Advertisement

The Czech Republic—a Case Study

 • Nicole Horáková HirschlerEmail author
Chapter
Part of the Prekarisierung und soziale Entkopplung – transdisziplinäre Studien book series (PSETS)

Abstract

Investigating labour market and employment issues against the backdrop of a multiple change is the topic of this chapter. It looks at the ‘balancing’ between national and international/global factors of economic development going hand in hand with the sectoral shift away from heavy industries—opportunities and threats of developments are investigated.

Keywords

Czech republic Industry Development Employment Precarity 

References

 1. Český statistický úřad (CZSO). (2017a). Zaměstnanost a a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS čtvrtletní údaje 3. čtvrtletí 2017. Praha. (only available in Czech). https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-ctvrtletni-udaje-3-ctvrtleti-2017. Accessed 28 Apr 2018.
 2. Český statistický úřad (CZSO). (2017b). Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku, 3. čtvrtletí. Praha. (only available in Czech). https://www.czso.cz/documents/10180/46239547/25012817q330.pdf/f646198b-b88a-4a8c-97fa-30656aeefb4d?version=1.0. Accessed 28 Apr. 2018.
 3. Czech Trade Union Confederation (ČKMOS). (2015). Vize změny hospodářské strategie České republiky, Praha. https://www.cmkos.cz/obsah/223/vize-zmeny-hospodarske-strategie-cr/14318. Accessed 4 Apr 2018.
 4. Czech Trade Union Confederation (ČKMOS). (2016). Odbory a průmysl 4.0. Pohledy, 2016(1), 49–92. (only available in Czech). https://www.cmkos.cz/obsah/220/pohledy-12016-volne-ke-stazeni/17350. Accessed 6 Mar 2018.
 5. CZ-ISCO. (without date). Metodika zařazování zaměstnání do cz-isco pro účely statistiky trhu práce (only available in Czech). https://www.esfcr.cz/documents/21802/3435234/Metodika+za%C5%99azov%C3%A1n%C3%AD+zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD+do+CZ-ISCO+pro+%C3%BA%C4%8Dely+statistiky+trhu+pr%C3%A1ce.pdf/ec5f1d77-e25c-4bb5-94e3-e87c7938d58e?t=1492761772323. Accessed 23 July 2018.
 6. DV Monitor. ( 2017). Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech – Mezinárodní srovnání. http://www.dvmonitor.cz/system-indikatoru/iv-vystupy/iv-0-ucast-dospelych-na-dalsim-vzdelavani/iv-0-1-ucast-dospele-populace. Accessed 15 June 2018.
 7. European Commission. (2014). E-Skills in Europe, Czech Republic – Country Report. http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/country_reports/country_report_czech_republic.pdf. Accessed 9 Mar 2018.
 8. European Commission. (2017). Digital Economy and Society Index (DESI), 2017 Methodological Note. Brussels. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017. Accessed 30 Mar 2018.
 9. EUROSTAT. (2016). People at Risk of Poverty or Social Exclusion. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion. Accessed 15 June 2018.
 10. EUROSTAT. (2018a). Science and Technology Graduates, 2015 (Tertiary Graduates in Science and Technology per 1000 Persons aged 20-29 years. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Science_and_technology_graduates,_2015_(tertiary_graduates_in_science_and_technology_per_1_000_persons_aged_20-29_years. Accessed 15 Apr 2018.
 11. EUROSTAT (2018b). Wages and Labour Costs. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs. Accessed 28 Apr 2018.
 12. Kyzlinková, R., et al. (2017). Industrial relations in the Czech Republic: Recent developments and future challenges. Prague: Rilsa.Google Scholar
 13. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). (2017). Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2017. Praha (only available in Czech). https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2017p1/anal2017p1.pdf. Accessed 10 Mar 2018.
 14. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). (2016). Iniciativa průmyslu 4.0 (only available in Czech). https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf. Accessed 15 Apr 2018.
 15. NACE-CZ. (without date). C: Zpracovatelský průmysl, (only available in Czech). http://www.nace.cz/nace/c-zpracovatelsky-prumysl. Accessed 22 Apr 2018.
 16. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání; Národní vzdělávací fond (2017). Dopady průmyslu 4.0 na trh práce v ČR (only available in Czech). http://www.nvf.cz/dopady-prumyslu-4-0-na-trh-prace-v-cr. Accessed 6 Mar 2018.
 17. Národní vzdělávací fond. (2016). Iniciativa práce 4.0. Studie. (only available in Czech). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/prace_4_0/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf. Accessed 10 Mar 2018.
 18. Oddělení strategie a trendů Evropské unie (OSTEU). (2015). Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. OSTEU Discussion paper 12/2015. (only available in Czech). https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf. Accessed 9 Mar 2018.
 19. OECD. (2016). OECD Factbook 2015-16: Economic, Environmental and Social Statistics. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2015-en. Accessed 15 June 2018.
 20. Otevřená společnost. (2017). Mapa exekucí. (only available in Czech) http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/. Accessed 15 June 2018.
 21. Roland Berger Strategy Consultants. (2014). Industry 4.0 - the New Industrial Revolution. How Europe Will Succeed. München. https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_industry_4_0_the_new_industrial_revolution.html. Accessed 15 Apr 2018.
 22. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR). (2015). Rok průmyslu a technického vzdělávání, brožura (only available in Czech). http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/RPTV_brozura_1_.pdf. Accessed 15 Apr 2018.
 23. Úřad Vlády ČR. (2015). Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (only available in Czech). https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ma_KORN9YAKXSHL_REV_2-fin.pdf. Accessed 15 Apr 2018.

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of SociologyUniversity of OstravaOstravaHungary

Personalised recommendations