Advertisement

Beyond the Educational Visions of the State: The Construction of School Buildings in Rural Nineteenth-Century Sweden

 • Johannes WestbergEmail author
Chapter
Part of the Educational Governance Research book series (EGTU, volume 9)

Abstract

While the architecture, educational ideas and material culture of nineteenth century school buildings have been properly investigated, we know less about the actual processes involved in designing and building schools. These processes are explored in this chapter, allowing the influence of local decision-makers, school designers, builders and workers on the dynamics between state governance and school design in Sweden, 1840–1900, to be examined. The analysis is based on a case study of 66 school building projects in the Sundsvall region, located in northern Sweden.

In this chapter, I will argue that the local design and building processes fundamentally influenced school design. The school districts’ organisation promoted low-cost alternatives and diversity among school buildings. Builders and architects adapted schools to the local sense of aesthetics, hygiene and appropriate temperature for classrooms, as well as the local needs to accommodate the areas’ school-aged children in the planned classrooms. In addition, the morals, organisational skills and knowledge of builders and building workers resulted in a diverse quality of the school buildings. In comparison with investigations focusing on national building plans, exploration of these local factors reveals a much more complex image of the relationship between state governance and school design, showing, once again, that what you want is not always what you get.

Keywords

School building Building process Nineteenth century Sweden 

References

Archival Sources

 1. Parish archives at the Regional State Archive in Härnösand (Landsarkivet i Härnösand).Google Scholar
 2. Alnö, Attmar, Hässjö, Indal, Ljustorp, Njurunda, Selånger, Skön, Sättna, Timrå, Tuna, Tynderö.Google Scholar
 3. The Cathedral Chapter in Härnösand (Domkapitlet i Härnösand, DKH).Google Scholar
 4. Selånger district court (Selångers tingslag).Google Scholar
 5. Revisorers verkställda granskning. N:42, Bil. Be till utslag, 1889, January 3, A1a:22, Lagtima höstting.Google Scholar

Printed References

 1. Almevik, G. (2012). Byggnaden som kunskapskälla. Göteborg: Acta Universitatis Gotheburgensis.Google Scholar
 2. Aquilonius, K. (1942). Svenska folkskolans historia: Del 2. Det svenska folkundervisningsväsendet 1809–1860. Stockholm: Albert Bonniers förlag.Google Scholar
 3. Benito, A. E. (2003). The School in the city: School architecture as discourse and as text. Paedagogica Historica, 39(1), 53–64.CrossRefGoogle Scholar
 4. BiSOS P. (1868-1900). Bidrag till Sveriges officiella statistik. Sweden: Undervisningsväsendet.Google Scholar
 5. Bohman, S. (2010). Omsorg om livet: Spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 1800-talet. Uppsala: Uppsala University Library.Google Scholar
 6. Burke, C. (2010). Putting education in its place: Mapping the observations of Danish and English architects on 1950s school design. Paedagogica Historica, 46(5), 655–672.CrossRefGoogle Scholar
 7. Cappelli, G. (2015). Escaping from a human capital trap? Italy’s regions and the move to centralized primary schooling, 1861–1936. European Review of Economic History, 20(1), 46–65.CrossRefGoogle Scholar
 8. Chalklin, C. W. (1979). Prison building by the county of Berks, 1766–1820. Berkshire Archæological Journal, 69, 61–71.Google Scholar
 9. Chalklin, C. W. (1998). English counties and public building, 1650–1830. London: Hambledon Press.Google Scholar
 10. Cutler, W. (1989). Cathedral of Culture: The schoolhouse in American educational thought and practice since 1820. History of Education Quarterly, 29(1), 1–40.CrossRefGoogle Scholar
 11. de Coninck-Smith, N. (2010). Danish and British architects at work: A micro-study of architectural encounters after the second world war. History of Education, 39(6), 713–730.CrossRefGoogle Scholar
 12. De Vincenti, A. (2015). Schule der Gesellschaft: Wissensordnungen von Zürcher Unterrichtspraktiken zwischen 1771 und 1834. Zürich: Chronos.CrossRefGoogle Scholar
 13. Ek, S. B. (1959). Nybildning och tradition: Förändringar inom allmogens bostadsskick i norra Ångermanland. In B. Hellman (Ed.), Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1959–60 (Vol. XVI, pp. 7–124). Härnösand: Kulturhistoriska föreningen Murberget.Google Scholar
 14. Eklof, B. (1988). Kindertempel or shack? The school building in late imperial Russia (A case study of backwardness). Russian Review, 47(2), 117–143.CrossRefGoogle Scholar
 15. Fernlund, S. (1989). Kyrkobyggande i Skåne 1760–1860. In E. Cinthio, P.-O. Karlsson, & W. M. Pardon (Eds.), Kyrkobyggnader 1760–1860. Del 1: Skåne och Blekinge. (pp. 295, Sveriges kyrkor,. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.Google Scholar
 16. Goad, P. (2010). A chrome yellow blackboard with blue chalk’: New education and the new architecture: Modernism at Koornong school. History of Education, 39(6), 731–748.CrossRefGoogle Scholar
 17. Grew, R., Harrigan, P. J., & Whitney, J. (1983). The availability of schooling in nineteenth-century France. Journal of Interdisciplinary History, 14(1), 25–63.CrossRefGoogle Scholar
 18. Gustafsson, H. (1989). Sockenstugans politiska kultur: Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd. Stockholm: Stadshistoriska institutet.Google Scholar
 19. Helfenberger, M. (2013). Das Schulhaus als geheimer Miterzieher. Normative Debatten in der Schweiz von 1830 bis 1930. Bern: Haupt Verlag.Google Scholar
 20. Karlsmo, E., & Löfgren, E. (2016). Historiography of Swedish building types. Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, 85(1), 8–28.CrossRefGoogle Scholar
 21. Kristenson, H. (2005). Skolhuset: Idé och form. Lund: Signum.Google Scholar
 22. Lange, U. (2011). Ladugården: Om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600–2000. Stockholm: Nordiska museets förlag.Google Scholar
 23. Larsson, A. (2013). A children’s place? The school playground debate in postwar Sweden. History of Education, 42(1), 115–130.CrossRefGoogle Scholar
 24. Laurell, F. e. (1900). Upsala stift: Domprosteriet, Vaksala, Närdinghundra m.fl. kontrakt. In Berättelse om folkskolorna i riket för åren 1893–1898. Stockholm: P. A. Nordstedt & söner.Google Scholar
 25. Lawn, M., & Grosvenor, I. (2005). Materialities of schooling: Design – technology – objects – routines. Oxford: Symposium books.CrossRefGoogle Scholar
 26. Lindahl, E., Dahlgren, E., & Kock, K. (1937). Wages, cost of living and National Income in Sweden 1860–1930: Part two. London: P.S. King & Norstedt.Google Scholar
 27. Lundahl, C., & Lawn, M. (2015). The Swedish schoolhouse: A case study in transnational influences in education at the 1870s world fairs. Paedagogica Historica, 51(3), 319–334.CrossRefGoogle Scholar
 28. Markus, T. (1996). Early nineteenth century school space and ideology. Paedagogica Historica, 32(1), 9–50.CrossRefGoogle Scholar
 29. Myrdal, J. (1996). Betingsläror och arbetsåtgång i lantbruket. In A. Perlinge (Ed.), Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar (pp. 147–161). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.Google Scholar
 30. Nietzsche, F. (1908). Human, all too human: A book for free spirits. Chicago: Charles H. Kerr.Google Scholar
 31. Öfverintendentsembetet. (1865). Normalritningar till folkskolebyggnader jemte beskrifning. Stockholm: s.n.Google Scholar
 32. Öfverintendentsembetet. (1878). Normalritningar till folkskolebyggnader jemte beskrifning: Andra omarbetade upplagan. Stockholm: s.n.Google Scholar
 33. Powell, C. G. (1996). The British building industry since 1800: An economic history. London: E. & F. N. Spon.Google Scholar
 34. Schroeder, F. E. H. (1978). The little red schoolhouse. In R. B. Brown & M. Fishwick (Eds.), Icons of America (pp. 139–160). Bowling Green: Popular Press.Google Scholar
 35. Seaborne, M. (1971). The English school: Its architecture and organization 1370–1870. London: Routledge.Google Scholar
 36. SFS. (1842:19). Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående folk- underwisningen i Riket; Gifwen Stockholms Slott den 18 Junii 1842.Google Scholar
 37. Sundborg, P. (1997). Kyrkskolan i Tuna: Dokumentation inför rivningen 1997. Sundsvall: Sundsvalls museum.Google Scholar
 38. Sundsvalls tidning, June 24, 1917Google Scholar
 39. Sörensen, A. (1942). Svenska folkskolans historia: Del 3. Det svenska folkundervisningsväsendet 1860–1900. Stockholm: Bonniers.Google Scholar
 40. Ulväng, G. (2004). Hus och gård i förändring: Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution. Hedemora: Gidlund.Google Scholar
 41. Upton, D. (1996). Lancasterian schools, republican citizenship, and the spatial imagination in Early nineteenth-century America. Journal of the Society of Architectural Historians, 55(3), 238–253.CrossRefGoogle Scholar
 42. Utterström, G. (1957). Jordbrukets arbetare levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. Första delen. Stockholm: Tiden.Google Scholar
 43. Westberg, J. (2014a). Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900. Lund: Nordic Academic Press.Google Scholar
 44. Westberg, J. (2014b). En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan. Uddannelseshistorie, 48, 52–70.Google Scholar
 45. Westberg, J. (2014c). How much did a Swedish schoolhouse cost to build? Rewriting the history of nineteenth century rural schoolhouses. Scandinavian Journal of History, 39(4), 448–471.CrossRefGoogle Scholar
 46. Westberg, J. (2015). Referring to international examples, adjusting to local realities: Swedish nineteenth century rural schoolhouses. Bildungsgeschichte. International Journal for the Historiography of Education, 5(1), 25–40.Google Scholar
 47. Westberg, J. (2017). Funding the Rise of Mass Schooling: The Social, Economic and Cultural History of School Finance in Sweden, 1840–1900. Cham: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 48. Wilson, R. G., & Mackley, A. (1999). How much did the English country house cost to build, 1660–1880? Economic History Review, 52(3), 436–468.CrossRefGoogle Scholar
 49. Wilson, R. G., & Mackley, A. (2000). Creating paradise: The building of the English country house 1660–1880. London: Hambledon.Google Scholar
 50. Woodward, D. (1995). Men at work: Labourers and building craftsmen in the towns of Northern England, 1450–1750. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 51. Zimmerman, J. (2009). Small wonder: The little red schoolhouse in history and memory. New Haven: Yale University Press.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.School of Humanities, Education and Social SciencesÖrebro UniversityÖrebroSweden

Personalised recommendations