Advertisement

Anamnese, onderzoek en screening

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

Aan het eind van dit hoofdstuk staat aanvullend een korte aanvullende notitie over pijnlijke diabetische polyneuropathie. Voor dit onderwerp zijn geen uitgangsvragen geformuleerd, maar gedurende het ontwikkelen van de herziene versie was er de behoefte om hier toch aandacht aan te besteden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations