Advertisement

Analysis of Professional Interests of High School Students

 • Anıl Kadir Eranıl
 • Mehmet Özcan
 • Fatih Mutlu Özbilen
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of professional interests of high school students and to analyze them in terms of various variables. Study group of the study consists of 448 high school students receiving education in the province of Nevşehir. “Professional interest scale” was used as data collection tool in the study. In the analysis of the data, t test, one-way analysis of variance (ANOVA), and Tukey’s multiple comparison test were used. At the end of the study, the level of professional interests of the high school students was found to be higher than mean, and it was found that there were significant differences between the groups according to the variables such as gender, the level of knowing themselves, how they describe themselves, and their knowledge about the profession to be chosen.

Keywords

High school High school student Professional interest 

References

 1. Atli, A. (2012). Lise öğrencilerinin mesleki değerlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.Google Scholar
 2. Atli, A., & Kaya, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 331–342.CrossRefGoogle Scholar
 3. Aydın, O., & Çiftel, N. (2013). Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin akademik ve mesleki gelecek kaygılarının incelenmesi. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 129–166.Google Scholar
 4. Bennett, S. J. (2012). The development of vocational interests and abilities in high school aged children. (Unpublished doctoral thesis). School of Psychology University of Plymouth, Plymouth.Google Scholar
 5. Brown, D. (2002). Introduction to theories of career development and choice: Origins, evolution, and current efforts. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 3–23). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Google Scholar
 6. Brown, D., & Brooks, C. (1996). Career development and choice (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Google Scholar
 7. Çakır, M. A. (2004). Mesleki karar envanterinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 1–14.Google Scholar
 8. Çelik, N., & Üzmez, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Çağrı merkezi hizmetleri örneği.Elektronik. Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR), 2(1), 94–105.Google Scholar
 9. Çiftçi, E., & Öztürk-Serter, G. (2017). The effect of parental attitude on the entrepreneurship levels of students doing vocational training. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(6), 1551–1557.Google Scholar
 10. Costa, P. T., McCrae, R. R., & Holland, J. L. (1984). Personality and vocational interests in an adult sample. Journal of Applied Psychology, 69(3), 390–400.CrossRefGoogle Scholar
 11. Dawis, R. V. (2002). Person-environment correspondence theory. In D. Brown (Ed.), Career choice and development (pp. 427–464). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Google Scholar
 12. Deng, C. P., Armstrong, P. I., & Rounds, J. (2007). The fit of Holland's RIASEC model to US occupations. Journal of Vocational Behavior, 71(1), 1–21.CrossRefGoogle Scholar
 13. Donohue, R. (2006). Person-environment congruence in relation to career change and career persistence. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 504–515.CrossRefGoogle Scholar
 14. Dursun, S., Kaya, U., & İştar, E. (2015). Kişilik-iş uyumunun duygusal tükenmişlik ile iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerinde bir uygulama. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 55–69.Google Scholar
 15. Enache, R. G., & Matei, R. S. (2017). Study on self-awareness and vocational counseling of high school students. Agora Psycho-Pragmatica, 11(2), 57–64.Google Scholar
 16. Gencür, A. S. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kişilikleriyle bölüm memnuniyetleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.Google Scholar
 17. Gordon, L., & Meyer, J. C. (2002). Career indecision amongst prospective university students. South African Journal of Psychology, 32(4), 41–47.CrossRefGoogle Scholar
 18. Hamamcı, Z. (1996). Aile rehberliğinin anne babaların meslek gelişimi konusunda bilgi düzeylerine ve çocuklarına yardımcı olmaya yönelik tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 19. Hansen, J. C. (2005). Assessment of interests. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Career development and counseling (pp. 281–304). Hoboken: Wiley.Google Scholar
 20. Hirschi, A. (2010). Individual predictors of adolescents’ vocational interest stabilities. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 10(1), 5–19.CrossRefGoogle Scholar
 21. Hogan, R., & Blake, R. (1999). John Holland’s vocational typology and personality theory. Journal of Vocational Behavior, 55(1), 41–56.CrossRefGoogle Scholar
 22. Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. Upper Saddle River: Prentice Hall.Google Scholar
 23. Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Odessa: Psychological Assessment Resource.Google Scholar
 24. İyem, C., & Erol, E. (2013). Mesleki yönelimlerde bireylerin kişilik ve demografik özelliklerinin rolü: Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 137–146.Google Scholar
 25. Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 26. Kimongo-Kemboi, R. J. (2016). Relationship between personality types and career choices of undergraduate students: A case of Moi University, Kenya. Journal of Education and Practice, 7(3), 102–112.Google Scholar
 27. Kurt, G. (2007). Ridit analizi ve üniversite öğrencilerinin gelecek kaygılarının incelenmesi üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 193–206.Google Scholar
 28. Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. London: Lawrence Erkbaum Associates.Google Scholar
 29. Louis, D. G. J. (2010). The development of an interest inventory using Holland’s RIASEC typology. The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 4, 19–32.Google Scholar
 30. Low, K. S. D., & Rounds, J. (2007). Interest change and continuity from early adolescence to middle adulthood. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 7(1), 23–36.CrossRefGoogle Scholar
 31. Low, K. S., Yoon, M., Roberts, B. W., & Rounds, J. (2005). The stability of vocational interests from early adolescence to middle adulthood: A quantitative review of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 131(5), 713–737.CrossRefGoogle Scholar
 32. Miller, M. J. (1994). A “circuitous” test of Holland’s theory. Journal of Employment Counselling, 31(3), 137–143.CrossRefGoogle Scholar
 33. Miller, D. (2015). A downside to the entrepreneurial personality? Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 1–8.CrossRefGoogle Scholar
 34. Morris, M. A. (2003). A meta-analytic investigation of vocational interest based job fit, and its relationship to job satisfaction, performance, and turnover. Dissertation Abstracts International: Section B. The Sciences and Engineering, 64(5), 24–28.Google Scholar
 35. Mumme, D. C. (1997). Holland’s theory of vocational personalities and work environments applied to students majoring in family and consumer sciences. (Yayımlanmamış doktora tezi). Texas: Texas Tech University Graduate Faculty.Google Scholar
 36. Mustapha, N. (1984). Factors affecting the occupational aspirations of rural youth in Trinidad. (Unpublished master thesis). The University of the West Indies, St Augustine, Trinidad.Google Scholar
 37. Noronha, A. P. P., & Ambiel, R. A. M. (2015). Level of differentiation of vocational interests profiles: Comparative study by age and schooling in a Brazilian sample. Paidéia, 25(60), 49–56.CrossRefGoogle Scholar
 38. OECD. (2003). Chapter 2 career guidance: New ways forward, education policy analysis. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/innovationeducation/19975192.pdf .
 39. OECD. (2004). Career guidance and public policy: Bridging the gap. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/innovationeducation/34050171.pdf
 40. Ören, K., & Biçkes, M. (2011). Kişilik özelliklerinin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkileri (Nevşehir’deki yüksek öğrenim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 67–86.Google Scholar
 41. Osipow, S. H., & Fitzgerald, L. (1996). Theories of career development (4th ed.). Needham Heights: Allyn and Bacon.Google Scholar
 42. Otrar, M., & Canel, A. N. (2015). Bilfen mesleki ilgi envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 186–198.Google Scholar
 43. Özmen, D., Erbay-Dündar, P., Çetinkaya, A. Ç., Taşkın, O., & Özmen, E. (2008). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyenetkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi., 9(1), 8–15.Google Scholar
 44. Pekkaya, M., & Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP ile belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(2), 797–818.Google Scholar
 45. Pesch, K. M. (2014). Occupational knowledge in college students: Examining relations to career certainty, career decision-making self-efficacy, and interest congruence, (Unpublished master thesis). Iowa State University, Ames, Iowa.Google Scholar
 46. Peterson, G. W., Sampson, J. P. Jr., Lenz, J. G. & Reardon, R. C. (2002). A cognitive information processing approach to career problem solving and decision making. In D. Brown & Associates (Eds.). Career choice and development (4th ed., pp. 312–369). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Google Scholar
 47. Sampson, J. P., Reardon, R. C., Peterson, G. W., & Lenz, J. G. (2004). Career Counseling ve services. Belmont: Brooks/Cole.Google Scholar
 48. Sayın, S. (2000). Lise öğrencilerinin mesleki ilgilerini yordayan bazı değişkenler. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 49. Su, R. (2012). The power of vocational interests and interest congruence in predicting career success. (Unpublished doctoral thesis). Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illionis.Google Scholar
 50. Super, D. E., Savickas, M. L. & Super, C. M. (1996). The life-span, life-space approaches to careers. In Brown, D. Brooks, L. & Associates (Eds.). Career choice and development (3rd ed., pp. 121–178). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Google Scholar
 51. Ulaş, Ö., & Yıldırım, İ. (2015). Lise öğrencilerinde mesleki olgunluğun yordayıcıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 151–165.Google Scholar
 52. Uzer, A. S. (1987). Lise öğrencilerinin yükseköğretim programlarını tercihleri ile kendi yetenek, ilgi ve mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkiler.(Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 53. Vurucu, F. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 54. Wasylow, B., Mellott, R. & Martin, W. E. Jr. (2006). The impact of vocational and personality factors on career development of first-year college students. VISTAS Online, Article 49. Retrieved, 04 Dec 2017, from https://www.counseling.org
 55. Yaman, M., Gerçek, C., & Soran, H. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının mesleki ilgilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 351–361.Google Scholar
 56. Zagora, M. A., & Cramer, S. H. (1994). The effects of vocational identity status on outcomes of career decision-making intervention for community college students. Journal of College Student Development, 35(5), 239–247.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Anıl Kadir Eranıl
  • 1
 • Mehmet Özcan
  • 2
 • Fatih Mutlu Özbilen
  • 3
 1. 1.Nevşehir Provincial Directorate of National EducationNevşehirTurkey
 2. 2.Nevşehir Hacı Bektaş Veli UniversityNevşehirTurkey
 3. 3.Belma Barut Primary SchoolİstanbulTurkey

Personalised recommendations