Advertisement

Styl 4.4+: Tradycjonalista (duma i wytrwałość)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Ten styl charakteryzuje się przeciętnym zorientowaniem na wyniki i ludzi oraz wyraźną orientacją na wartości organizacji. Osoba o tym stylu dba o swoją pracę i organizację i czuje się dumna z jej sukcesu. Szczerze angażuje się w kultywowanie tradycji firmy i stara się zapewnić jej stabilne i prawidłowe funkcjonowanie. Jest prawdziwym patriotą – pracownikiem lojalnym, zaangażowanym i dumnym z udziału w historii i osiągnięciach organizacji. Jednocześnie jej sądy i zachowanie są tradycyjne. Woli sprawdzone, wypróbowane podejście i oparte na nim decyzje. Dąży do budowania atmosfery stabilności, niezawodności i zdrowego konserwatyzmu.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations