalektik bilincin kaybı. Beytulhikme: An International Journal of Philosophy, 4(2), 29–48.Google Scholar
 32. Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve spss veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.Google Scholar
 33. Uzun, Ö. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine etki eden sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adana, Turkey: Çukurova Üniversitesi.Google Scholar
 34. Yapıcı, M. (2004). Eğitim ve yabancılaşma. Journal of Human Sciences, 1(1), 1–9.Google Scholar
 35. Yılmaz, S., & Sarpkaya, P. (2009). Eğitim örgütlerinde yabancılaşma ve yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 314–333.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of TourismAnadolu UniversityEskisehirTurkey

Personalised recommendations