Advertisement

Styl 1.7–: Pochlebca (uległy i miły)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Niskie zorientowanie na zadania, wysokie zorientowanie na ludzi, obojętność wobec pracy i organizacji; skłonny do zadowalania wszystkich wokół, cieszy się pozytywnym nastawieniem. Pragnie nawiązywać dobre stosunki z ludźmi za wszelką cenę, stosownie do okoliczności. Ucieka od konfliktów i kłótni, jest nieszczery, schlebia i ulega innym dla własnych celów, które nie zawsze udaje mu się zrealizować.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations