Advertisement

Supervision and Chaos in the Turkish Education System

 • Belgin Tura
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The full integration of the Turkish education system into the development and modernization process depends on the compatibility and efficiency of all its subsystems. The most important feedback tool in the success of the education system is the supervision system, which is also a subsystem of the education system. The Turkish education system needs to fulfill the functions of the Turkish education supervision system in a healthy manner—and therefore solve its existing critical problems—for the effective and efficient processing of the whole education system. Much legislation applies to the education supervision system, starting with the Ottoman Empire through the present day. However, each regulation has created new problems and sparked debates about the system. Over the years, the problems of the supervision system have become chronic and the system has drifted into uncertainty. To understand the supervision of the education system in Turkey and gain a perspective of the system, it is necessary to understand the process through which the supervision system emerged and to correctly interpret chaotic situations during this process. Supervision in the Turkish education system is known to have a chaotic structure, like the Turkish education system as a whole, and offer trainers the appearance of a future behind the frosted glass. In this chapter, the development of supervision in the Turkish education system is examined within its historical process and the reflections of daily life are examined. For this purpose, the emergence of educational supervision services in the Ottoman Empire period are first investigated. Then, the changes and chaos of educational supervision services during the Republican period are evaluated. The effects of the chaotic structure of the supervision system are explored during the process of selection, appointment, and rearing of Ministry of Education inspectors. Finally, the effects of the transfer of the teaching supervision task to school principals in terms of the education system and supervisory processes are discussed.

Keywords

Education system Educational supervision Chaos 

References

 1. Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem.Google Scholar
 2. Aslanargun, E., & ve Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı, 98–121.Google Scholar
 3. Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Gazi.Google Scholar
 4. Badavan, Y. (2016). Türkiye’de ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Denetim: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi. 13–15 Ekim. Antalya.Google Scholar
 5. Bozak, A. (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Yasal Düzenlemelere ve Müfettişlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 90–110.Google Scholar
 6. Ergen, H., & Eşiyok, İ. (2017). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 2–18.Google Scholar
 7. Gleick, J. (2003). Kaos. Üçcan, F. (Çev.), Ankara: Tübitak.Google Scholar
 8. Kayıkçı, K. (2016). Türkiye’de Eğitim Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri. In M. Sağır & S. Göksoy (Eds.), Eğitimde Denetim ve Değerlendirme (pp. 385–412). Ankara: Pegem.Google Scholar
 9. Kapusuzoğlu, Ş. (2012). Denetim Uygulamalarının Genel Nitelikleri ve Denetimsel Davranış Özelliklerinin Uygulanma Durumunun Analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43), 282–293.Google Scholar
 10. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi (2000). Sayı: 2508. Yıl: 2000. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuemsayilar/viewcategory/64-2000. Erişim Tarihi: 26.11.2017.
 11. Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Sayı: 21717. Yıl: 03/10/1993. http://tokat.meb.gov.tr/teftis/userfiles/upload/MEB%20Tefti%C5%9F%20Kurulu%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.doc. Erişim Tarihi: 30.11.2017.
 12. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No: 5984. Yıl: 2010. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613-2.htm. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 13. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Karar Sayısı: KHK/652. Yıl: 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914-1.htm. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 14. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. Sayı: 27974. Yıl: 24/06/2011. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110624-1.htm. Erişim Tarihi: 30.11.2017.
 15. Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No: 6528. Yıl: 2014. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 16. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. Sayı: 29009. Yıl: 2014. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140524-18.htm. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 17. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 6764. Yıl: 2016. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161209-5.htm. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 18. Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Sayı. 30160. Yıl: 2017. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820-1.htm. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 19. Milli Eğitim Şuraları. https://ttkb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-suralari/dosya/12. Erişim Tarihi: 19.11.2017.
 20. Öz, M. F. (2003). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sisteminde Teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.Google Scholar
 21. Ruelle, D. (2001). Rastlantı ve Kaos. Yurtören, D. (Çev.), Ankara: Tübitak.Google Scholar
 22. Şanlı, Ö., Altun, M., & Tan, Ç. (2015). Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevlerindeki Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 82–99.Google Scholar
 23. Taymaz, H. (2015). Eğitim Sisteminde Teftiş. Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Pegem.Google Scholar
 24. Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders Denetimi İle İlgili Yönetmelik Değişikliğin Maarif Müfettişlerinin, Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299–311.CrossRefGoogle Scholar
 25. Topcu, İ., & Aslan, B. (2009). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçemleri. I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı.Google Scholar
 26. Yenipınar, Ş. (2016). Eğitimde Denetim Sisteminin Yasal Dayanakları, Örgüt ve Yönetim Yapısı, Maarif Müfettişlerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi. In M. Sağır & S. Göksoy (Eds.), Eğitimde Denetim ve Değerlendirme (pp. 91–110). Ankara: Pegem.Google Scholar
 27. Yılmaz, K. (2009). Okul Müdürlerinin Denetim Görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19–35.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Belgin Tura
  • 1
 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations