Advertisement

Styl 7.1–: Dyktator, despota (wskazywać i egzekwować)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

System organizacyjny jest zawsze słuszny, nie podlegający zmianom porządek musi być niezawodnie przestrzegany. Osoba reprezentująca styl 7.1− wymaga od podwładnych najwyższych wysiłków i trzyma wszystko pod kontrolą, wyznaczając jasny cel działania. Nie może zostać naruszona żadna zasada mogąca pomóc w realizacji celu.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations