Advertisement

The Use of Bricks in the Facade Decoration of Architectural Structures of Poltava of the Late NineteenthEarly Twentieth Centuries

 • Tetiana SavchenkoEmail author
Conference paper
 • 12 Downloads
Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 73)

Abstract

On the basis of field surveys and comparative analysis, the principles and techniques of the use of decorative brick decoration of Poltava buildings of the late nineteenth–early twentieth centuries were revealed. Features of application of a brick decor depending on style of a building are established.

Keywords

Brick Decoration “Brick style” neo-gothic Neo-renaissance 

References

 1. 1.
  Ikonnikov, A. (2001). Arhitekrura HH veka. Utopii i realnost. Izdanie v dvuh tomah. T.1. M., Progress – Traditsiya.Google Scholar
 2. 2.
  Istoriia ukrainskoi arkhitektury/Yu. Asieiev, V. Vecherskyi, O. Hodovaniuk ta in.; Za red. V. Tymofiienka. Kuiv, Tekhnika (2003).Google Scholar
 3. 3.
  Aseev, Y. (1989). Styly v arkhytekture Ukraynu. Budyvelnuk: Kuiv.Google Scholar
 4. 4.
  Horiunov, V., Tubly M. (1994). Arkhytektura epokhy moderna. Kontseptsyy. Napravlenyia. Mastera P.– S.-Peterburh: Stroiyzdat SPb.Google Scholar
 5. 5.
  Abramiuk I. Zasoby vyraznosti «tsehlianoho styliu» v zhytlovii arkhitekturi Lutska. Arkhitekturna spadshchyna Volyni. Zbirnyk nauk. prats. Rivne, Vyp. 2., 188–193 (2010).Google Scholar
 6. 6.
  http://www.v-smirnov.ru/coll.htm. Last accessed 2019/09/21.
 7. 7.
  Arkhitektory i misto: [monohrafiia]/ Kariuk M., Bieliavska O., Dmytrenko A.., Nehai H., uklad. ta red. Bieliavska O., Poltavska orhanizatsiia Natsionalnoi spilky arkhitektoriv Ukrainy, Poltava, TOV «Asmi» (2018).Google Scholar
 8. 8.
  Linda S. Historicism in the architecture of Lviv: tendency across centuries//Architectus. – # 2 (38), 45–52 (2010).Google Scholar
 9. 9.
  Ponkalo, S. I. (2016). Pryntsypy ta pryiomy zastosuvannia arkhitekturnoho dekoru na budivliakh Lvova kintsia XIX st. – pochatku XX st., Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, K: KNUBA, Vyp. 45, 98–108.Google Scholar
 10. 10.
  Dekoratyvne ozdoblennia budivel Poltavy 1900 – 1910-kh rr./T.Skibitska, I.Shuleshko// Studii mystetstvoznavchi, №2, 65–72.Google Scholar
 11. 11.
  Ivashko, Y. (2013). Osnovy styleutvorennia modernu v arkhitekturi Ukrainy (kinets XIX - pochatok XX stolittia): avtoref. dys. d-ra arkhit.: 18.00.01/Yu. V. Ivashko; Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhit., K.Google Scholar
 12. 12.
  Kazantseva, T., Ponkalo, S. (2014). Classification of facade decoration of secession buildings built by I. Levynsky company in Lviv, Przestrzeń i Forma, №21, 171–182.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityPoltavaUkraine

Personalised recommendations