Advertisement

Vragen over kindermishandeling

  • Sandra van Gameren
Chapter

Samenvatting

Dit hoofdstuk centreert zich rond drie vragen: Wat ís kindermishandeling? Weten we over hoeveel kinderen we kunnen spreken in Nederland? Hoe kan kindermishandeling worden verklaard? Kindermishandeling is een containerbegrip. We onderscheiden incidenteel ouderlijk mis-handelen van een patroon van onveiligheid. Een situatie van langdurige onveiligheid of verwaarlozing komt jaarlijks bij XXX kinderen in Nederland voor, hoewel dit cijfer een onderschatting is van het werkelijke aantal mishandelde kinderen. Een verklaring voor dit hardnekkige maatschappelijke probleem wordt gevonden in een multifactorieel verklaringsmodel. Aan de hand van twee standaardwerken uit de vorige eeuw bekijken we de invloed van de ouderlijke factor nader en gaan in op de vraag via welk proces onmacht en onkunde tot kindermishandeling kunnen leiden. Een ervaringsdeskundige ouder vertelt hoe zijn onvermogen en onmacht tot een neerwaartse spiraal van partnergeweld en kindermishandeling heeft geleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren
    • 1
  1. 1.BarendrechtNederland

Personalised recommendations