Advertisement

De context van ontspanningsinstructie

  • J. J. van Dixhoorn
Chapter

Samenvatting

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe ontspanningsmethoden zijn te herleiden tot een en hetzelfde leerproces: via een aantal modaliteiten (houding, beweging, aandacht, denken, ademhaling en handgrepen) en onderliggende processen, komt een individu tot zelfregulatie van spanning en ontspanning.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • J. J. van Dixhoorn
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations