Advertisement

Styl 4.4–: Konserwatysta-formalista (balansowanie i kompromisy)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Styl 4.4− charakteryzuje się umiarkowanym zorientowaniem na zadania i ludzi oraz formalnym i obojętnym stosunkiem wobec pracy i organizacji. Osoba o tym stylu unika wszystkiego, co nowe. Stara się unikać ryzyka i konfliktów. Swoją pracę wykonuje zgodnie z regułami i instrukcjami. Jej zachowanie i sposób myślenia jest zdecydowanie konserwatywny. Lubi ściśle trzymać się instrukcji, boi się wszystkiego, co nowe i nietypowe.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations