Advertisement

Bipolar Constitutionalism in The Netherlands and Its Consequences for the Independence and Accountability of the Judiciary

 • Geerten BoogaardEmail author
Chapter
Part of the European Yearbook of Constitutional Law book series (EYCL, volume 1)

Abstract

The expansion of the constitutional function of the judiciary in the Netherlands necessitates a perpetual review of its independence. Should it be reinforced in order to better protect judges from the possible repercussions of politically unwelcome judgments? Or should the safeguards be weakened in order to legitimize judicial interventions in political processes? This chapter analyses the historical expansion of the constitutional function and provides an overview of the current formal and informal constitutional safeguards relating to the legal status and institutional and functional independence of the judiciary in the Netherlands. The conclusion is that in particular the informal safeguards for independence such as the convention of co-optation and the sub judice principle can help to strike a balance between legal protection and democracy.

Keywords

Administrative Jurisdiction Division of the Dutch Council of State constitutionalism Dutch Supreme Court judicial accountability judicial independence 

References

 1. Adams M, Van der Schyff G (2006) Constitutional Review by the Judiciary in the Netherlands. A Matter of Politics, Democracy or Compensating Strategy. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 66:399–413Google Scholar
 2. Barkhuysen T, Den Ouden W, Schuurmans Y E (2012) The Law on Administrative Procedures in the Netherlands. NALL, http://www.nall.nl/tijdschrift/nall/2012/06/NALL-D-12-00004 Accessed 1 March 2019
 3. Boogaard G, Uzman J (2018) Commentaar op artikel 120 van de Grondwet. In: Hirsch Ballin E M H, Leenknegt G (eds) Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet. https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=120 Accessed 1 March 2019
 4. Bossers G F M (1987) Welk eene natie, die de jurij gehad heeft, en ze weder afschaft! De jury in de Nederlandse rechtspraktijk 1811–1813. Eburon, DelftGoogle Scholar
 5. Bovend’Eert P P T (2000) Benoeming en ontslag van rechters. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 6. Bovend’Eert P P T (2008) Rechterlijke organisatie, Rechters en rechtspraak. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 7. Bovend’Eert P P T (2015) Terugkerend rumoer over benoemingen door de regering en de Tweede Kamer. Nederlands Juristenblad 2015/90:94–101Google Scholar
 8. Brood P (2011) Rechters in de politiek. In: Van Boven M W et al (eds) Tweehonderd jaar rechters. Verloren, Hilversum, pp 229–256Google Scholar
 9. De Roos Th A (2013) Democratischer strafrechtspraak? De betekenis van de inbreng van leken, Ars Aequi, 7(8):560–565Google Scholar
 10. De Werd M F J M (1994) De benoeming van rechters: constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York. Gouda Quint, ArnhemGoogle Scholar
 11. Efthymiou N S, De Wit J C (2013) The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht Law Review 9(2):75–88CrossRefGoogle Scholar
 12. Gommer H (2008) Onder de rechter. Wolf, NijmegenGoogle Scholar
 13. Group of States against Corruption (2012) Evaluation Report Netherlands. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c799a Accessed 22 February 2019
 14. Hoekstra J (2017) De rechter kan tegen een stootje, ja zelfs tegen een beuk, maar behoeft zich stoten onder de gordel niet te laten welgevallen. Nederlands Juristenblad 2017/1515:1975–1979Google Scholar
 15. Hofhuis H F M (2018) De selectie voor rechters geanalyseerd. Nederlands Juristenblad 2018/999:1431–1433Google Scholar
 16. Jansen C J H (2005) De spagaat van de leden van de Hoge Raad in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands Juristenblad 17:880–886Google Scholar
 17. Jansen C J H (2014) The Participation of Laymen in the Dutch Judiciary 1811–2011. Fundamina 20(1):427–436Google Scholar
 18. Koopmans T (2003) Courts and Political Institutions: A Comparative View. Cambridge University Press, CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 19. Kuijer M (2004) The Blindfold of Lady Justice. Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 ECHR. Wolf, NijmegenGoogle Scholar
 20. Langbroek P M (2010) Organization Development of the Dutch Judiciary. Between Accountability and Judicial Independence. International Journal for Court Administration 2(2):1–10CrossRefGoogle Scholar
 21. Martens S K (1998) Incorporating the European Convention. The Role of the Judiciary. European Human Rights Law Review 3:5–14Google Scholar
 22. Merryman J H (1996) The French Deviation. The American Journal of Comparative Law 44(1):109–119CrossRefGoogle Scholar
 23. Pessers D (1983) 100 jaar na de zaak Aletta Jacobs. Nederlands Juristenblad 58:663–664Google Scholar
 24. Pieterman M (1990) De plaats van de rechter in Nederland 1813–1920. Gouda Quint, ArnhemGoogle Scholar
 25. Seerden R J G H, Wenders D W M (2012) Administrative Law in the Netherlands. In: Seerden R J G H (ed) Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States. A Comparative Analysis. Intersentia, Antwerp, pp 101–175Google Scholar
 26. Staatscommissie-Cals/Donner (1971) Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet. http://resources.huygens.knaw.nl/watermarker/pdf/cc/scans/1967a_cie_cals-donner/verslag/plenair/data/1971-03-29/1971-03-29.pdf Accessed 1 March 2019
 27. Struycken A A H (1910) Administratie of rechter? Gouda Quint, ArnhemGoogle Scholar
 28. Ten Kate J, Van Koppen P (1994) Judicialization of Politics in The Netherlands: Towards a Form of Judicial Review. International Political Science Review 15(2):143–151CrossRefGoogle Scholar
 29. Transparency International (2012) National Integrity System Assessment. http://files.transparency.org/content/download/282/1132/file/2012_NetherlandsNIS_EN.pdf Accessed 1 March 2019
 30. Uzman J, Barkhuysen T, Van Emmerik M L (2010) The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator? In: Van Erp J H M, Van Vliet L P W (eds) Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of Comparative Law. Intersentia, Antwerp/Oxford/Portland, pp 423–468Google Scholar
 31. Uzman J, Boogaard G (2015) Make It a Better Place. Transnational Public Interest Litigation and the Separation of Powers. In: Ten Napel H M T D et al (eds) The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers. Leiden University Press, Leiden, pp 295–319Google Scholar
 32. Van Boven M W (2011) Rechters en regenten. De benoemingen van de leden van de nieuwe rechterlijke macht in 1811. In: Van Boven M W et al (eds) Tweehonderd jaar rechters. Verloren, Hilversum, pp 159–202Google Scholar
 33. Van den Brink J, Ten Napel H M T D (2013) The Dutch Political Reformed Party (SGP) and Passive Female Suffrage. A Comparison of Three High Court Judgments From the Viewpoint of Democratic Theory. Utrecht Journal of International and European Law 29(77):29–41CrossRefGoogle Scholar
 34. Van den Eijnden P M (2011) Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 35. Van Dijk P (1987) The Benthem Case and its Aftermath in the Netherlands. Netherlands International Law Review 34(1):5–24CrossRefGoogle Scholar
 36. Van Emmerik M L, Loof J P, Schuurmans Y E (2014) Systeemwaarborgen voor de kernwaarden van de rechtspraak. Raad voor de Rechtspraak Research Memoranda 2/2014Google Scholar
 37. Van Koppen (1990) The Dutch Supreme Court and Parliament: Political Decision Making versus Non-political Appointments. Law and Society Review 24(3):745–780CrossRefGoogle Scholar
 38. Van Koppen P J, Ten Kate J (2003) De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838–2002. Kluwer, DeventerGoogle Scholar

Copyright information

© T.M.C. Asser Press and the authors 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Leiden UniversityLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations