Advertisement

Ratio Legis pp 187-205 | Cite as

How Can Ratio Legis Help a Lawyer to Interpret a Legal Text? Employing the Purpose of a Regulation for Legal Interpretation

 • Mikołaj Hermann
Chapter

Abstract

Legislative activity is undoubtedly purposive. By enacting the law, the lawgiver means to achieve set goals that refer to the organisation of a society and its functioning. This fact must be considered in the interpretation of legal provisions, and, consequently, an interpreter is obliged to reconstruct legal norms that allow the aim of a given regulation to be attained.

Ratio legis, conceived of as the lawmaker’s purpose of establishing a specific regulation, i.e. a legal provision, a set of provisions or an entire normative act, can be understood instrumentally—as the certain configuration of social relations that should be achieved through such a regulation—or axiologically—as the value that a given regulation serves to protect or actualise.

The objective of this article is to discuss possible ways that ratio legis influences the result of the interpretation process and to determine the relation of the purposive (teleological) rules of interpretation to those that are linguistic or systemic. It should be noted that the mere fact that such issues can be raised is based on the premise that the wording of legal provisions does not always adequately reflect the intent of the law-creating body, which means that there may be a conflict between a legal text and the lawmaker’s intention.

Keywords

Ratio legis Purpose Intention Interpretation Derivational Teleological Purposive Systemic Legal text Legal provision Legal norm 

References

 1. Bator A, Kozak A (2005) Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją [Interpretation of law in conformity with the constitution]. In: Wronkowska S (ed) Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej [Polish legal culture and the process of the European integration]. Zakamycze, Kraków, pp 43–66Google Scholar
 2. Bielska-Brodziak A (2010) O rodzajach argumentów interpretacyjnych [On the kinds of interpretative arguments]. In: Staśkiewicz W, Stawecki T (eds) Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Miedzeszyn k. Warszawy, 22–24 września 2008 r. [Discretionality in law. Materials of the XVIII Polish Nationwide Convention of Chairs of the Theory and Philosophy of Law. Miedzeszyn near Warsaw, September 22–24, 2008]. LexisNexis, Warszawa, pp 326–335Google Scholar
 3. Bogucki O (2010) Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego [Reconstruction of purposes and other values from the legal text]. In: Choduń A, Czepita S (eds) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego [In search of the common good. Jubilee Book of Professor Maciej Zieliński]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp 195–213Google Scholar
 4. Bogucki O (2011) Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej [Functional interpretation in the practice of the highest judicial authorities]. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, SzczecinGoogle Scholar
 5. Bogucki O (2016a) Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni [Model of the functional interpretation in the derivational conception of interpretation]. Polgres Multimedia, SzczecinGoogle Scholar
 6. Bogucki O (2016b) Perspektywy rozwinięcia normatywnego ujęcia wykładni funkcjonalnej [Prospects for developing a normative approach to the functional interpretation]. In: Hermann M, Sykuna S (eds) Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy [Legal interpretation. Tradition and prospects]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp 205–219Google Scholar
 7. Czarny P (2005) Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją [The Constitutional Tribunal and interpretation of statutes in conformity with the constitution]. In: Wronkowska S (ed) Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej [Polish legal culture and the process of the European integration]. Zakamycze, Kraków, pp 67–91Google Scholar
 8. Czepita S (1996) Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa [Constitutive rules and the issues of jurisprudence]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, SzczecinGoogle Scholar
 9. Czepita S (2006) Formalizacja a konwencjonalizacja działań w prawie [Formalisation and conventionalisation of activities in law]. In: Czepita S (ed) Konwencjonalne i formalne aspekty prawa [Conventional and formal aspects of law]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp 9–28Google Scholar
 10. Czepita S (2008) Formalizacja i konwencjonalizacja w systemie prawnym [Formalisation and conventionalisation in the legal system]. In: Bogucki O, Czepita S (eds) System prawny a porządek prawny [Legal system and legal order]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp 109–116Google Scholar
 11. Czepita S (2016) O koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie [On the conception of conventional acts in law]. In: Smolak M (ed) Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje [Interpretation of constitution. Current problems and trends]. Wolters Kluwer, Warszawa, pp 109–147Google Scholar
 12. Gizbert-Studnicki T (1975) O nieważnych czynnościach prawnych w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych [On invalid legal acts in the light of the conception of conventional acts]. Państwo i Prawo [State Law] 4:70–82Google Scholar
 13. Gizbert-Studnicki T (1985–1986) Wykładnia celowościowa [Purposive interpretation]. Studia Prawnicze [Legal Stud] 3–4:51–70Google Scholar
 14. Gizbert-Studnicki T (2014) Wykładnia celowościowa z perspektywy normatywnej [Purposive interpretation from the normative perspective]. In: Budziło K (ed) Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011–2012 [Lectures in the Constitutional Tribunal from the years 2011–2012]. Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa, pp 111–138Google Scholar
 15. Hermann M (2012) Derogacja w analizach teoretycznoprawnych [Derogation in theoretical analyses]. Ars boni et aequi, PoznańGoogle Scholar
 16. Hermann M (2013a) Norma prawna: wyrażenie czy wypowiedź? [Legal norm: an expression or an utterance?]. Przegląd Sejmowy [Sejm Rev] 2:67–85Google Scholar
 17. Hermann M (2013b) Stwierdzenie niekonstytucyjności jako czynność konwencjonalna unieważnienia aktu normatywnego [Declaration of unconstitutionality as the conventional act of annulling a normative act]. In: Bernatt M, Królikowski J, Ziółkowski M (eds) Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa [Effects of rulings of the Constitutional Tribunal for the application of law]. Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa, pp 249–277Google Scholar
 18. Hermann M (2015) Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy teoretycznoprawnej. Instrument ochrony ładu konstytucyjnego czy środek zapewniania jednolitości orzecznictwa? [Interpretative rulings of the Constitutional Tribunal from the theoretical perspective. An instrument for the protection of constitutional order or a means of ensuring the uniformity of case law?]. Biuro Trybunału Konstytucyjnego, WarszawaGoogle Scholar
 19. Hermann M (2016) Zbieg przepisów prawnych jako problem interpretacyjny [Concurrence of legal provisions as an interpretative problem]. In: Hermann M, Sykuna S (eds) Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy [Legal interpretation. Tradition and prospects]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp 167–204Google Scholar
 20. Kanarek B, Zieliński M (2001) Porządkująca faza wykładni prawa [The arranging phase of legal interpretation]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [J Law Econ Sociol] 3:1–12Google Scholar
 21. Krotoszyński M (2017) Modele sprawiedliwości tranzycyjnej [Models of transitional justice]. Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznańGoogle Scholar
 22. Leszczyński L (2002) Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa [Problems of the theory of the application of law. Doctrine and theses of judicial practice]. Zakamycze, KrakówGoogle Scholar
 23. Nowacki J (1966) Analogia legis. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, WarszawaGoogle Scholar
 24. Nowak L, Wronkowska S, Zieliński M, Ziembiński Z (1972) Czynności konwencjonalne w prawie [Conventional acts in law]. Studia Prawnicze [Legal Stud] 33:73–99Google Scholar
 25. Patryas W (2001) Rozważania o normach prawnych [Considerations on legal norms]. Wydawnictwo Forum Naukowe, PoznańGoogle Scholar
 26. Patryas W (2005) Performatywy w prawie [Performatives in law]. Wydawnictwo Forum Naukowe, PoznańGoogle Scholar
 27. Piotrowski M (1978) O rodzajach i odmianach niezgodności norm [On the kinds and varieties of inconsistency of norms]. Studia Filozoficzne [Philos Stud] 11:93–103Google Scholar
 28. Płeszka K (2010) Wykładnia rozszerzająca [Extensive interpretation]. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 29. Potrzeszcz J (2016) Racjonalność aksjologiczna prawodawcy jako założenie interpretacyjne [The lawmaker’s axiological rationality as an interpretative assumption]. In: Hermann M, Sykuna S (eds) Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy [Legal interpretation. Tradition and prospects]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp 53–72Google Scholar
 30. Raz J (2009) Between authority and interpretation. On the theory of law and practical reason. Oxford University Press, New YorkCrossRefGoogle Scholar
 31. Ribeiro HJ (ed) (2014) Systematic approaches to argument by analogy. Springer, AmsterdamGoogle Scholar
 32. Sarkowicz R (1995) Poziomowa interpretacja tekstu prawnego [Tiered interpretation of the legal text]. Uniwersytet Jagielloński, KrakówGoogle Scholar
 33. Smolak M (2012) Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej [Purposive interpretation from the pragmatic perspective]. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 34. Smolak M (2014) Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej [Axiological assumptions of applying the directives of purposive interpretation]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. J Law Econ Sociol 1:5–12Google Scholar
 35. Tobor Z (2013) W poszukiwaniu intencji prawodawcy [In search of lawmaker’s intention]. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 36. Tuleja P (2003) Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy) [Application of the constitution of the Republic of Poland in the light of the principle of its supremacy (selected issues)]. Zakamycze, KrakówGoogle Scholar
 37. von Wright GH (1963) Norm and action. A logical enquiry. Routledge & Kegan Paul, LondonGoogle Scholar
 38. Walasik M (2013) Analogia w prawie procesowym cywilnym [Analogy in the civil procedure law]. LexisNexis, WarszawaGoogle Scholar
 39. Wróblewski J (1959) Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego [Problems of the theory of interpretation of the people’s law]. Wydawnictwo Prawnicze, WarszawaGoogle Scholar
 40. Wronkowska S (2001) O wadliwych aktach normatywnych w ujęciu wiedeńskiej szkoły teorii prawa [On defective normative acts from the perspective of the Vienna School of Legal Theory]. In: Stelmach J (ed) Studia z filozofii prawa [Studies in legal philosophy]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp 207–218Google Scholar
 41. Wronkowska S, Hermann M (2015) Problematyka intertemporalna prawa konstytucyjnego. Zagadnienia wstępne [Intertemporal problems of the constitutional law. Basic issues]. In: Mikołajewicz J (ed) Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje [Intertemporal problems in law. Basic issues. Intertemporal resolutions. Origin and functions]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp 195–240Google Scholar
 42. Wronkowska S, Zieliński M (1993) Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych [Problems and principles of the technique of editing legal texts]. Urząd Rady Ministrów, WarszawaGoogle Scholar
 43. Wronkowska S, Hermann M, Łyszkowska A (2017) Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na tekst jednolity aktu normatywnego [Influence of rulings of the Constitutional Tribunal on the consolidated text of a normative act]. In: Laskowska M (ed) Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy [Significance of rulings of the Constitutional Tribunal for the consolidated text of a statute]. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, pp 31–61Google Scholar
 44. Zajęcki M (2008) Algorytm czy idealizacja? Dyrektywy wykładni funkcjonalnej opartej na założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy w derywacyjnej koncepcji wykładni [Algorithm or idealisation? The directives of functional interpretation based on the assumption of the lawmaker’s axiological rationality in the derivational conception of interpretation]. In: Guzik B, Buchowska N, Wiliński P (eds) Prawo wobec wyzwań współczesności [The law towards contemporary challenges], vol V. Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, Poznań, pp 53–65Google Scholar
 45. Zieliński M (1972) Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego [Interpretation as the process of decoding the legal text]. Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznańGoogle Scholar
 46. Zieliński M (1997) Dwa nurty pojmowania “kompetencji” [Two trends of understanding ‘competence’]. In: Olszewski H, Popowska B (eds) Gospodarka. Administracja. Samorząd [Economy. Administration. Self-government]. Printer, Poznań, pp 581–607Google Scholar
 47. Zieliński M (2006) Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana [The derivational conception of interpretation as an integrated conception]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [J Law Econ Sociol] 3:93–102Google Scholar
 48. Zieliński M (2012) Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki [Legal interpretation. Principles. Rules. Hints], 6th edn. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 49. Zieliński M, Zirk-Sadowski M (2011) Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa [The clarifying and the derivational aspects in the integration of Polish theories of legal interpretation]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [J Law Econ Sociol] 2:99–111Google Scholar
 50. Zieliński M, Bogucki O, Choduń A, Czepita S, Kanarek B, Municzewski A (2009) Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa [The integration of Polish conceptions of legal interpretation]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [J Law Econ Sociol] 4:23–39Google Scholar
 51. Ziembiński Z (1960) Przepis prawny a norma prawna [Legal provision and legal norm]. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny [J Law Econ] 1:105–122Google Scholar
 52. Ziembiński Z (1969a) Kompetencja i norma kompetencyjna [Competence and the competence norm]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [J Law Econ Sociol] 4:23–41Google Scholar
 53. Ziembiński Z (1969b) O rodzajach niezgodności norm [On the kinds of inconsistency of norms]. Studia Filozoficzne [Philos Stud] 1:85–94Google Scholar
 54. Ziembiński Z (1979) Problematyka ogólna zbiegu przepisów prawnych [General problems of the concurrence of legal provisions]. In: Radwański Z (ed) Studia z prawa zobowiązań [Studies in the law of obligations]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 333–346Google Scholar
 55. Ziembiński Z (1980) Problemy podstawowe prawoznawstwa [Basic problems of jurisprudence]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, WarszawaGoogle Scholar
 56. Ziembiński Z (1991) O zawiłościach związanych z pojmowaniem kompetencji [On the intricacies related to the understanding of competence]. Państwo i Prawo [State Law] 4:14–24Google Scholar
 57. Ziembiński Z, Zieliński M (1992) Dyrektywy i sposób ich wypowiadania [Directives and the method of uttering them]. Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, WarszawaGoogle Scholar
 58. Ziemski K (1978) Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego [Role and place of the rules of collision in the process of decoding the legal text]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [J Law Econ Sociol] 2:1–15Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Mikołaj Hermann
  • 1
 1. 1.Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and AdministrationPoznańPoland

Personalised recommendations