Advertisement

Silence under the Linden Tree: Rural Cinema-Going in Czechoslovakia in the 1950s and 1960s

 • Lucie Česálková
Chapter
Part of the Global Cinema book series (GLOBALCINE)

Abstract

This study examines how the consumption of media was transformed (primarily cinema-going and television watching) in rural Czechoslovakia in the 1950s and 1960s. Period reports of the audience and public thought, interviews with contemporaries, and analyses of period programmes indicate that the processes of collectivization of agriculture, industrialization of the countryside, and modernization of villages were from numerous perspectives contradictory tendencies that nonetheless influenced the consumption of media and culture in a complementary manner. The reasons for resistance towards the cinema, reflected in gradually decreasing attendance even though the audience continually perceived film as one of the most popular occupations of their free time, are here explained in the wider context of social, demographic, and geographic changes of post-war rural Czechoslovakia and in association with rapid and massive acceptance of television by the rural population.

References

 1. Bednařík, P. (2015). Média v Československu v letech 1945–1989 a jejich podíl na formování každodenního života obyvatel. In J. Pažout (Ed.), Každodenní život v Československu 1945/48–1989 (pp. 50–91). Prague-Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů—Technická univerzita v Liberci.Google Scholar
 2. Bláha, J. (1957). Stavíme kulturní domy. Příručka pro adaptace a novostavby kulturních domů svépomocí. Prague: Orbis.Google Scholar
 3. Blažek, P., & Kubálek, M. (2008). Kolektivizace venkova v socialistickém Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Prague: Dokořán.Google Scholar
 4. Bočková, M. (2008). Zemědělství a 50. léta. Prague: Národní zemědělské muzeum.Google Scholar
 5. Burešová, J. (2008). Kolektivizace jako destrukční proces v životě venkova. In P. Blažek (Ed.), Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti (pp. 109–118). Dokořán: Prague.Google Scholar
 6. Cejp, M. (1977). Postoje české veřejnosti k některým otázkám kulturně-výchovné funkce socialistického státu. Prague: Ústav pro výzkum kultury.Google Scholar
 7. Červinka, A. (1962). Volný čas a pracovní den. Nová mysl, 16(11), 1289–1301.Google Scholar
 8. Česálková, L., & Váradi, K. (2015). In L. Česálková (Ed.)., Film—náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let Efektivnost alternativní distribuce krátkých filmů a Filmová lidová univerzita (pp. 251–278). Prague-Brno: NFA-MUNI.Google Scholar
 9. Čiháková, K. (1966). ‘Rozdíly ve společenské spotřebě obyvatelstva mezi hlavními skupinami domácností’, Sociologie a historie zemědělství, 2(2): 85–99.Google Scholar
 10. Codl, S., Toman, M., & Tuček, P. (2012). České zemědělství očima těch, kteří u toho byli. Prague: Národní zemědělské muzeum.Google Scholar
 11. Franc, M. (2015). Životní styl a každodennost v Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století. In J. Pažout (Ed.), Každodenní život v Československu 1945/48–1989 (pp. 18–33). Prague-Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů—Technická univerzita v Liberci.Google Scholar
 12. Halfacree, K. H. (1993). Locality and Social Representation: Space, Discourse and Alternative Definitions of the Rural. Journal of Rural Studies, 9(1), 23–37.CrossRefGoogle Scholar
 13. Heumos, P. (2001). Aspekte des sozialen Milieus der Industriearbeiterschaft in der Tschechoslowakei vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Reformbewegung der sechziger Jahre. Bohemia—Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 42(2), 323–362.Google Scholar
 14. Hite, J. (1997). The Thunen Model and the New Economic Geography as a Paradigm for Rural Development Policy. Review of Agricultural Economics, 19(2), 230–240.CrossRefGoogle Scholar
 15. Hoggart, K. (1990). Let’s Do Away with Rural. Journal of Rural Studies, 6(3), 245–257.CrossRefGoogle Scholar
 16. Honzík, K. (1964, July 30). Panika nad zahradními městy. Kulturní tvorba, p. 15.Google Scholar
 17. Horák, P. (Ed.). (2007). Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Prague: Národní zemědělské muzeum.Google Scholar
 18. Horáková, E. (1960). Dva výzkumy problematiky zemědělské mládeže a jejich srovnání. Zemědělská ekonomika, 33(3), 193–211.Google Scholar
 19. Hromádka, M. (1966). K některým otázkám optimálního modelu sítě kulturních zařízení v podmínkách vesnického osídlení. Sociologie a historie zemědělství, 2(2), 101–120.Google Scholar
 20. Hromádka, M., & Studený, A. (1968). Rozbor využívání vybraných kulturních domů v podmínkách vesnického osídlení. Prague: Osvětový ústav.Google Scholar
 21. Hrušková, M. (2005). Kult stromů v zemích Koruny české. Prague: Abonent ND.Google Scholar
 22. Juřík, V. (1966). K některým problémům ve vývoji kulturně společenské aktivity na dnešním venkově. Sociologie a historie zemědělství, 2(1), 1–43.Google Scholar
 23. Knapík, J., & Franc, M. (2013). Volný čas v českých zemích 1957–1967. Prague: Academia.Google Scholar
 24. Král, V. (1953). Od minulosti k socialistické budoucnosti vesnice. Prague: Orbis.Google Scholar
 25. Krátký film mezi desátým a jedenáctým sjezdem KSČ. (1958, June 14). Filmový přehled, p. 2.Google Scholar
 26. Mrňka, J. (2015). Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960. Prague: Ústav pro studium totalitních režimů.Google Scholar
 27. Osvětou na pomoc socialistické přeměně vesnice. (1952). Zpráva o jednání na ústředním semináři krajských kulturních a osvětových pracovníků v Praze dne 13. a 14. listopadu 1952. Prague: Osvěta.Google Scholar
 28. Pecina, B. (1954). Moje zkušenosti z práce s filmem. Filmová práce, 1(3), 35–37.Google Scholar
 29. Průzkum názorů na filmové týdeníky. (1961). Prague: Ústřední půjčovna filmů.Google Scholar
 30. Pšeničková, J. (Ed.). (2008). Zemědělské družstevnictví. Kolektivizace zemědělství. Vznik JZD. Prague: Národní archiv.Google Scholar
 31. Rákosník, J. (2010). Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945–1960. Prague: Filozofická fakulta UK.Google Scholar
 32. Rokoský, J., & Svoboda, L. (2013). Kolektivizace v zemědělství. Prague: Ústav pro studium totalitních režimů.Google Scholar
 33. Schulz, W. (2004). Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of Communication, 19(1), 87–101.CrossRefGoogle Scholar
 34. Šimek, M. (1966). Informovanost vesnického obyvatelstva o aktuálních událostech a její zdroje. Prague: Osvětový ústav.Google Scholar
 35. Šimek, M. (1970). Postavení televize v kulturním životě občanů ve srovnání s místní kulturní činností. Prague: Ústav pro výzkum kultury.Google Scholar
 36. Šimek, M. (1971). Průzkum postojů mládeže k vybraným kulturním hodnotám a zájmovým kulturním aktivitám. Prague: Ústav pro výzkum kultury.Google Scholar
 37. Skopal, P. (2014). Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945–1970. Brno: Host.Google Scholar
 38. Štoll, M. (2011). 1. 5. 1953. Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Prague: Nakladatelství Havran.Google Scholar
 39. Tahy, C. (1961–1963). Závěrečná zpráva o výsledku výskumu vplyvu televízie na uspokojovanie kultúrnych potrieb pracujúcich na dedine. Prague-Bratislava: Osvetový ústav.Google Scholar
 40. Tahy, C. (1968). Tlač, rozhlas, film, televízia v kultúrnom živote Ivanky pri Dunaji. Faktografický materiál z výsledkov výzkumu. Bratislava: Osvetový ústav.Google Scholar
 41. Tauber, J. (1958). Otázky zemědělské mládeže. Prague: Kabinet pro studium hospodářského a sociálního vývoje v zemědělství.Google Scholar
 42. Tauber, J. (1965). Kdo žije na vesnici. Sociologická rozprava. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice.Google Scholar
 43. Valeš, L. (2014). Životní příběhy českých zemědělců v éře komunistického režimu a ekonomické a společenské transformace. In M. Vaněk (Ed.), Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace (pp. 461–510). Prague: Nakladatelství Karolinum.Google Scholar
 44. Zimmermann, C. (2010). Mediennutzung in der ländlichen Gesellschaft. Medialisierung in historischer Perspektive. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 58(2), 10–22.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Lucie Česálková
  • 1
 1. 1.Masaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations