Advertisement

Spraak- en taalstoornissen en logopedie

  • K. van Lierde
  • H. van den Abbeele
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende logopedische stoornissen op het vlak van stem, resonantie, articulatie, taal, vloeiendheid en mondgewoonten toegelicht. Een specifieke opsplitsing tussen kinderen en volwassenen wordt gebruikt. Naast de symptomatologie worden de etiologische factoren, de logopedisch-diagnostische fase en het logopedische behandelbeleid – al dan niet in multidisciplinair verband – in kaart gebracht. Verwijzing naar een logopedist is in elk geval noodzakelijk wanneer de algemene spraakverstaanbaarheid van de patiënt gestoord is en/of wanneer de communicatie met de onmiddellijke omgeving faalt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • K. van Lierde
    • 1
  • H. van den Abbeele
    • 2
  1. 1.Vakgroep spraak- taal- en gehoorwetenschappenUniversiteit GentGentBelgië
  2. 2.Universiteit GentGentBelgië

Personalised recommendations