Advertisement

Preventie van kindermishandeling

  • Sandra van Gameren
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal: Welke vormen van preventie zijn er? Welke factoren beïnvloeden de kans dat kindermishandeling optreedt? Wie is de probleemeigenaar als het gaat om preventie? Preventie is een breed begrip. De uitroep dat we meer moeten doen aan preventie van kindermishandeling vraagt dan ook om een specificatie. Je kunt verschillende preventiedoelen nastreven en verscheidene doelgroepen bedienen met preventieve interventies of activiteiten. Het is belangrijk zicht te hebben op de beїnvloedende factoren: welke factoren verhogen het risico dat kindermishandeling ontstaat en welke factoren beschermen daarbij? Preventie van kindermishandeling is sinds de decentralisatie de verantwoordelijkheid van lokale gemeenten. We bekijken innovatieve projecten en hun opbrengsten en spreken een uitvoerende partij bij een innovatief project: de Wijkacademie in Rotterdam. Tegelijk moeten we constateren als we naar de landelijke praktijk kijken dat preventie van kindermishandeling in veel gemeenten in Nederland nog geen prioriteit heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren
    • 1
  1. 1.BarendrechtNederland

Personalised recommendations