Advertisement

The Cradle of Norwegian Equality and Egalitarianism: Norway in the Nineteenth Century

 • Jan Eivind Myhre
Chapter
Part of the Approaches to Social Inequality and Difference book series (ATSIAD)

Abstract

The chapter contends that Norwegian social equality and egalitarianism—measurable equality and the ideology of equality—find their roots in the nineteenth century. Contemporary egalitarianism began with the liberal Constitution of 1814 with its wide franchise, liberal principles concerning citizens’ rights and the abolition of nobility. The worship of the Norwegian peasant was part of nationalism with a harmonizing content. Equality had several dimensions. There was equality before the law. Freedom of expression and to pursue business was somewhat restricted, but, together with freedom of religion, was liberalized in mid-century. The wide franchise gave to the vote to 40 percent of adult men, giving the peasants and other groups beyond the elite of higher civil servants a say in politics. Freedom was valued higher than equality, but personal freedom was also an equalizer, economically, politically and socially. Compulsory schooling, making the population literate, together with widespread voluntary associations, acted as social levellers. The civil servants were to some degree a legitimate elite, due to building of an infrastructure benefitting all and a relative non-corrupt governance.

References

 1. Bull, Edvard. 1985. Arbeiderklassen blir til (1850–1900). Oslo: Tiden Norsk Forlag.Google Scholar
 2. Dahl, Hans Fredrik. 1986. Those equal folk. In Norden—The passion for equality, ed. Stephen Graubard. Oslo: Norwegian University Press.Google Scholar
 3. Furre, Berge. 1999. Norsk historie 1914–2000. Industrisamfunnet—frå vokstervisse til framtidstvil. Oslo: Det Norske Samlaget.Google Scholar
 4. Graubard, Stephen R., ed. 1986. Norden—The passion for equality. Oslo: Norwegian University Press.Google Scholar
 5. Heiret, Jan, and Hans-Jacob Ågotnes. 2010. Det norske likhetssamfunnet. Manuscript, University of Bergen.Google Scholar
 6. Hemstad, Ruth. 2016. Translations of the Constitution of the Kingdom of Norway, 1814–1920. A bibliography. In Editions and translations of the Norwegian Constitution, ed. Ola Mestad. Oslo: Pax forlag.Google Scholar
 7. Hodne, Fritz, and Ola H. Grytten. 2000. Norsk økonomi i det 19. århundre. Bergen: Fagbokforlaget.Google Scholar
 8. Hommerstad, Marthe. 2012. Politiske bønder—Bondepolitikk og Stortinget 1815–1837. PhD thesis, University of Oslo.Google Scholar
 9. Kagan, Jerome. 2009. The three cultures. Natural sciences, social sciences, and the humanities in the 21st century. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 10. Kiær, Anders Nicolai. 1908. Indtægtsforholdene i Norge og andre lande. Statsøkonomisk Tidsskrift: 53–76.Google Scholar
 11. Langhelle, Svein Ivar. 2011. Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig: ei drøfting av egalitet og mentalitet på Jæren omkring 1850. Heimen 1: 3–18.Google Scholar
 12. Lien, Marianne, Hilde Lidén, and Halvard Vike, eds. 2001. Likhetens paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 13. Lindbekk, Kari. 2016. “Et fast og tilstrekkelig levebrød”. En livsløpsanalyse av trønderkohorten 1855 og foreldrene deres ca. 1825–1920. PhD thesis, University of Oslo.Google Scholar
 14. Myhre, Jan Eivind. 2003. Det liberale innvandringsregimet. In Norsk innvandringshistorie. Vol 2. I nasjonalstatens tid 1814–1940, ed. Knut Kjeldstadli, Jan Eivind Myhre, and Einar Niemi. Oslo: Pax forlag.Google Scholar
 15. ———. 2011. Kunnskapsbærerne 1811–2011. Akademikere mellom universitet og samfunn. Oslo: Unipub.Google Scholar
 16. ———. 2015a. Norsk historie 1814–1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo: Det Norske Samlaget.Google Scholar
 17. ———. 2015b. Sosial likhet på 1800-tallet: Et forstadium til den norske modellen? In Myndighet og medborgerskap. Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015, ed. Kari H. Nordberg et al., 113–127. Oslo: Novus forlag.Google Scholar
 18. Nielsen, Niels Kayser. 2009. Bonde, stat og hjem. Nordisk demokrati og nasjonalisme—fra pietismen til 2. verdenskrig. Aarhus: Aarhus University Press.Google Scholar
 19. O’Rourke, Kevin H., and Jeffrey G. Williamson. 1997. Around the European periphery 1870–1913: Globalization, schooling and growth. European Review of Economic History I: 153–190.CrossRefGoogle Scholar
 20. Østrem, Nils Olav. 2014. Norsk utvandringshistorie. Oslo: Det Norske Samlaget.Google Scholar
 21. Pounds, Norman. 1985. An historical geography of Europe 1800–1914. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 22. Ringvej, Mona R. 2014. Marcus Thrane. Forbrytelse og straff. Oslo: Pax forlag.Google Scholar
 23. Rothstein, Bo. 2015. De samhälleliga institutionernas kvalitet. Slutrapport från et forskningsprogram. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond/Makadam forlag.Google Scholar
 24. Rothstein, Bo, and Jan Teorell. 2015. Getting to Sweden, part II: Breaking with corruption in the nineteenth century. Scandinavian Political Studies 38 (3): 238–254.CrossRefGoogle Scholar
 25. Seip, Anne-Lise. 1975. Vitenskap og virkelighet. Sosiale, økonomiske og politiske teorier hos T. H. Aschehoug 1845 til 1882. Oslo: Gyldendal.Google Scholar
 26. Sejersted, Francis. 1993. Den norske “Sonderweg”. In Demokratisk kapitalisme. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 27. ———. 2011. The age of social democracy: Norway and Sweden in the twentieth century. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 28. Semmingsen, Ingrid. 1954. The dissolution of estate society in Norway. Scandinavian Economic History Review 2: 166–203.CrossRefGoogle Scholar
 29. Skirbekk, Gunnar. 2010. Norsk og moderne. Oslo: Res Publica.Google Scholar
 30. Skutlaberg, Erlend. 2012. Las Lanzas Coloradas—historie eller fiksjon? Relasjonene mellom historie og litteratur i Venezuela. Master’s thesis, University of Oslo.Google Scholar
 31. Solheim, Klaus Frode. 1976. Oppfatningen av forholdet mellom samfunnsklassene slik det kom til uttrykk i stemmerettsdebattene på 1800-tallet. Hovedfag thesis, University of Oslo.Google Scholar
 32. Sørensen, Øystein, and Bo Stråth, eds. 1997. The cultural construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.Google Scholar
 33. Steen, Sverre. 1957. Det gamle samfunn. Oslo: J. W. Cappelens Forlag.Google Scholar
 34. Storsveen, Odd Arvid, Amund Pedersen, and Bård Frydenlund, eds. 2015. Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring. Oslo: Scandinavian Academic Press.Google Scholar
 35. Teige, Ola. 2015. Korrupsjon i det danske og norske embetsverket etter 1814. In Den rianske vending, ed. Finn-Einar Eliassen, Bård Frydenlund, Erik Opsahl, and Kai Østberg, 193–208. Oslo: Novus Forlag.Google Scholar
 36. Teorell, Jan, and Bo Rothstein. 2015. Getting to Sweden, Part I: War and malfeasance, 1720–1850. Scandinavian Political Studies 38 (3): 217–237.CrossRefGoogle Scholar
 37. Thue, Lars. 2014. Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822–2014. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 38. Try, Hans. 1979. To kulturer. En stat. Norges historie, vol. 11. Oslo: J. W. Cappelens Forlag.Google Scholar
 39. Tveite, Stein. 1987. The Bumble-Bee of economic history: Norway 1800–1850. In Historiographie-Protoindustrialiserung-Arbeiterbewegung-Faschismus. Bericht über das 1. Deutsch-Norwegische Historikertreffen in Bergen 1986. Bergen.Google Scholar
 40. Vike, Halvard. 2004. Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved veiskillet. Oslo: Akribe.Google Scholar
 41. Wergeland, Henrik. 1934 [1844]. Hans Jacobsens ost. In Samlede skrifter III, bind 3, 567–571. Oslo.Google Scholar
 42. Winther, Vegard. 2007. Egalitet i liberalismens århundre. En undersøkelse av egalitære holdninger slik de kom til uttrykk i stemmerettsdebattene fra 1851 til 1898. Master’s thesis, University of Oslo.Google Scholar
 43. Witoszek, Nina. 1997. Fugitives from utopia: The Scandinavian enlightenment reconsidered. In The cultural construction of Norden, ed. Øystein Sørensen and Bo Stråth, 72–90. Oslo: Scandinavian University Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Jan Eivind Myhre
  • 1
 1. 1.Department of Archaeology, Conservation and HistoryUniversity of OsloOsloNorway

Personalised recommendations