Advertisement

Is It Possible to Define Globalization in One Definition?

 • Fulya Kıvılcım
Chapter
Part of the Contributions to Management Science book series (MANAGEMENT SC.)

Abstract

When approximately past 50 years of past experience considered; it can be defined as a period where bipolar system that dominates the world collapsed and instead, monopole system established and thus, depending on the development of communication and transportation technologies of capitalism, economic, political and cultural dimensions of the relations are changed and intensified among the societies. This period has led to the differentiation in the ways of perceiving the world and in the lifestyles of the societies. In this context, time-space perceptions of societies and the processes of meaning the world began to develop and differ. Thus, globalization emerged where the contrast between far-near is removed and dimension of cross-border interaction developed and the nation states which are important actors of the past periods left their power to local cities and regions. As it can be seen from this, the past time has been subject to a social transformation.

Therefore, the concept of globalization has been formed where the contrast between far-near is removed and dimension of cross-border interaction developed. Definition of the concept of globalization in its simplest form is; convergence of countries and people by ignoring the distance between the distant and nearby places and having economic and social interaction with each other.

An important element in the definition of globalization is; decisions taken at the local level and adopted policies has the power to pass other nations and influence them. Especially when the last three decades considered; the mankind history felt the power of globalization and it will continue to be felt more effective in the coming years due to the circumstances of the current period.

Within this rapid change and development process; supranational organizations that are competitive in global market conditions have taken their place in the process as global actors with their areas of activity they are dominant, organizational structures, understanding of management, forms of competition and capital structures they have.

In this study; access to the definition of globalization concept and its evaluation for the last five decades targeted within the framework of approaches to the concept of globalization by emphasizing rapid and radical change.

Keywords

Globalization case Approaches to the concept of globalization 

References

 1. Aktan, C., & Şen, H. (1999). Globalleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye. Ankara: TOSYÖV Yayını.Google Scholar
 2. Aktaş, F. K. M. (2004). Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye Üzerindeki Etkileri, “2004 Türkiye İktisat Kongresi Tebliğ sunuşları”: Küreselleşme ve Türkiyenin Dış Ekonomik İlişkileri. Paper presented at the Devlet Planlama Teşkilatı, İzmir.Google Scholar
 3. Arı, T. (2002). Uluslararası İlişkiler Teorileri. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 4. Aslan, N. (2005). Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme. In O. Küçükahmetoğlu, S. Tüylüoğlu, & H. Çestepe (Eds.), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım. Bursa: Ekin Yayinevi.Google Scholar
 5. Atasoy, F. (2005). Küreselleşme Ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Yayınları.Google Scholar
 6. Aydemir, C., & Kaya, Ö. G. D. M. (2007). Küreselleşme Kavrami Ve Ekonomik Yönü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(20).Google Scholar
 7. Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61–82.Google Scholar
 8. Bauman, Z. (1999). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Google Scholar
 9. Bilgiç, V., & Göksu, T. (2004). Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Yereleşme Eğilimleri. Paper presented at the Türkiye İktisat Kongresi, İzmir.Google Scholar
 10. Bozkurt, V. (2006). Küreselleşme Kavram, Gelişim Yaklaşımlar. İşüç Elekronik Dergi, 3(2).Google Scholar
 11. Bulut, N. (2003). Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonu mu? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(2), 173–197.Google Scholar
 12. Çaha, Ö. (2008). Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi. İstanbul: Plato Film Yayınları.Google Scholar
 13. Cevizci, A. (1997). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Ekin Yayınları.Google Scholar
 14. Chomsky, N., Çakıroğlu, A., & Birkan, T. (2000). Dünya düzeni: eskisi yenisi. Metis.Google Scholar
 15. Coşar, S. (2000). Küreselin Neo-Liberal Görüntüleri, Global Yerel Eksende Türkiye. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 16. Danışoğlu, A. Ç. (2004). Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 3(5), 215–216.Google Scholar
 17. David Held, A. M. (2008). Küresel Dönüşümler. Ankara: Phoenix.Google Scholar
 18. Doğan, İ. (2002). Sivil Toplum. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 19. Ekşi, H. (2004). Kamu Yönetiminde Değişim Dinamikleri ve Değişimin Yönü. Türkiye İktisat Kongresi Proceedings.Google Scholar
 20. Ellwood, W. (2002). Küreselleşmeyi Anlama Kılavuzu (Çev. Betül Dilan Genç). İstanbul: Metis Yayıncılık.Google Scholar
 21. Erözden, O. (2001). Sivil Toplum Kuruluşları ve Hukuki Çerçevede Yenilik Talepleri Üzerine Notlar. In T. Ulaş (Ed.), Merhaba Sivil Toplum (p. 13): Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayınları.Google Scholar
 22. Esgin, A. (2001, Aralık). Ulus Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Yaklaşımlar. Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi, 25(2), 185–192.Google Scholar
 23. Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambrigre Polity.Google Scholar
 24. Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 25. Habermas, J. (2002). Öteki Olmak ve Ötekiyle Yaşamak (İ. Aka, Trans. Vol. 2). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Google Scholar
 26. Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 27. Kara, U. (2004). Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü. Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.Google Scholar
 28. Karabıçak, M. (2002). Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1).Google Scholar
 29. Kazgan, G. (2009). Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen (Vol. 5). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.Google Scholar
 30. Keohane, O. (1990). The borderless world. London: Collins.Google Scholar
 31. Kır, A. (2002). Küreselleşme Ulus Devletin Sonu mu? Ankara: Eylül Yayınları.Google Scholar
 32. Lipson, L. (2003). Uygarlığın Ahlaki Bunalımları: Manevi Bir Erime mi? Yoksa İlerleme mi? İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.Google Scholar
 33. Mutlu, E. C. (1999). Uluslararası İşletmecilik. İstanbul: Beta Yayınları.Google Scholar
 34. Oran, B. (2001). Küreselleşme ve Azınlıklar. Ankara: İmaj Yayınları.Google Scholar
 35. Özalp, İ. (2004). Uluslararası İşletmecilik. Anadolu Üniversitesi Yayını.Google Scholar
 36. Sandıklı, A. (2006). Uluslararası Politik Ekonomi. Stratejik Öngörü Dergisi, 9, 17.Google Scholar
 37. Sarıbay, A. Y., & Keyman, F. K. (2000). Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri: Türban Sorununu Anlamak Global Yerel Eksende Türkiye. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 38. Savran, G. (1987). Sivil Toplum ve Ötesi. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 39. Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İkitisat Teori Politika ve Uygulama. İstanbul: Güzem Can Yayınları.Google Scholar
 40. Sim, S. (2006). Post Modern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü (M. E.-A. Utku, Trans.). İstanbul: Babil Yayınları.Google Scholar
 41. Taggart, J. H., & McDermott, M. C. (1993). The essence of international business. New York: Prentice Hall.Google Scholar
 42. Taşlıca, A. O. (1999). Uluslararası İşletmecilik (Seçme Yazılar II). In İ. Özalp (Ed.), Çok Uluslu İşletmeler ve Türkiye (pp. 123–124, 197). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, İİBF Yayınları.Google Scholar
 43. Thompson, P. H. G. (2007). Küreselleşme Sorgulanıyor (Ç. E. v. E. Yücel, Trans.). Ankara: Dost Kitabevi.Google Scholar
 44. Timur, T. (2004). Türkiye Nasıl Küreselleşti? Imge Kitabevi.Google Scholar
 45. Tosun, G. E. (2001a). Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi. İstanbul: Alfa Yayınları.Google Scholar
 46. Tosun, G. E. (2001b). Hak Örgütleri ve Halkla İlişkiler, Medyada Görünür Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 47. Vegin, N. (2003). Siyasetin Sosyolojisi. İstanbul: Bağlam Yayınları.Google Scholar
 48. Vural, H. S. (2005). Avrupa’da Radikal Sağın Yükselişi. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 49. Yılmaz, A. (2007). Romantizmden Gerçeğe Küreselleşme. Ankara: Minima Yayıncılık.Google Scholar
 50. Yüksel, B. (1999). Uluslararası İşletme Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları. Gazi Kitapevi.Google Scholar
 51. Zengingönül, O. (2004). Yoksulluk Gelişmişlik Ve İşgücü Piyasaları Ekseninde Küreselleşme. Ankara: Adres Yayınları.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Fulya Kıvılcım
  • 1
 1. 1.Beykoz UniversityIstanbulTurkey

Personalised recommendations