Advertisement

Examination of Working Women’s Self-Esteem

 • Şefika Şule Erçetin
 • Deniz Görgülü
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Self-esteem which is closely correlated with self-conception states the positive attitude that people develop toward their own personality. Self-esteem can determine the attitudes of an individual, being an important part of his personality and affecting all aspects of his life. Self-esteem which plays a significant role in personality development and is a collection of perceptions, emotions, and thoughts that are important for the individual has significant roles in situations like socializing and making decisions. Women’s going out to work caused them to face a certain number of problems. These problems caused women to go through a chaos. Determining working women’s self-esteem is crucial to take required measures by indicating the chaotic situations they face in working life. In this research, Rosenberg Self-Esteem Scale was conducted on 153 working women living in the province of Konya to determine their self-esteem. Since the parametric test hypothesis (normality) did not work to detect the differences between groups while analyzing the data, Kruskal-Wallis test was utilized. At the end, the research showed that working women’s self-esteem is high. While the working women’s self-esteem changed depending on their income and educational level, age, number of children, and marital status did not make remarkable changes on their self-esteem.

Keywords

Self-esteem Working women Chaos 

References

 1. Akçagöz, H. (2017). Çalışan kadınların, benlik kavramı ile depresyon durumunun incelenmesi benlik kavramı ve ideal benlik kavramı arasındaki fark ile depresyon durumunun değişkenler açısından belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi.Google Scholar
 2. Azar, I. A. S., & Vasudeva, P. (2006). Self- efficacy and self-esteem: A comparative study of employed and unemployed married woman in Iran. German Journal of Psychiatry, 9, 111–117.Google Scholar
 3. Biroğul, H. T. (2015). Farklı branş öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi.Google Scholar
 4. Çağlayan, Ç., & Etiler, N. (2009). Türkiye’de kadın işçilerin mesleksel sağlığı. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 9(33), 23–31.Google Scholar
 5. Çavuş, M. F., İnce, Z., Yakut, E., Akbulut, M., Güloğlu, U., & Kalkan, A. (2016). Kaos ve Durumsallık: Bir Değerlendirme. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 206–224. Google Scholar
 6. Ceylan, İ. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve duygusal öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Master Degree Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi.Google Scholar
 7. Chrzanowski, G. (1981). The genesis and nature of self-esteem. American Journal of Psychotherapy, 35, 1,143–1,151.CrossRefGoogle Scholar
 8. Çolak, Ö. F. (2003). Sanayileşme ve Kadın İşgücü, İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Sempozyumu, yayın no. 242, TİSK. Muğla.Google Scholar
 9. Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman.Google Scholar
 10. Dilmaç, B., & Ekşi, H. (2008). Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı, 20, 279–289.Google Scholar
 11. Ecevit, F. Y. (1995). Kentsel üretim sürecinde kadın emeğinin konumu ve değişen biçimleri. In Ş. Tekeli (Ed.), 1980‟ler Türkiye‟sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (pp. 117–129).Google Scholar
 12. Erdal, K. (2008). Halide Edib Adıvar’ın bakış açısıyla kadının çalışma hayatı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 109–123.Google Scholar
 13. Ertürk, A. (2012). Kaos kuramı: Yönetim ve eğitimdeki yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 849–868.Google Scholar
 14. Fidan, F., & İşçi, Ö. (2004). Çalışan kadın aslında çalışmak istemiyor mu? Zorunluluk mu? Gereklilik mi?. In Yeditepe Üniversitesi. (Ed.), Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma, Sempozyum bildiriler kitabı içinde, (ss. 31–39). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.Google Scholar
 15. Gönüllü, M. ve İçli, G. (2001). Çalışma yaşamında kadınlar: Aile ve iş ilişkileri. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 81–100.Google Scholar
 16. Hasnain, N., Ansari, S. A., & Sethi, S. (2011). Life satisfaction and self-esteem in married and unmarried working women. Journal of Indian Academy of Applied Psychology, 37(2), 316–319.Google Scholar
 17. İlgar, Ö. (2001). Örgütsel stresin çalışan kadınlar üzerindeki etkileri ve stresle başa çıkma yolları. İstanbul: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 18. Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin mesleki benlik saygılarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.Google Scholar
 19. Kabalcı, T. (2008) Akademik başarının yordayıcısı olarak benlik saygısı, sınav kaygısı ve sosyo-demografik değişkenler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.Google Scholar
 20. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. bs.). Ankara: Nobel Yayınevi.Google Scholar
 21. Knightleya, W. M., & Whitelock, D. M. (2007). Assesingthe self-esteem of female under graduate students: An issue of methodology. Educational Studies., 33(2), 217–231.CrossRefGoogle Scholar
 22. Kocacık, F. & Gökkaya, V.B. (2005). Türkiye‟de çalışan kadınlar ve sorunları. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 195–219.Google Scholar
 23. Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International Universities Press.Google Scholar
 24. Koray, M., Demirbilek, S., & Demirbilek, T. (1999). Gıda işkolunda çalışan kadınların koşulları ve geleceği. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.Google Scholar
 25. Küçük, M. (2015). Çalışma hayatında kadınlar ve karşılaştıkları sorunlar: Bir işverene bağlı olarak çalışan emekçi kadınlara ilişkin bir araştırma. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 7(1), 1–17. ISSN: 1309–8020. Google Scholar
 26. Kuzgun, Y., & Sevim, S. (2004). Kadınların çalışmasına karşı tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14–27.Google Scholar
 27. Maryam, P., Bakhshipour, B. A., & Ebrahimi. (2013). Self-esteem comparison between employed and non-employed women of Tehran city. Journal of Novel Applied Sciences, 2, 787–790.Google Scholar
 28. Nabila, S., Rukshana, B., Madiha, L., Kamran, B., & Syed, I. A. (2013). Differences in level of self-esteem of housewives and working women. Quarterly Medical Channel, 19(3), 48–50.Google Scholar
 29. Peker, A. E., & Kubar, Y. (2012). Türkiye’de kırsal kesimde kadın istihdamına genel bir bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 173–188.Google Scholar
 30. Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.Google Scholar
 31. Teke, G. (2017). Hemşirelerin psikolojik yardım arama davranışları içselleştirilmiş damgalama ve benlik saygısının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.Google Scholar
 32. Tekirgöl, D. Y. (2011). Çalışanlarda mesleki benlik saygısının iş tatmini ve yaşam mutluluğu ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi.Google Scholar
 33. Tukuş, L. (2010). Benlik saygısı değerlendirme ölçeği kısa formu Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi.Google Scholar
 34. Türk Dil Kurumu (TDK). (2017 ). Büyük Türkçe sözlüğü. Accessed 21 Nov 2017 http://www.tdk.gov.tr
 35. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2017). Haber bülteni. Accessed 18 Nov .2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643 .
 36. Tüysüz, E. M. (2015). Çalışan kadın olmanın benlik saygısı ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi.Google Scholar
 37. Ulusoy, A. (2013). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. İstanbul: İdefix.Google Scholar
 38. Yavuzer, H. (2012). Çocuk psikolojisi (36.bs). İstanbul: Remzi Kitapevi.Google Scholar
 39. Yörükoğlu, A. (1986). Gençlik Çağı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi: 26.Google Scholar
 40. Zeab, F., & Ali, U. (2015). A comparative study on self-esteem of working and non-working women in Pakistan. Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 4(4), 934–944.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Şefika Şule Erçetin
  • 1
 • Deniz Görgülü
  • 1
 1. 1.International Science Association-Ankara, TurkeyHacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations