Advertisement

Licorice in Middle Asia

 • F. O. Khassanov
Chapter

Abstract

For the completely floristic area of Middle Asia (Uzbekistan, Kazakhstan, Tadzhikistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan) 19 species of genus Glycyrrhiza L. are listed. New revision was made on the base of classification of Grankina (2009) but species of the genus Meristotropis are listed separately. Still the central species—G. glabra L.—is one of the most famous species in the folk medicine as well as its resources are stocked in a large amount in this region.

Keywords

Glycyrrhiza Middle Asia Taxonomy 

References

 1. Abubakirov A, Yatsin V (1959) Issledovanie sredneaziatskih vidov Glycyrrgiza L. na soderzhanie glicyrizinovoy kisloty. Uzb Khim Zhurn 5:81–86Google Scholar
 2. Ashurmetov O (1987) Embryology of some Glycyrrhiza species in the middle Asia. Avtoreferat doktorskoj dissert. Leningrad 48Google Scholar
 3. Barghi N, Siljak-Yakovlev S (1990) Karyological study in three species of Glycyrrhiza genus (G. glabra, G. lepidota and G. echinata). Caryologia 43:223–234CrossRefGoogle Scholar
 4. Fischer A, Meyer C (1843) Addenda plantarum novarum. Index Seminum (St Petersburg, Petropolitanus) 9:95Google Scholar
 5. Grankina V (2009) The system of the genus Glycyrrhiza L. (Fabaceae). Novosti systematiki, St Petersbourgh 40:89–109Google Scholar
 6. Meng L, Zhu X-Y (2010) Palynological characters of Glycyrrhiza, Glycyrrhizopsis,and Meristotropis (Leguminosae),with special reference to their taxonomic significance. J Syst Evol 48:6Google Scholar
 7. Muravjev I, Ponamarev V (1962) Glycyrrizinovaja kislota I ee preparaty v kachestve novyh lekarstvennyh sredstv medicinskoy promyshlennosti SSSR. Med Prom 8:16Google Scholar
 8. Nigmatov S (1977) Rastenija-melioranty. Tashkent, Izdateljstvo FAN 17Google Scholar
 9. Ozturk M, Altay V, Hakeem KR, Akçiçek E (2017) Licorice: from botany to phytochemistry. SpringerBriefs in Plant Science.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-74240-3.CrossRefGoogle Scholar
 10. Sadykov and Others (1980) Avicanna—Kanon vrachebnoj nauki. Izdanie 2, Tom 4 153(235):322Google Scholar
 11. Varganov L, Pauzner L, Chevrinidi S (1985) Perspectivy vvedenija v kulturu glycyrinsoderzhashih I dubiljnyh rastenij. In: Zakirov P, Khassanov O (eds) Puti povyshenija produktivnosti lekarstennyh I kormovyh rastenij v culture. FAN UzSSR, Izd, pp 3–9Google Scholar
 12. Yamazaki M, Sato A, Shimomura K, Saito K, Murakoshi I (1994) Genetic relationships among Glycyrrhiza plants determined by RAPD and RFLP analyses. Biol Pharm Bull 17:1529–1531CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • F. O. Khassanov
  • 1
 1. 1.Institute of BotanyAcademy of ScienceTashkentUzbekistan

Personalised recommendations