Advertisement

Potential Vibration Isolation Qualities of Suspensions with Two-Step Stiffness Control in Oscillation Cycle

 • K. V. Chernyshov
 • I. M. Ryabov
 • A. V. PozdeevEmail author
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Mechanical Engineering book series (LNME)

Abstract

The article dwells upon the detection of potential vibration isolation qualities of suspensions with a two-step stiffness control during the oscillation cycle using the example of a single-mass oscillating system. There are two principal schemes of two-step stiffness change of a vehicle suspension: a suspension with constant step stiffness and a suspension with variable step stiffness. A comparative study of vibration isolation qualities of a single-mass oscillating system with a two-step stiffness control, which corresponds to the abovementioned principal schemes was conducted. As a result of the conducted study, the optimal parameters of suspensions were detected, which ensure the stoppage of the sprung mass during a half of the oscillation cycle when the system goes out of the state of equilibrium and when there is no kinematic and dynamic disturbance effect. Besides, the optimal parameters of suspensions were further detected, which ensure the minimum deviations of the sprung mass from the neutral position corresponding to the soft suspension at the kinematic sinusoidal input. It was found that the suspension which is based on the diagram of two-step stiffness change of a suspension with constant step stiffness, provides for higher vibration isolation qualities, when used in a single-mass oscillating system as compared to the conventional uncontrolled suspension and suspension which is based on a two-step stiffness change diagram of suspension with variable step stiffness. The issue of high-frequency oscillation of a springing element as a result of a switch from higher stiffness to lower stiffness was noted.

Keywords

Vehicle suspension Vibration isolation Springing element Stiffness Algorithm Constant stiffness Variable stiffness Two-step control 

References

 1. 1.
  Fitilev BN, Averyanov GS, Belkov VN (1981) Air suspension. USSR Patent 8,442,295, 30 June 1981Google Scholar
 2. 2.
  Gustomiasov AN (1978) Analiz kolebatel’noj sistemy podveski avtomobilya s diskretnym izmeneniem zhyostkosti (Analysis of the oscillating system of vehicle suspension with discontinuous stiffness change). Izvestiya Vuzov 5:187–188Google Scholar
 3. 3.
  Yoshimura T, Takagi A (2004) Pneumatic active suspension system for a one-wheel car model using fuzzy reasoning and a disturbance observer. J Zhejiang Uni Sci 5(9):1060–1068CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Gneusheva EM, Fominova OV, Chernyshev VI (2006) Dinamicheskie svojstva vibrozashchitnyh sistem s dopolnitel’nym uprugodempfiruyushchim zvenom preryvistogo dejstviya (Dynamic behavior of vibration isolation systems with an auxiliary springing and damping component element of interruptive action). Spravochnik. Inzhenernyj zhurnal 6:59–64Google Scholar
 5. 5.
  Kalashnikov BA (2008) Sistemy amortizacii ob”ektov s diskretnoj kommutaciej uprugih ehlementov (Shock-absorbing system of the installations with discontinuous overlapping of the springing elements). Omsk State Technical University, Omsk, p 344Google Scholar
 6. 6.
  Fitilev BN, Komochkov VA, Pozdeev AV (2009) K raschyotu kharakteristik pnevmoelementa s vozdushnym dempfirovaniem (Determination of characteristics of the pneumatic element with damping by air). Progress transportnyh sredstv i sistem - 2009, in 2 volumes, vol 2, Volgograd State Technical University, Volgograd, pp 40–47, 13–15 Oct 2009Google Scholar
 7. 7.
  Khamitov RN (2008) Sintez sistemy upravleniya impul’snym ehlektrodinamicheskim klapanom pnevmoamortizatora (Synthesis of a system to control the impulse operated electrodynamical valve of the impact attenuation bag). Spravochnik. Inzhenernyj zhurnal 2:62–64Google Scholar
 8. 8.
  Khamitov RN, Averyanov GS, Korchagin AB (2009) Rabochie processy dvuhkamernogo pnevmaticheskogo amortizatora s kratkovremennoj kommutaciej ob”emov (Work processes of a two-chamber air-assisted shock absorber with a short-time overlapping of volumes). Vestnik Mashinostroyeniya 10:19–23Google Scholar
 9. 9.
  Chernyshov KV, Pozdeev AV, Novikov VV, Riabov IM (2010) Opredelenie uslovij optimal’nogo regulirovaniya zhestkosti pnevmaticheskoj podveski ATS (Determination of conditions for the optimal control of air suspension stiffness of a vehicle). Gruzovik 11:2–5Google Scholar
 10. 10.
  Novikov VV, Pozdeev AV (2010) Opredelenie optimal’nyh algorit-mov regulirovaniya aktivno-upravlyaemyh pnevmopodvesok (Determination of optimal control algorithms for the actively controlled air suspensions). Gruzovik 5:6–10Google Scholar
 11. 11.
  Podzorov AV, Gorobtsov AS, Liashenko MV (2010) Matematicheskaya model’ upravlyaemoj sistemy podressorivaniya ATS (Mathematical model of the controlled springing system of a vehicle). Avtomobilnaya Promyshlennost 9:16–19Google Scholar
 12. 12.
  Pozdeev AV, Novikov VV, Chernyshov KV, Riabov IM (2011) Sintez algoritmov optimal’nogo upravleniya dempfirovaniem i zhyostkost’yu podveski ATS (Design of algorithms for the optimal control of damping and stiffness of vehicle suspension). Gruzovik 6:2–6Google Scholar
 13. 13.
  Diakov AS, Pozdeev AV, Pokhlebin AV (2011) Optimal’noe upravlenie zhyostkost’yu i dempfirovaniem podveski ATS na osnove principa maksimuma L.S. Pontryagina (Optimal damping and stiffness control of vehicle suspension based on the maximum principle of L. S. Pontriagin). Vestnik Akademii voennyh nauk 2:132–139Google Scholar
 14. 14.
  Pozdeev AV (2011) Kommutaciya polostej kak sposob povysheniya vibrozashchitnyh svojstv dvuhkamernyh pnevma-ticheskih ressor (Overlapping of chambers as a way to improve the vibration isolation qualities of two-chamber air springs) SWorld: Nauchnye issledovaniya i ih prakticheskoe primenenie. Sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya 2011. Part 2. Engineering Sciences, Odessa National Maritime University, Odessa, pp 40–48, 04–15 Oct 2011Google Scholar
 15. 15.
  Novikov VV, Pozdeev AV, Diakov AS, Karlov VI, Cherkashina EA (2011) Air suspension. RU Util Model 109(698):2011Google Scholar
 16. 16.
  Riabov IM, Pozdeev AV, Novikov VV, Diakov AS, Chernyshov KV (2011) Vehicle wheel suspension. RU Util Model 109(697):2011Google Scholar
 17. 17.
  Pozdeev AV, Novikov VV, Diakov AS, Pokhlebin AV, Riabov IM, Chernyshov KV (2013) Reguliruemye pnevmaticheskie i pnevmogidravli-cheskie ressory podvesok avtotransportnyh sredstv (Controlled air and air-hydraulic springs of vehicle suspensions). Volgograd State Technical University, Volgograd, p 244Google Scholar
 18. 18.
  Pozdeev AV, Diakov AS, Novikov VV, Riabov IM (2013) Samoreguliruemye dvuhkamernye pnevmaticheskie ressory s kommutaciej polostej (Self-regulated two-chamber air springs with overlapping of chambers). Gruzovik 9:2–5Google Scholar
 19. 19.
  Pozdeev AV, Diakov AS, Novikov VV, Riabov IM (2013) Issledovaniya dvuhkamernoj pnevmaticheskoj ressory s kommutaciej polostej (Researches of a two-chamber air spring with overlapping of chambers). Gruzovik 1:35–37Google Scholar
 20. 20.
  Chernyshov KV, Pozdeev AV, Riabov IM (2013) Matematicheskoe obosnovanie al-goritma optimal’nogo upravleniya zhyostkost’yu uprugogo ehlementa v odnomassovoj kolebatel’noj sisteme (Mathematical justification of the algorithm of optimal stiffness control of the springing element in a single mass oscillation system). Izvestiya VolgGTU. Seriya “Nazemnye transportnye sistemy”, part 6. Interuniversity collection of scientific articles, Volgograd State Technical University vol 10, issue 113, pp 38–42Google Scholar
 21. 21.
  Pozdeev AV (2015) Vibrozashchitnye svojstva dvuhpo-lostnyh pnevmaticheskih ressor na osnove sinteza opti-mal’nyh algoritmov kommutacii polostej (Vibration isolation qualities of two-chamber air springs based on design of the optimal algorithms of overlapping of chambers). Tekhnologiya Koliosnykh i Gusenichnykh Mashyn 1:27–31Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • K. V. Chernyshov
  • 1
 • I. M. Ryabov
  • 1
 • A. V. Pozdeev
  • 1
  Email author
 1. 1.Volgograd State Technical UniversityVolgogradRussia

Personalised recommendations