Advertisement

Strategische Steuerung in der Stadt Hlohovec und der Gemeinde Ratkovce (Slowakei)

 • Silvia RučinskáEmail author
 • Miroslav Fečko
Chapter

Zusammenfassung

Der Beitrag gibt einen Überblick über dei Grundlagen und die Entwicklung des strategischen Managements in der Stadt Hlohovec und der Gemeinde Ratkovce (Slowakei).

Literatur

 1. Aktualisierung der Nationalen Strategie für Regionale Entwicklung der Slowakischen Republik. Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (pôvodná aktualizácia strategického dokumentu na roky 2014 až 2020). https://www.vlada.gov.sk/data/files/6951_narodna_strategia_.pdf.
 2. Džupka, P., & Hamaďak, M. (2012). Strategické plánovanie v obciach a mestách [Strategische Planung in Gemeinden und Städten]. In Z. Hrabovská & S. Sedláková (Hrsg.), Ekonomické aspekty v územnej samospráve III. Zborník [Ökonomischen Aspekte der Kommunalverwaltung III. Sammelband]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 3. Gesetz Nr. 302/2001 über die Selbstverwaltung der Selbstverwaltungsbezirke in der geänderten Fassung – Gesetz über die Selbstverwaltungsbezirke [Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov].Google Scholar
 4. Gesetz Nr. 369/1990 über die Gemeinden in der geänderten Fassung – Gemeindegesetz in der geänderten Fassung [Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov].Google Scholar
 5. Gesetz Nr. 416/2001 über die Weitergabe einiger Befugnisse von staatlichen Regierungsbehörden an Gemeinden und Selbstverwaltungsbezirke in der geänderten Fassung [Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky].Google Scholar
 6. Gesetz Nr. 539/2008 zur Förderung der regionalen Entwicklung in der geänderten Fassung [Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja].Google Scholar
 7. Gesetz Nr. 564/2004 über die Haushalts Bestimmung der Einkommensteuereinnahmen der territorialen Selbstverwaltung und über Änderungen bestimmter Gesetze in der geänderten Fassung [Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov].Google Scholar
 8. Gesetz Nr. 582/2004 über lokale Steuern und lokalen Gebühr für Kommunalabfälle und kleine Bauabfälle in der geänderten Fassung [Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov].Google Scholar
 9. Gesetz Nr. 583/2004 über Haushaltsvorschriften der territorialen Selbstverwaltung in der geänderten Fassung [Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].Google Scholar
 10. Hlohovec. (2018a). Abschlussbewertungsbericht des Programhaushaltes der Stadt Hlohovec zum 31.12.2017 [Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 31.12.2017]. http://mesto.hlohovec.sk/download_file_f.php?id=960581.
 11. Hlohovec. (2018b). Demographie der Bevölkerung der Stadt Hlohovec [Demografia obyvateľstva mesta Hlohovec k 31.12.2017]. http://mesto.hlohovec.sk/download_file_f.php?id=915556.
 12. Hlohovec. (2018c). Gemeinderat Kommissionen [Komisie Mestského zastupiteľstva].  http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=143996&limited_level=1&stop_menu=143996&hyb=143996.
 13. Hlohovec. (2018d). Kommunalwahlen 2018. Ergebnisse der Kommunalwahlen 2018 [Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018. Výsledky volieb do samosprávy obcí 2018]. http://mesto.hlohovec.sk/download_file_f.php?id=1045095.
 14. Hlohovec. (2018e). Lage und Geographie [Poloha a geografia]. http://mesto.hlohovec.sk/poloha-a-geografia.phtml?id3=80794.
 15. Hlohovec. (2018f). Rat der Stadt. Mitglieder [Mestská rada. Členovia]. http://mesto.hlohovec.sk/zastupca-primatora.phtml?id_menu=65418&limited_level=1&stop_menu=65396#me.
 16. Hlohovec. (2018g). Vorschlag des Programhaushalts der Stadt für das Jahr 2019 [Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2019]. http://mesto.hlohovec.sk/download_file_f.php?id=1049915.
 17. Hlohovec Entwicklungsprogram. (2015). Entwicklungsprogram der Stadt Hlohovec für die Jahre 2016–2023 [Program rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016–2023]. http://mesto.hlohovec.sk/download_file_f.php?id=642445.
 18. Holliman, A. E., & Bouchard, M. (2015). The use of management by objectives in municipalities: Still alive? Review of Public Administration and Management, 3, 150.  https://doi.org/10.4172/2315-7844.1000150.
 19. Jesenko, M. (2010). Ústavné východiská samosprávy obce a právo na samosprávu [Verfassungsgrundlagen der Kommunalverwaltung und das Recht der Kommune auf Selbstverwaltung]. In I. Palúš, M. Jesenko, & A. Krunková (Hrsg.), Obec ako základ územnej samosprávy [Die Kommune als Grundlage der territorialen Selbstverwaltung]. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 20. Klimovský, D. (2005). Možnosti uplatnenia výsledkovo orientovaného rozpočtovania na komunálnej úrovni v slovenských podmienkach [Möglichkeiten der Anwendung der Wirkungsorientierten Haushaltsplanung an der kommunalen Ebene unter slowakischen Bedingungen]. In L. Lovaš (Hrsg.), Teória prax verejnej správy. Zborník príspevkov [Theorie und Praxis der öffentlichen Verwaltung. Sammelband]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 21. Knežová, J. (2009). Realizácia priorít obce prostredníctvom jej rozpočtu [Umsetzung der Prioritäten der Gemeinde durch das Haushalt]. In N. Štangová (Hrsg.), Teória prax verejnej správy. Zborník príspevkov [Theorie und Praxis der öffentlichen Verwaltung. Sammelband]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 22. Nemec, J., & Grynchuk, N. (2017). Performance Budgeting [Leistungsbudgetierung]. Bratislava: NISPAcee Press.Google Scholar
 23. NISPAcee. (2012). Managing Public Investments at Municipal Level. Manual for Local Officials [Verwaltung öffentlicher Investitionen auf kommunaler Ebene. Manual für Mandatsträger]. Bratislava: NISPAcee Press.Google Scholar
 24. Nižňanský, V. (2018). Rekonštrukciaštátu III. Silné mestá silné Slovensko [Rekonstruktion des Staates III. Starke Städte Starke Slowakei]. Piešťany: Komunálnevýskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany.Google Scholar
 25. Orbánová, I., et al. (2004). Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako základný programový dokument podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni [Programm der ökonomischen und sozialen Entwicklung als grundlegendes Programdokument zur Unterstützung der regionaler Entwicklung auf lokaler Ebene]. In L. Lovaš (Hrsg.), Teória a prax verejnej správy. Zborník príspevkov [Theorie und Praxis der öffentlichen Verwaltung. Sammelband]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 26. Palúš, I. (2010). Orgány obce [Gemeindeorgane]. In I. Palúš, M. Jesenko, & A. Krunková (Hrsg.), Obec ako základ územnej samosprávy [Die Kommune als Grundlage der territorialen Selbstverwaltung]. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 27. Ratkovce. (2018a). Endabrechnung der Gemeinde Ratkovce fürs Jahr 2017 [Záverečný účet Obce Ratkovce za rok 2017]. http://www.ratkovce.sk/doc/ZU2017.pdf.
 28. Ratkovce. (2018b). Gemeinderat [Obecné zastupiteľstvo]. http://www.ratkovce.sk/obecne_zastup.html.
 29. Ratkovce. (2018c). Gemeinderat Kommissionen [Komisie pri obecnom zastupiteľstve]. http://www.ratkovce.sk/komisie.html.
 30. Ratkovce. (2018d). Grundinformationen [Základné informácie]. http://www.ratkovce.sk/zakl_info.html.
 31. Ratkovce. (2018e). Haushalt 2019–2021 [Rozpočet 2019–2021]. http://www.ratkovce.sk/doc/Schvaleny_rozpocet_2019-2021.pdf.
 32. Ratkovce & Žlkovce. (2014). Programm der ökonomischen und sozialen Entwicklung der Gemeinden Ratkovce und Žlkovce für die Jahre 2014–2020 [Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Ratkovce a Žlkovce na roky 2014–2020].Google Scholar
 33. Sedláková, S., & Horváthová, M. (2009). Programové rozpočtovanie – Nový nástroj riadenia územnej samosprávy [Programhaushalt – Ein neues Instrument für die kommunale Selbstverwaltung]. In N. Štangová (Hrsg.), Teória a prax verejnej správy. Zborník príspevkov [Theorie und Praxis der öffentlichen Verwaltung. Sammelband]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Google Scholar
 34. Statistisches Amt der Slowakischen Republik. (2018a). Einwohnerzahl Slowakische Republik [Počet obyvateľov podľa pohlavia – SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek (ročne)]. http://statdat.statistics.sk/.
 35. Statistisches Amt der Slowakischen Republik. (2018b). Einwohnerzahl nach Geschlecht – Gemeinden (Jährlich) [Počet obyvateľov podľa pohlavia – Obce (ročne)]. http://datacube.statistics.sk.
 36. Statistisches Amt der Slowakischen Republik. (2018c). Bevölkerungszunahme nach Geschlecht – Gemeinden (Jährlich) [Prírastok obyvateľov podľa pohlavia – Obce (ročne)]. http://datacube.statistics.sk.
 37. Statistisches Amt der Slowakischen Republik. (2018d). Größenkategorien der Gemeinden [Veľkostné skupiny obcí – SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek]. http://statdat.statistics.sk/.
 38. Statistisches Amt der Slowakischen Republik. (2018e). Überblick über die Bevölkerungsbewegung – Gemeinden (Jährlich) [Prehľad pohybu obyvateľstva – Obce (ročne)]. http://datacube.statistics.sk.
 39. Verfassung der Slowakischen Republik [Ústava Slovenskej republiky]. (1992). https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460. Englische Übersetzung: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/31740/71356/F1157817337/SVK31740.pdf.

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Pavol Jozef Šafárik University in KošiceKošiceSlowakei

Personalised recommendations