Advertisement

Legal Literates in Eighteenth-Century Swedish Towns: Evidence of Book Ownership in Estate Inventories (Helsinki, Oulu, Porvoo, and Kokkola)

 • Mia KorpiolaEmail author
Chapter
Part of the World Histories of Crime, Culture and Violence book series (WHCCV)

Abstract

This chapter analyses the ownership of law books in eighteenth-century Swedish towns through estate inventories. The towns (Helsinki, Oulu, Porvoo, and Kokkola) were growing in population and wealth while there was a marked increase in the availability of legal books in the vernacular, some specifically written for laymen. The ownership of legal works and the size of the law libraries of townspeople grew in the course of the eighteenth century. Those owning the most legal works were on the more learned scale of legal literates which resounds with the ongoing professionalisation of Swedish town administration and judicial office-holding during the period. On the other hand, law books and legal literature were also owned by the middling sort using books to improve their legal skills and knowledge.

Keywords

Sweden Finland Towns Legal literacy Eighteenth century Law books Legal literature Popular legal literature 

Bibliography

Printed Sources

 1. Björkman, Hjalmar, and Birger Åkerman, eds. 1935. Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697–1800. (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 11.) Helsinki: Suomen sukututkimusseura.Google Scholar
 2. Botin, Anders. 1755–1756. Beskrifning Om Svenska Hemman och Jorda-Gods, 1–2. Stockholm.Google Scholar
 3. Brenner, Alf, ed. 1963–1966. Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja, 25:1–3.) Tampere: Suomen sukututkimusseura.Google Scholar
 4. Förteckning på framledne kyrkoherdens, herr doctor Forskåhls wackra theologiska bibliotheque, som kommer at försäljas i kyrkoherde-huset i St. Mariae församling i Stockholm den [ ] Martii 1762. 1762. Stockholm: Nyström och Stolpe.Google Scholar
 5. Förtekning På böcker och skrifter, Som jämte många andra finnas til salu hos Joh. C. Frenckell i Åbo, På Boklådan å Bron. N:o 1. 1800. Turku.Google Scholar
 6. Grönroos, Henrik, ed. 1937. Bokbeståndet i Helsingfors enligt stadens bouppteckningar 1679–1808. In Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808, ed. Birger Åkerman, Appendix, 270–410. (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 13.) Helsinki: Suomen sukututkimusseura.Google Scholar
 7. Grönroos, Henrik, and Ann-Charlotte Nyman. 1996. Boken i Finland: bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar 1656–1809. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 596.) Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland.Google Scholar
 8. Hausen, Reinhold, ed. 1917. Bidrag till Finlands historia. Vol. 5. Helsingfors: Finlands statsarkiv.Google Scholar
 9. ———, ed. 1935. Finlands medeltidsurkunder. Vol. 8. Helsingfors: Finlands statsarkiv.Google Scholar
 10. Kiernander, Jon[as]. [1776]. Utkast til Medicinal-Lagfarenheten, Domare til Uplysning, Läkare til Hielpreda och Barnmorskor til Undervisning I Ämnen, som röra Människo-Kroppen. Stockholm: Anders Jac: Nordström.Google Scholar
 11. König, Christian. 1745–1746. Lärdoms-Öfning Angående Lagfarenheten, 1–4. Stockholm: Lars Salvius.Google Scholar
 12. Modée, Reinhold Gustaf, and Hedvig E. Lindhjelm, eds. 1754. Utdrag Utur alle ifrån 1747. års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner Och Publicationer. Vol. 4. Stockholm: Lorents Ludwig Grefing.Google Scholar
 13. ———. 1756. Utdrag Utur alle ifrån 1749. års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner Och Publicationer. Vol. 5. Stockholm: Lorents Ludvig Grefing.Google Scholar
 14. Sellander, Magnus. 1796. Formulär-Samling til Bref och Skrifter. Lund: Prof. Joh. Lundblad.Google Scholar
 15. Sveriges Rikes Lag, Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734, 1984. (Rättshistoriskt bibliotek 37.) 1984. Lund: Institutet för rättshistorisk forskning.Google Scholar
 16. Tengwall, Lars. 1794. Twistemåls Lagfarenhet utur Sweriges Rikes Lag och Stadgar. Lund: Professor Joh. Lundblad.Google Scholar
 17. Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo Google Scholar
 18. 5 June 1783, no. 23.Google Scholar
 19. 5 Aug. 1784, no. 31.Google Scholar
 20. 28 Oct. 1784, no. 43.Google Scholar
 21. 20 Jan. 1785, no. 3.Google Scholar
 22. Åbo Tidningar Google Scholar
 23. 29 Sep. 1794, no. 39.Google Scholar
 24. 29 June 1795, no. 26.Google Scholar
 25. 23 May 1796, no. 21.Google Scholar
 26. 4 Sep. 1797, no. 36.Google Scholar
 27. 26 Oct. 1803, no. 86.Google Scholar
 28. Åkerman, Birger, ed. 1934. Bouppteckningar i Borgå stad 1740–1800. (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja, 10.) Helsinki: Suomen sukututkimusseura.Google Scholar

Secondary Literature

 1. Aalto, Seppo. 2015. Kruununkaupunki: Vironniemen Helsinki 1640–1721. (Kirjokansi 104.) Helsinki: SKS.Google Scholar
 2. Ahlbäck, Ragna. 1987. Ett prästgårdsbibliotek i Österbotten. In Humanismen som sant & styrka: Bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv, ed. Erik Carlquist, 26–46. Stockholm: Atlantis.Google Scholar
 3. A.H.W. 1911. Oulun vanhimmista kouluoloista. In Oulun koulujen 300 vuoden muistoksi, ed. G. Marelius, M. Rosendahl, Sakari A. Westerlund, Anna Hägg, and Wolter Skogstedt, 7–43. Oulu: Oulun kirjapaino-osakeyhtiön kirjapaino.Google Scholar
 4. Ankarcrona, Anita. 1989. Bud på böcker: Bokauktioner i Stockholm 1782–1801, traditionen – böckerna – publiken. Stockholm: Institutionen för Litteraturvetenskap.Google Scholar
 5. Asunmaa, Martti, and Erkki Vilpa. 2009. Oulun pedagogio ja Oulun triviaalikoulu: Oulun skoulua vuodesta 1609. Oulu: Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto.Google Scholar
 6. Björkman, Margareta. 1992. Läsarnas nöje: Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783–1809. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 29.) Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen.Google Scholar
 7. Björne, Lars. 1995. Patrioter och institutionalister: Den nordiska vetenskapens historia, 1 – Tiden före år 1815. (Rättshistoriskt bibliotek 52.) Lund: Institutet för rättshistorisk forskning.Google Scholar
 8. Carlsson, Arne. 1972. Böcker i bohuslänska bouppteckningar 1752–1808. Gothenburg: sine nomine.Google Scholar
 9. Carlsson, Sten. 1973. Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865. 2nd ed. Lund: CWK Gleerup Bokförlag.Google Scholar
 10. Cavallin, Maria. 2001. En ämbetsmans hederliga leverne: synen på den svenska ämbetsmannen i en pamflettdebatt 1764–65. In Mellan makten och menigheten: ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige, ed. Börje Harnesk and Maria Taussi Sjöberg, 207–233. (Rättshistoriska skrifter 1.) Stockholm: Institut för rättshistorisk forskning.Google Scholar
 11. Cederberg, A.R. 1947. Suomen historia vapaudenajalla. Vol. 2. Porvoo/Helsinki: WSOY.Google Scholar
 12. Dahl, Gina. 2013. The Market for Books in Early Modern Norway: The Case of Juridical Literature. In Documenting the Early Modern Book World, ed. Malcolm Walsby and Natasha Constantinidou, 187–205. (Library of the Written World, 31; The Handpress World, 23.) Leiden/Boston: Brill.Google Scholar
 13. Estlander, Ernst. 1934. Biblioteket i ett österbottniskt prästhem på 1700-talet. Arkiv för svenska Österbotten 2 (2–3): 115–212.Google Scholar
 14. Fällström, Anne-Marie, and Ilkka Mäntylä. 1982. Stadsadministrationen i Sverige–Finland under frihetstiden. In Stadsadministration i Norden på 1700-talet, ed. Birgitta Ericsson, 173–286. Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget.Google Scholar
 15. Gardberg, Carl-Rudolf. 1938. Läsesällskapet i Gamlakarleby och dess samtida. Historiska och litteraturhistoriska studier 14: 265–310.Google Scholar
 16. Grönroos, Henrik. 1947. Kirjallisuuden levikki Torniossa Ruotsin vallan aikana. Vol. 4, 97–118. Jouko: Pohjois-pohjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu.Google Scholar
 17. ———. 1958. Då böckerna bytte ägare: Bokauktioner i Åbo under ‘Hertiginnans av Finland’ tid. In Böcker och människor: Hyllningsskrift till Carl-Rudolf Gardberg 9 september 1958, ed. Oscar Nikula and Olof Mustelin, 92–108. (Skrifter utgifva av Historiska Samfundet i Åbo 6.) Turku: Historiska Samfundet i Åbo.Google Scholar
 18. ———. 1983a. Cognitio librorum: Retkiä kirjojen maailmaan – Utflykter i böckernas värld. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto.Google Scholar
 19. ———. 1983b. När Sveaborgsofficerarnas böcker såldes på auktion. In Bland böcker och människor: Bok- och personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli 1983, ed. Kai-Inge Hillerud, Erica Ljungdahl, and Magnus von Platen, 69–88. Stockholm: K.-I. Hillerud.Google Scholar
 20. Hakapää, Ilkka. 2011. From Popular Law Books to Rarities of Economics: Merchants’ Professional Literature in the Latter Half of the 1700s in Helsinki. In The Emergence of Finnish Book and Reading Culture in the 1700s, ed. Cecilia af Forselles and Tuija Laine, 55–69. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
 21. Halila, Aimo. 1953. Oulun kaupungin historia 2, 1721–1809. Oulu: Oulun kaupunki.Google Scholar
 22. Hartman, Torsten. 1906. Borgå stads historia, 1–3. Porvoo: O. L. Söderström.Google Scholar
 23. Hornborg, Eirik. 1950. Helsingin kaupungin historia, 2. Helsinki: Helsingin kaupunki.Google Scholar
 24. Impola, Petteri. 2017. Itseoppineet oikeudenkäyntivaltuutetut ja heihin turvautuminen ‘suomalaisissa’ kaupungeissa 1600-luvulla. Unprinted presentation, Neljännet historiantutkimuksen päivät, University of Turku, 19 October 2017.Google Scholar
 25. Klinge, Matti. 2003. Bilmark, Johan. In Suomen Kansallisbiografia 1, 607–608. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
 26. Koivisto, Enne-Liisa. 1937. Iin kansanopetusoloista 1700-luvulla. Jouko: Pohjois-Pohjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu 3: 122–140.Google Scholar
 27. Laine, Tuija. 1997. Virallisjulkaisut. In Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja, ed. Tuija Laine, 283–303. (SKS:n toimituksia 686.) Helsinki: SKS.Google Scholar
 28. ———. 2006. Kolportöörejä ja kirjakauppiaita: Kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800. (SKS:n toimituksia 1098.) Helsinki: SKS.Google Scholar
 29. Landqvist, Hans, and Lena, Rogström. 2016. Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676). Research Reports from the Department of Swedish. Gothenburg: Gothenburg University. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/50631. Accessed 1 July 2018.
 30. Laurikkala, Saini. 1951. Perukirjan laatijoista Varsinais-Suomen maaseudulla 1700-luvulla. Turun Historiallinen Arkisto 11: 259–291.Google Scholar
 31. Lext, Gösta. 1950. Bok och samhälle in Göteborg 1720–1809. Gothenburg: sine nomine.Google Scholar
 32. Mäkinen, Ilkka. 1997. “Nödvändighet af LainaKirjasto”: Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot. (SKS:n toimituksia 668.) Helsinki: SKS.Google Scholar
 33. ———, ed. 2005. Bookworm at Tampere: Land-surveyor Gustaf Adolph Tuderus’ (1766–1817) Library. (Tutkivi 34.) Tampere: Tampere University Unit for Cultural Research.Google Scholar
 34. ———. 2007. Porvariston lukuharrastuksen synty Pohjanlahden pikkukaupungeissa 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa. In Raahelaista kirjakulttuuria: Kirjoituksia Raahen Porvari- ja Kauppakoulun vanhoista kirjoista ja lukijoista, ed. Kari Mäki, 6–14. Raahe: Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahastosäätiö.Google Scholar
 35. Markkanen, Erkki. 1988. Perukirja tutkimuslähteenä. (Studia Historica Jyväskyläensia 37.) Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar
 36. Naumann, Erik, together with Nat. Beckman. 2007. Anders Botin, af. In Svenskt biografiskt lexikon 5, 566–574. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon.Google Scholar
 37. Neovius, Ad. 1897. Anteckningar rörande Borgå stads och sockens historia. Porvoo: Ad. Neovius.Google Scholar
 38. Nikander, Gabriel. 1944. Gamlakarlebys historia 2: tidsskedet 1714–1808. Kokkola: Gamlakarleby stads förlag.Google Scholar
 39. Nikula, Oscar. 1981. Kaupunkilaitos 1721–1875. In Suomen kaupunkilaitoksen historia 1: Keskiajalta 1870-luvulle, ed. C.J. Gardberg, Raimo Ranta, Oscar Nikula, and Henrik Lilius, 135–301. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto.Google Scholar
 40. Nurmio, Yrjö. 1947. Maamme lukuseuroista ja niiden kirjastoista 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Historiallinen Aikakauskirja 45: 1–47.Google Scholar
 41. Parland-von Essen, Jessica. 2008. Kirjanomistus kulttuurihistoriallisen tutkimuksen kohteena: Helsinkiläiset ja heidän kirjansa 1700-luvulla. In Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla, ed. Cecilia af Forselles and Tuija Laine, 10–34. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja 23.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
 42. Pihlajamäki, Heikki. 2011. The Rise of Modern Finnish Advocacy in the Late Nineteenth Century: Evidence from the Helsinki Town Court. In Liber amicorum Ditlev Tamm: Law, History and Culture, ed. Per Andersen, Pia Letto-Vanamo, Kjell Åke Modéer, and Helle Vogt, 387–394. Copenhagen: DJØF Publishing Press.Google Scholar
 43. Pleijel, Hilding. 1944. Bouppteckningarnas bokstånd: Historiskt principiella synpukter. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund 4: 3–9.Google Scholar
 44. Satokangas, Reija. 1987. Oulu ja meri (1721–1809). In Valkean kaupungin vaiheet: Oulun historiaa, ed. Kyösti Julku, 101–121. (Studia Historica Septentrionalia 13.) Rovaniemi: Societas Historica Finlandiae Septentrionalis.Google Scholar
 45. Schybergson, M.G. 1924. Bilmark, Johan. In Svenskt biografiskt lexikon 4, 402–404. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon.Google Scholar
 46. Turunen, Eija. 2007. Varhaisen kokoelman signeeraajista. In Raahelaista kirjakulttuuria: Kirjoituksia Raahen Porvari- ja Kauppakoulun vanhoista kirjoista ja lukijoista, ed. Kari Mäki, 22–26. Raahe: Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahastosäätiö.Google Scholar
 47. Vahtola, Jouko. 1987. Oulun historia kaupungin perustamisesta isoonvihaan. In Valkean kaupungin vaiheet: Oulun historiaa, ed. Kyösti Julku, 79–99. (Studia Historica Septentrionalia 13.) Rovaniemi: Societas Historica Finlandiae Septentrionalis.Google Scholar
 48. Vainio-Korhonen, Kirsi. 2012. Ujostelemattomat: kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. Helsinki: WSOY.Google Scholar
 49. Vasara-Aaltonen, Marianne. 2017. Learning for the Legal Profession: Swedish Jurists’ Study Journeys ca. 1630–1800. LL.D. thesis, Faculty of Law, University of Helsinki.Google Scholar
 50. Vepsä, Iisa. 2013. 1700-luvun perintö- ja testamenttioikeutta oikeuskäytännön valossa. Lakimies 111 (4): 624–638.Google Scholar
 51. Walta, Matti. 2005. Virkamiehiä: Lääninhallinnon virkamiehet 1721–1808. (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja 56.) Helsinki: Suomen sukututkimusseura.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.University of TurkuTurkuFinland

Personalised recommendations