Advertisement

Inleiding

  • J. J. van Dixhoorn
Chapter

Samenvatting

Ontspanningsoefeningen zijn een wijdverbreid en veelgebruikt hulpmiddel dat voor een breed scala van doelen wordt toegepast. Elementen van ontspanning zijn te herkennen in allerlei culturele gedragingen, zoals rituelen, die tot doel hebben een emotionele spanning te kanaliseren en op zijn plaats te laten komen, danwel het individu te helpen om tot rust te komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • J. J. van Dixhoorn
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations