Advertisement

Social in Virtual – Viewpoints into the Development of Online Rehabilitation

 • Sirppa KinosEmail author
 • Laura Jussila
Conference paper
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 907)

Abstract

The emphasis of this article is in examining the phenomena “social in virtual” and related key concepts (social rehabilitation, social support, interaction), in light of previous research. Key viewpoints include the special characteristics of technology-mediated interaction, the building of trust in interaction, the activities of an instructor and peer support. Virtualization and digitalization are world-changing megatrends. Rehabilitation, along with many healthcare services, is at least partially transitioning to a virtual environment. This brings rehabilitation and adaption training into the person’s home, which saves time and expense. Online adaptation training course experiences obtained from the Verkkosova project of the Finnish Parkinson Association are discussed briefly to introduce a real-life element to the phenomena. It can be concluded that face-to-face interaction is not a mandatory requirement in peer support. When planning and guiding online rehabilitation group, it is important to recognize the special characteristics of technology-mediated interaction and acknowledge the group processes as well as the informational, emotional and behavioural aspects affecting the creation of trust. The use of two instructors is recommended. However, communications technology and networks, along with IT skills of citizens should improve, in order to take full advantage of new prospects which online rehabilitation creates.

Keywords

Rehabilitation Online interaction E-health 

References

 1. Sitran Megatrendit (2016). http://www.slideshare.net/SitraFund/sitran-megatrendit-2016. Accessed 05 May 2018
 2. Juhanko, J., Jurvansuu, M. (toim.): Suomalainen teollinen Internet – haasteesta mahdollisuudeksi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Raportit nro 42 (2015). https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-42.pdf. Accessed 05 May 2017
 3. Ratkaisujen Suomi: Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma (2015)Google Scholar
 4. Ahtiainen, M., Auranne, K.: Hyvinvointiteknologian määrittely ja yleisesittely. In: Suhonen, L., Siikanen, Y. (toim.) Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla – hyöty vai haitta? Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C (2007)Google Scholar
 5. Kolehmainen, P., Ikonen, J., Turunen, J.: Työikäisten liikuntaneuvonta etäohjauksen keinoin. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu (2012)Google Scholar
 6. Global Diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth. World Health Organization Geneva (2016)Google Scholar
 7. Salminen, A.L., Heiskanen, T., Hiekkala, S., Naamanka, J., Stenberg, J.H., Vuononvirta, T.: Etäkuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvien termien määrittelyä. In: Salminen, A.L., Hiekkala, S., Stenberg, J.H. (toim.) Etäkuntoutus, Kela Helsinki (2016)Google Scholar
 8. Eichenberg, C., Wolters, C., Brahler, E.: The internet as a mental health advisor in Germany Results of a national survey. PLoS ONE 8(11), e79206 (2013)CrossRefGoogle Scholar
 9. Keck, C.S., Doarn, C.R.: Telehealth technology applications in speech-language pathology. Telemed. e-Health 20(7), 653–659 (2014)CrossRefGoogle Scholar
 10. https://www.mielenterveystalo.fi. Accessed 03 Jan 2018
 11. Heikkinen, M.: Small, closed virtual communities. Case: power and support from the net rehabilitation courses for people with multiple sclerosis. University of Tampere (2011)Google Scholar
 12. Oksa, M.: Verkon käyttö kuntoutuksessa on tätä päivää. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu (2012)Google Scholar
 13. Kinos, S., Asteljoki, S., Suvivuo, P.: Special features of counselling work carried out through interactive TV. In: Saranto, K., Castrén, M., Kuusela, T., Hyrynsalmi, S., Ojala, S. (eds.) Safe and Secure Cities. Communications in Computer and Information Science 450. WIS proceedings (2014)Google Scholar
 14. Karppi, M.: Interaktiivinen etäkuntoutus ikääntyneen toipilasajan tukena. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto (2011)Google Scholar
 15. Järvikoski, A., Härkäpää, K.: Mitä kuntoutus on? In: Suikkanen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A., ym. (toim.) Kuntoutuksen ulottuvuudet. WSOY Porvoo (1995)Google Scholar
 16. Järvikoski, A., Härkäpää, K.: Kuntoutuksen perusteet. WSOY Helsinki (2004)Google Scholar
 17. Linsey, K., Fauser, M., Ossig, C., Hermann, A., Storch, A.: Feasibility and effectiveness of a low-threshold psychoeducative group-intervention for depression in Parkinson’s disease. In: MDS Congress Germany (2016). https://www.mdscongress.org/Congress-2016.htm. Accessed 20 Jan 2018
 18. Cook, D., McRae, C., Kumar, R.: Impact of self-efficacy education on physical and psychosocial functioning in newly-diagnosed Parkinson patients. In: MDS Congress Germany (2016). https://www.mdscongress.org/Congress-2016.htm. Accessed 20 Jan 2018
 19. Alburquerque, D., Rojas, N., Tapia, S., Reyes, P., Silva, C., Chana-Cuevas, P.: Program evaluation empowerment of people with Huntington’s disease (HD) and their families: using goal attainment scaling (GAS). In: MDS Congress Germany (2016). https://www.mdscongress.org/Congress-2016.htm. Accessed 20 Jan 2018
 20. Järvikoski, A., Härkäpää, K.: Teoreettisia näkökulmia psykososiaaliseen sopeutumiseen ja sopeutumisvalmennukseen. In: Streng, H. (toim.) Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. RAY Helsinki (2014)Google Scholar
 21. Social Welfare Act 1301/2014Google Scholar
 22. Vilkkumaa, I.: Ihminen suhteessa ympäristöönsä. In: Streng, H. (toim.) Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. RAY Helsinki (2014)Google Scholar
 23. Kela/kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit. http://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit. Accessed 01 Oct 2017
 24. Streng, H. (toim.): Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. RAY Helsinki (2014)Google Scholar
 25. Keski-Luopa, L.: Sopeutumisvalmennus postmodernissa yhteiskunnassa. In: Streng, H. (toim.) Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. RAY Helsinki (2014)Google Scholar
 26. Hiillamo, H., Tuulio-Heriksson, A.: Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 49, 209–219 (2012)Google Scholar
 27. Kumpusalo, E.: Sosiaalinen tuki, huolenpito ja terveys. Sosiaali- ja terveyshallinnon raportteja 28. Valtion painatuskeskus Helsinki (1991)Google Scholar
 28. Laimio, A., Karnell, S.: Vertaistoiminta – kokemuksellista vuorovaikutusta. In: Laatikainen, T. (toim.) Vertaistoiminta kannattaa. Asumispalvelusäätiö ASPA (2010)Google Scholar
 29. Approved Kela standards of outpatient and institutional rehabilitation enacted in 2016. www.kela.fi. Accessed 05 May 2016
 30. Sivunen, A.: Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä. Väitöstutkimus. Jyväskylän yliopisto (2007)Google Scholar
 31. Currell, R., Urquhart, C., Wainwright, P., Lewis, R.: Telemedicine Versus Face to Face Patient Care: Effects on Professional Practice and Health Care Outcomes (Review). The Cochrane Collaboration John Wiley & Sons Ltd, Hoboken (2010)Google Scholar
 32. Suvivuo, P., Asteljoki, S., Kuikkaniemi, A., Kinos, S.: Students’ experiences of working on the Virtu Channel. In: Karppi, M., Tuominen, H., Eskelinen, A., Santamäki-Fischer, R., Rasu, A. (eds.) Active Ageing Online. Turku University of Applied Sciences, Reports 155 (2013)Google Scholar
 33. Nummenmaa, L.: Presentation at the Mieli symposium (2015). http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tapahtumavideot/professori-lauri-nummenmaa-mieli-2015-p%C3%A4ivill%C3%A4. Accessed 05 May 2018
 34. Nummenmaa, L.: Tunteiden psykologia. Tammi, Helsinki (2010)Google Scholar
 35. Suvilehto, J., Glerean, E., Dunbar, R., Hari, R., Nummenmaa, L.: Topography of social touching depends on emotional bonds between humans. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 13811–13816 (2015)CrossRefGoogle Scholar
 36. Marila, E., Ylinen, A.: Luottamus vuorovaikutuksessa. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja luottamuksen rakentuminen. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto (2002)Google Scholar
 37. Mäkiniemi, J-P., Ahola, S., Peltonen, P.: Verkkokeskustelussa oppimista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. In: Myyry, L., Joutsenvirta, Y. (toim.) Sulautuvaa opetusta verkkokeskustelusta ohjaukseen. Helsinkin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan pedagogiset kehittämispalvelut, Helsinki (2011)Google Scholar
 38. Osman, H.: The virtual project manager: seven best practices for effective communication. Project Management Institute. Virtual Library (2011). http://www.thecouchmanager.com/wp-content/uploads/2011/08/whitepaper_hassan-osman_the-virtual-project-manager_cisco.pdf. Accessed 05 May 2017
 39. Isoherranen, K.: Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Väitöstutkimus. Helsingin yliopisto (2012)Google Scholar
 40. Peavy, R.V.: Sosiodynaaminen näkökulma ja ohjauksen käytäntö. In: Onnismaa, J., Pasanen, H., Spangar, T. (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjauksen välineet. PS-kustannus Jyväskylä (2004)Google Scholar
 41. Kim, H.S.: The Nature of Theoretical Thinking in Nursing. Springer, New York (2000)Google Scholar
 42. https://www.parkinson.fi/hankkeet. Accessed 05 May 2016
 43. Tenhunen, I., Thynell, V., Österman, M.: Osallistujien kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuskursseista – Verkkosova-hanke Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu (2016)Google Scholar
 44. Saari, S.: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Otava Helsinki (2012)Google Scholar
 45. Hiivola, A., Sirkki, A., Viman, L.: Ohjaajan toiminta verkkosopeutumisvalmennuskurssilla. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu (2016)Google Scholar
 46. Heikelä-Välimäki, A.: Verkko-ohjaaminen sopeutumisvalmennuksen kurssilla. Asiantuntijoiden kokemuksia verkko-ohjaamisesta Verkkosova – projektissa. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu (2016)Google Scholar
 47. Kaisko, S., Kanerva, M.: Parkinsonin tautia sairastavien tavoitteiden toteutuminen internetissä tapahtuvassa sopeutumisvalmennuskurssissa – Verkkosova –hanke Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu (2016)Google Scholar
 48. Eriksson, A., Lantela, T.: Verkossa vai “livenä” – Suomen Parkinson-liiton sopeutumisvalmennuskurssien Verkkosova-projekti Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu (2016)Google Scholar
 49. Di Mariano, U., Valmunen, J.: Internet sopeutumisvalmennuksen toimintaympäristönä - Kokemuksia Parkinson-Liiton Verkkosova-kursseista. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu (2016)Google Scholar
 50. Arvola, M.: ICT specialist. Interviewed by Hulkkonen. A. 17 Mar 2016Google Scholar
 51. Kinos, S.: Verkkosova– verkossa tapahtuvan sopeutumisvalmennuksen kehittäminen Hankearviointiraportti. Turun ammattikorkeakoulu (2017)Google Scholar
 52. Marttila, R.: Parkinsonin taudin kulku. In: Rinne, K., Marttila, R., Pasila, A. (toim.) Parkinsonin tauti. Turku: Suomen Parkinson-liitto Ry (2000)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Turku University of Applied SciencesTurkuFinland
 2. 2.Finnish Parkinson AssociationTurkuFinland

Personalised recommendations