Advertisement

Instructies

  • J. J. van Dixhoorn
Chapter

Samenvatting

De aanwijzingen die de begeleider geeft, zijn voor elke instructie weergegeven in een schematische opbouw in twee kolommen. Links staan de stappen die gezet worden en rechts staat tekst die de stappen verduidelijkt, omschrijft en aangeeft waarop gelet dient te worden. De instructies zijn uitgeschreven met de bedoeling de essentiële, minimale stappen aan te geven. Het is de kale opbouw, met alleen de aanwijzingen die nodig zijn om te weten wat precies de bedoeling is. Dit schema geeft de definitie van de instructie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • J. J. van Dixhoorn
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations