Advertisement

Veteran Principals’ Views over the Effect of Positive Discipline on Classroom Management for Novice Teachers

 • Fethi Kayalar
 • Mehmet Özbaş
 • Sinan Yalçın
 • Turgut Uslu
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

One of the most effective ways to manage problematic students misbehaving in the classroom is positive discipline rather than punishment or rewards. Through positive discipline, novice teachers do not only enjoy peaceful and efficient classroom environment, but they also encounter less trouble in managing the classroom and enable students to learn well and adapt their behaviours to meet expectations in courses. The outcomes of positive discipline applied in classroom include students’ own self-discipline, consistent communication, self-regulation, self-confidence, self-respect and respect for others, reinforcement of expectations and long-term solution. The aim of this study is to evaluate the views of the experienced school principals over encouraging novice teachers to practice positive discipline strategies and determine their roles on this issue. We asked two open-ended questions to the participant principals to obtain the data: “What are the discipline issues in classroom environment” and “What should novice teachers do to place positive discipline in classroom?” We used a qualitative research method to evaluate and compare the views of the principals and to determine their suggestions on encouraging novice teachers to achieve smooth management in classroom environment. The research was carried out with the participation of ten school principals managing various primary schools, secondary schools and high schools in some cities in Turkey. From the data obtained from principals, we can argue that the principals have the most important roles for novice teachers to develop positive discipline strategies in the classroom by making the suggestions that novice teachers should not run away from misbehaving students, not fight back and not scare and punish them for their unwanted misbehaviours.

Keywords

Positive discipline Novice teacher School principal Classroom management 

References

 1. Ada, S., & Çetin, M. Ö. (2006). Egitim ve ögretim ortaminda disiplin nedir? 2. Ankara: Baskı Nobel Yayın Dagıtım.Google Scholar
 2. Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sinif yönetimi becerileri ile iş doyumlari arasindaki ilişki., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat: Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 3. Akkaya, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sinif yönetimi becerileri ile mizah tarzlari arasindaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 4. Akyüz, G. (2006). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen ve sınıf niteliklerininmatematik başarısına etkisinin incelenmesi. Elementary Education Online, 5(2), 75–86.Google Scholar
 5. Anderson, L. W., Ryan, D. W., & Shapiro, B. J. (Eds.). (1989). The IEA classroom environment study. New York: Pergamon.Google Scholar
 6. Anılan, H., & Kılıç, Z. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının türkçe öğretimi dersine ve türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(13), 1–48.CrossRefGoogle Scholar
 7. Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.Google Scholar
 8. Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the World's best performing schools come out on top. London: McKinsey and Company.Google Scholar
 9. Çerçi, H. Y. (2009). Devlet okullarında görevli öğretmenlerin disiplin yaklaşımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi. İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 10. Dönmez, B. (2001). Okul Güvenliği Sorunu ve Okul Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(25), 63–74.Google Scholar
 11. Erden, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Alkım Yayınları.Google Scholar
 12. Esen, H. (2006). İlk ve ortaöğretim okullarinda görev yapan öğretmenlerin kullandiklari disiplin türleri (Edirne İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 13. Haldeman, M. (2008). The new Teacher’s guide to success. Huntington Beach: Corinne Burton, M.A.Ed. Shell Education.Google Scholar
 14. Jim Walters, M. A., & Frei, S. (2007). Managing classroom behaviour and discipline. Huntington Beach: Corinne Burton, M.A. Ed.Google Scholar
 15. Jones, V., & Jones, L. (1998). Comprehensive classroom management: Creating communities of support and solving problems (10th ed.). Baston: Allyn and Bacon.Google Scholar
 16. Kayalar, F., & Güler Arı, T. (2017). Study into the views of classroom teachers upon interest-based learning in primary schools. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2776–2787.Google Scholar
 17. Kayalar, F., & Kayalar, F. (2017). The effects of auditory learning strategy on learning skills of language learners (students’ views). IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(10), 4–10. Ver. VII (October. 2017).Google Scholar
 18. Korkmaz, İ. (2011). İstenmeyen davranişlarin önlenmesi. In Z. Kaya (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Google Scholar
 19. Küçükahmet, L. (2003). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşimlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 20. O’Tool, J., & Beckett, D. (2010). Educational research: Creative thinking and doing. Victoria: Oxford University Press.Google Scholar
 21. Özcan, H. Ö. (2008). İlköğretim okul yöneticilerinin okuldaki disiplin yaklaşimlari. Yükseklisans tezi, Yeditepe Üniversitesi (p. 55). İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 22. Özer, B., Gelen, İ., & Duran, V. (2016). Elektronik sosyal bilimler dergisi. Yaz-2016 Cilt:15 Sayı, 58, 822–836.  https://doi.org/10.17755/esosder.20854.CrossRefGoogle Scholar
 23. Rogers, B. (2003). Effective supply teaching behaviour management, classroom discipline and colleague support. Section 4, a daily discipline plan: Key discipline and management skills. London: SAGE Publications.Google Scholar
 24. Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının yöneticilerin başetme stratejilerine etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.Google Scholar
 25. Sucuoğlu, B., Ünsal, P., & Özokçu, O. (2004). Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Önleyici Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt:5, Sayı:2.Google Scholar
 26. Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y., & Gemici, Y. (2001). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Disiplin Yaklaşımları, Eğitimde Yansımalar, VI: 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara.Google Scholar
 27. Vatansever Bayraktar, H., & Kaya, M. (2017). Okul yöneticilerinin okuldaki disiplin sorunlarıyla ilgili tutumlarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 883–901.  https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4462.CrossRefGoogle Scholar
 28. Waterman, S. N. (2013). The four most baffling challenges for teachers and how to solve them: Classroom discipline, unmotivated students, underinvolved or adversarial parents, and tough working conditions. Routledge: Chapman & Hall.Google Scholar
 29. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Qualitative research methods in social sciences. Ankara: Seçkin Press. 2006.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Fethi Kayalar
  • 1
 • Mehmet Özbaş
  • 1
 • Sinan Yalçın
  • 1
 • Turgut Uslu
  • 1
 1. 1.Erzincan UniversityErzincanTurkey

Personalised recommendations