Advertisement

Styl 7.7–: Oportunista, manipulator (wykorzystywać i manipulować)

  • Anatoly Zankovsky
  • Christiane von der HeidenEmail author
Chapter

Abstract

Wysoka orientacja na zadania, wysoka orientacja na ludzi, obojętny i pragmatyczny stosunek do pracy i organizacji. Wysoka koncentracja na wynikach nie służy jednak rozwojowi organizacji tylko osobistym interesom. To jawne lub skrywane dążenie do zaspokojenia własnych interesów budzi nieufność wśród współpracowników i podwładnych. W wymiarze relacji z ludźmi egoizm i chęć manipulowania manifestują się w jeszcze większym stopniu. Otoczenie dość szybko poznaje prawdziwe motywy działania osoby o stylu 7.7− i przestaje jej ufać, a wręcz zaczyna obawiać się jej uroku i umiejętności budowania relacji, nie chcąc zostać oszukanym czy wykorzystanym. W tym modelu duży nacisk kładzie się tylko na takie strategie zachowania, które pomagają w dążeniu do własnych celów.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Russische Akademie der WissenschaftenMoskauRussian Federation
  2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Personalised recommendations