Advertisement

Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic

 • Monika PauknerováEmail author
 • Helena Skalská
Chapter
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 27)

Abstract

Czech consumer law is largely influenced by EU law and therefore provides a relatively high level of consumer protection. Recently, we can see significant changes mainly in procedural law, or more precisely the law dealing with enforcement mechanisms for consumer disputes, especially out-of-court enforcement mechanisms. Judicial resolution of consumer disputes which was the main enforcement mechanism of consumer rights for many years is not effective and seems to be inappropriate with respect to the value of consumer disputes. Therefore, recent legislative changes emphasize proceedings conducted before specialized administrative agencies and ADR mechanisms. On the other hand, consumer disputes have been lately excluded from arbitration.

References

 1. Balarin J, Tichý L (2013) Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? (Collective protection of procedural rights in the Czech Republic: dream or reality). Bulletin advokacie:17Google Scholar
 2. Bělohlávek AJ (2012) B2C arbitration. Consumer protection in arbitration. Juris Net LLC, Huntington, pp 180–181Google Scholar
 3. Bělohlávek AJ (2016) Účast na řízeních o hromadných žalobách v zahraničí a uznání a výkon rozsudků v těchto věcech v jiných zemích (Participation in class actions abroad and recognition and enforcement of judgments in these matters in other countries). Právní rozhledy 13–14:467Google Scholar
 4. Heidenhain S (2014) Změny v české právní úpravě ochrany spotřebitele z německého pohledu (Changes in Czech legal regulation of consumer protection from german perspective). In: Tichý L (ed) Ochrana spotřebitele (Consumer protection). Centrum právní komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, Praha, p 134Google Scholar
 5. Hulmák M (2014) In: Hulmák M et al (eds) Občanský zákoník V, Závazkové právo obecná cast (Civil code V, law of obligations, general part. Commentary) (§ 1721–2054), Komentář, 1st edn. C. H. Beck, Praha, p 395Google Scholar
 6. Kanda A, Matejka J (2005) Spotřebitelské smlouvy a jejich význam v informační společnosti (Consumer contracts and their importance in information society). In: Pocta Martě Knapové k 80. Narozeninám (Liber Amicorum Marta Knappová). ASPI, Praha, p 162Google Scholar
 7. Ondřej J (2013) Spotřebitelské smlouvy, právní aspekty lichvy a rozpor s dobrými mravy (Consumer contracts, legal aspects of usury and conflict with good morals). In: Ondřej J et al (eds) Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele, Ekonomické, právní a sociální aspekty (Consumer contracts and consumer protection, economic, legal and social aspects). C. H. Beck, Praha, p 131 ffGoogle Scholar
 8. Raban P (2010) Autorizovaní rozhodci nebo adjudikátoři? Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích (Authorised arbitrators or adjudicators? Is the justice in consumer relations effectively guaranteed?). Bulletin advokacie 6:16Google Scholar
 9. Selucká M (2008) Ochrana spotřebitele v soukromém právu (Consumer protection in private law). C. H. Beck, Praha, p 1Google Scholar
 10. Selucká M (2013) Vymezení spotřebitelských smluv (The definition of consumer contracts). In: Ondřej J et al (eds) Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele, Ekonomické, právní a sociální aspekty (Consumer contracts and consumer protection, economic, legal and social aspects). C. H. Beck, Praha, p 13Google Scholar
 11. Sik-Simon R (2014) Správně právní sankce za porušování spotřebitelských práv v České republice a v Maďarsku (Administrative sanctions for breaches of consumer rights). In: Tichý L (ed) Ochrana spotřebitele (Consumer protection). Centrum právní komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, Praha, p 218 ffGoogle Scholar
 12. Skalská H (2014) Postavení slabé smluvní strany při uzavírání smluv v obchodním styku (The position of a weaker party in concluding contracts within business transactions). Diploma thesis, Charles University, p 68Google Scholar
 13. Tichý L (2014) Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer protection in the light of the new civil code). In: Tichý L (ed) Ochrana spotřebitele (Consumer protection). Centrum právní komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, PrahaGoogle Scholar
 14. Tichý L, Pipková PJ, Balarin J (2014) Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Komentář (The contract of sale in the new civil code. Commentary), 1st edn. C. H. Beck, Praha, p 371 ffGoogle Scholar
 15. Vítová B (2014) Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva (Unfair terms in consumer contracts after the recodification of private law). Wolters Kluwer, Praha, p 46 fGoogle Scholar
 16. Winterová A (2008) Hromadné žaloby (procesualistický pohled) (Class actions under the procedural view). Bulletin advokacie 10:21Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Commercial Law, Faculty of LawCharles UniversityPragueCzech Republic

Personalised recommendations