Advertisement

Monitoren/evalueren

  • Henk Rosendal
  • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Wanneer de zorg eenmaal van start is gegaan, is het zaak de voortgang te bewaken. Met de Zvw-aanspraak is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk gemaakt voor het gehele zorgproces, dus ook voor een zorgvuldige uitvoering van de zorg en voor het realiseren van zorgresultaten. Dit betekent overigens niet dat de wijkverpleegkundige zelf alles moet uitvoeren. Hij kan hier vaak gebruikmaken van teamleden, zoals 3IG’ers die ondersteunen bij de monitoring en de voorbereiding van de (verplichte) evaluaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Henk Rosendal
    • 1
  • José van Dorst
    • 2
  1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
  2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations