Advertisement

Synercube: Naukowa teoria kształtowania efektywnych relacji w organizacji

 • Anatoly Zankovsky
 • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

W kontekście podejścia systemowego, organizacja jest zestawem elementów i ich wzajemnych powiązań, które funkcjonują jako integralna całość (Katz i Kahn 1966). Dla zachowania tej integralności i prowadzenia swojej działalności organizacja potrzebuje pozyskiwanych z zewnątrz zasobów (informacji, energii, funduszy, pracowników, materiałów, sprzętu itp.). W toku swoich działań organizacja przekształca zasoby na rezultaty (produkt, towary, usługi, informacje itp.), które wracają do środowiska zewnętrznego, przynosząc zysk. Następnie zysk jest przeznaczany na zakup nowych zasobów i tak cykl rozpoczyna się na nowo. Widać stąd, że każda organizacja jest systemem otwartym, który nieustannie wchodzi w interakcje ze środowiskiem zewnętrznym (patrz Rys. 2.1).

Jako organizmy biologiczne, organizacje rozwijają się i trwają dzięki korzystnej korelacji pomiędzy zużytymi zasobami a osiągniętymi rezultatami. Aby móc przetrwać w dłuższej perspektywie, wyniki organizacji powinny być przynajmniej równe nakładom przeznaczanym na zasoby, procesy transformacyjne i codzienną działalność. Jeżeli wyniki nie pozwalają na odtworzenie wydatkowanych zasobów i wysiłków, organizacja traci zdolność funkcjonowania. Dlatego wydajność procesu transformacyjnego jest kluczowym warunkiem determinującym przetrwanie każdej organizacji.

Źródła

Literatura

 1. Bass B (1960) Leadership, psychology and organizational behavior. Harper. New YorkGoogle Scholar
 2. Bennis W, Nanus B (1985) Fuehrungskraefte: Die vier Schluesselstrategien erfolgreichen Fuehrens. Campus Verlag, FrankfurtGoogle Scholar
 3. Beugre C (1998) Managing fairness in organizations. Quorum Books, WestportGoogle Scholar
 4. Blake R, Adams McCanse A (1992) Das GRID Fuehrungsmodel. ECON Verlag GmbH, DuesseldorfGoogle Scholar
 5. Blake R, Mouton J (1964) The managerial grid. Gulf Publishing Company, HoustonGoogle Scholar
 6. Creusen U, Bock R, Thiele C (2013) Fuehrung ist dreidimensional. In: Crisand E, Raab G, Crisand N (Ed.) Arbeitshefte Fuehrungspsychologie, vol. 69. Windmuehle Verlag, Hamburg Google Scholar
 7. Durkheim Е (1924) Sociologie et Philosophie. F. Alcan, PаrisGoogle Scholar
 8. Durkheim Е (1950) Leçons de sociologic. Presses universitaires de France, ParisGoogle Scholar
 9. Ermolayeva EP (2008) Psychology of social realization in occupation. IPRAS Publishing House, Moscow (Russian version)Google Scholar
 10. Fiedler F (1967) A theory of leadership effectiveness. McGraw-Hill, New York Google Scholar
 11. Filley A, House R, Kerr S (1976) Managerial Process and organizational behavior (2. Ed.). Scott, Foresman and Company, GlenviewGoogle Scholar
 12. Hersey P, Blanchard K (l993) Management of organization behavior utilizing human resources (8th. Ed.). Prentice-Hall, Englewood CliffsGoogle Scholar
 13. Katz D, Kahn R (1966) The social psychology of organizations. John Wiley & Sons, New YorkGoogle Scholar
 14. Kehne T (2009): Laesst sich Verantwortung normen? Ueberlegungen zu Rolle und Funktion von Standards im Themenfeld Corporate Social Responsibility. In: Aßlaender M, Senge K (Publ) Corporate Social Responsibility im Einzelhandel. Metropolis, Marburg, p. 209–236Google Scholar
 15. Kupreychenko A (2008) Psychology of trust and distrust. IPRAS Publishing House, Moscow (Russian version)Google Scholar
 16. Lane C, Bachmann R (Eds) (1998) Trust within and between organizations. Oxford University Press, New YorkGoogle Scholar
 17. Lawler E (1992) The ultimate advantage: create the high involvement organization. Joss Bass, San FranciscoGoogle Scholar
 18. Likert R(1961) New patterns of management. McGraw-Hill, New York Google Scholar
 19. Locke E (1991) The essence of leadership. Lexington Books, New YorkGoogle Scholar
 20. Mayo E (1933) The Human Problems of an Industrial Civilization. Macmillan, New YorkGoogle Scholar
 21. Misumi J (1985) The behavioural science of leadership: An interdisciplinary Japanese research program. University of Michigan Press, Ann ArborGoogle Scholar
 22. Mowday R, Porter L, Steers R (1982) Employee-Organization Linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover. Academic Press, New YorkGoogle Scholar
 23. Parygin B (1973) Management and Leadership. LGPU, St. PetersburgGoogle Scholar
 24. Reddin W (1970) Managerial effectiveness. McGraw-Hill, New York Google Scholar
 25. Robbins S, Judge T (2009) Organizational Behavior. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle RiverGoogle Scholar
 26. Roethlisberger F, Dickson W (1939) Management and the Worker. Harvard University Press, CambridgeGoogle Scholar
 27. Sheppard B, Lewicki R, Minton J (1992) Organizational justice: the search for fairness in the workplace. Lexington Books, New York Google Scholar
 28. Steiner I (1972) Group process and productivity. Academic Press, New YorkGoogle Scholar
 29. Stogdill R (1974) Handbook of leadership: a survey of theory and research. Free Press, New York Google Scholar
 30. Yukl G (1994) Leadership in organizations. Prentice Hall, Englewood CliffsGoogle Scholar
 31. Zankovsky A (2011) Psychology of Leadership: from behavioural model to value/cultural paradigm. IPRAS Publishing House, MoscowGoogle Scholar
 32. Zhuravlev A (2005) Psychology of collective performance. IPRAS Publishing House, Moscow (Russian version)Google Scholar
 33. Zhuravlev A, Kupreychenko A (2003) Ethics in psychological regulation of business activity. IPRAS Publishing House, Moscow (Russian version)Google Scholar

Czasopisma

 1. Bass B (1990) From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. Organ Dyn 18(3):19–31CrossRefGoogle Scholar
 2. Blake R, Mouton J (1982) A Comparative Analysis of Situationalism and 9.9 Management by Principle. Organ Dyn 10(4): 20–43CrossRefGoogle Scholar
 3. Caldwell C, Hayes L, Long DT (2010) Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship. J Bus Ethics 96:497–512CrossRefGoogle Scholar
 4. Conger J (1990) The dark side of leadership. Org Dyn 19(2):44–55CrossRefGoogle Scholar
 5. Fleischman E, Harris E (1962) Patterns of leadership behavior related to employee grievances and turnover. Pers Psychol 15(2):43–56CrossRefGoogle Scholar
 6. Hersey P, Blanchard К (1982) Leadership style: Attitudes and behaviors. Train Dev J 36:50–52Google Scholar
 7. Hosmer LT (1995) Trust: the connecting link between organizational theory and philosophical ethics. Acad Manage Rev 20:379–403MathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 8. Ingham A, Levinger G, Graves J, Peckman V(1974) The Ringelmann Effect: Studies of Group Size and Group Performance. Journal of Experimental Social Psychology 10: 371–384CrossRefGoogle Scholar
 9. Kristof-Brown A, Zimmerman R, Johnson E (2005) Consequences of Individuals’ fit at work: a meta-analysis of person–job, person-organization, person-group and person-supervisor fit. J Pers Psychol 58:281–342CrossRefGoogle Scholar
 10. Kravitz D, Martin B (1986) Ringelmann Rediscovered: The Original Article. Journal of Personality and Social Psychology 50(5):936–941CrossRefGoogle Scholar
 11. Larson L, Hunt J, Osborn R (1976) The Great Hi-Hi Leader Behavior Myth: A Lesson from Occam’s Razor. Acad Manage J 19(4):628–641Google Scholar
 12. Lewin K, Lippitt R (1938) An Experimental Approach to the Study of Autocracy and Democracy: A Preliminary Note. Sociometry 1:292–380CrossRefGoogle Scholar
 13. Misumi J, Shirakashi S (1966) An experimental study of the effects of supervisory behavior on productivity and moral in a hierarchical organization. Hum Relat 19:297–301CrossRefGoogle Scholar
 14. Moede W (1927) Die Richtlinien der Leistungs-Psychologie. Industrielle Psychotechnik, 4, p. 193–209Google Scholar
 15. Nystrom P (1978) Managers and the Hi-Hi Leader Myth. Acad Manage J 21 (2):325–331Google Scholar
 16. Radoilska L (2008) Truthfulness and business. J Bus Ethics 79 :21–28CrossRefGoogle Scholar
 17. Ringelmann M (1913) Recherches sur les moteurs animes: Travail de l’homme. Annales de l’Institut National Agronomique, 2e série-tome XII, 1–40Google Scholar
 18. Tannenbaum R, Schmidt W (1973) How to choose a leadership pattern. Harv Bus Rev 51: May–June 162–180Google Scholar
 19. Turker D (2009) How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment. J Bus Ethics 89:189–204CrossRefGoogle Scholar
 20. Van Vianen A, De Pater I, Van Dijk F (2007) Work value fit and turnover intention: some source or different source fit. J Manage Psychol 22(2):188–202Google Scholar
 21. Vroom V (1973) A new look at managerial decision making, Organ Dyn, 1(4): 66–80 CrossRefGoogle Scholar
 22. Vroom V, Jago A (1978) On the validity of the Vroom-Yetton model, J Applied Psychol 63:151–162 CrossRefGoogle Scholar
 23. Westerman J, Cyr L (2004) An Integrative Analysis of Person-Organization Fit Theories. Int J Sel Assess 12(3): 252–261CrossRefGoogle Scholar
 24. Yammarino F, Bass B (1990) Transformational leadership and multiple levels of analysis. Human Relations, 43:975–995CrossRefGoogle Scholar

Prace magisterskie

 1. Schumacher S (2014) Leadership dimensions: an empirical integration. Master Thesis, University OsnabrueckGoogle Scholar

Inne

 1. Misumi J (1972) An empirical study of political leadership. In: Bulletin of the Institute for Industry and Labour. Kyushu University, S. 57 (Japanese Version)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
 2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations