Advertisement

Introduction

 • Rok HacinEmail author
 • Gorazd Meško
Chapter
Part of the SpringerBriefs in Criminology book series (BRIEFSCRIMINOL)

Abstract

The concept of legitimacy has recently challenged the traditional model of managing prisons through elements of coercion. The presence of legitimacy in the prison environment in the form of fair, legal, and humane treatment of prisoners affects their voluntary compliance and has a positive influence on the internal order of a corrections facility. Self-legitimacy of the prison staff represents an essential aspect of legitimacy in the total institution. Self-legitimacy is an individual’s perception that his/her position and authority entrusted to him/her are morally justified. Several studies have addressed the concepts of legitimacy in total institutions. However, Reisig and Meško (2009) were the first to expose the problem of the applicability of Anglo-Saxon theoretical models to researching legitimacy in the post-socialist countries. More specifically, then, the book addresses the following problems: (1) the applicability of Western theoretical models for studying legitimacy; (2) the suitability of the dual model of legitimacy in prison environments; and (3) the identification of factors that influence prisoner (In the book the term prisoner(s) is used for inmates, convicts and incarcerated persons.) perceptions of the legitimacy of prison staff (In Slovenia, the terms prison staff and prison workers are used for employees in the prison system. In the book both terms are used as synonyms.) and self-legitimacy as perceived by prison staff.

Keywords

Coercions Legitimacy Prison Theoretical models Compliance 

References

 1. Aebi, M. F., Burkhardt, C., Hacin, R., & Tiago, M. M. (2016). A comparative perspective of imprisonment trends in Slovenia and Europe from 2005 to 2014. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 67(4), 430–442.Google Scholar
 2. Aebi, M. F., & Tiago, M. M. (2018). Council of Europe annual penal statistics – SPACE I 2018. Strasbourg: Council of Europe.Google Scholar
 3. Akoensi, T. D. (2016). Perceptions of self-legitimacy and audience legitimacy among prison officers in Ghana. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 40(3), 245–261.CrossRefGoogle Scholar
 4. Ambrož, M., & Šugman Stubbs, K. (2011). Conditional release (parole) in Slovenia: Problems and possible solutions. The Prison Journal, 91(4), 467–488.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bizaj, A. (1958). Odpust obsojencev iz kazenskih poboljševalnih domov. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 9(2), 109–122.Google Scholar
 6. Bottoms, A. E. (1999). Interpersonal violence and social order in prisons. Crime & Justice, 26, 205–281.CrossRefGoogle Scholar
 7. Bottoms, A., & Tankebe, J. (2013). ‘A voice within’: Powerholders’ perspectives on authority and legitimacy. In J. Tankebe & A. Liebling (Eds.), Legitimacy and criminal justice (pp. 60–82). Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. Brinc, F. (1982). Prestajanje kazni zapora v odprtih in polodprtih kazenskih poboljševalnih zavodih SR Slovenije. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 9. Brinc, F. (1986). Nekaj splošnih vprašanj v zvezi z izrekanjem in izvrševanjem pripora (Uvodne besede). Penološki bilten, 4(2), 7–29.Google Scholar
 10. Brinc, F. (1988). Izvrševanje kratkotrajnih kazni zapora v SR Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 11. Brinc, F. (1991). Penološki vidiki povratništva obsojencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 12. Brinc, F. (1993). Možnosti omejevanja nevarnega povratništva s policijskim in socialnovarstvenim (preventivnim) nadzorom. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 13. Brinc, F. (1994). Prostorske zmogljivosti kazenskih poboljševalnih zavodov in pogoji (standardi) za življenje in delo pripornikov in obsojencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 14. Brinc, F. (1995). Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 15. Brinc, F. (2003). Kriminalna prognoza – iluzija ali resničnost? Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 54(4), 341–355.Google Scholar
 16. Brinc, F. (2007). Penologija: izbrane penološke teme – začasni učni pripomoček za študente v visokošolskem programu Varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.Google Scholar
 17. Brinc, F., & Petrovec, D. (2011). Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu Radeče leta 2010. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 18. Brunton-Smith, I., & McCarthy, D. J. (2016). Prison legitimacy and procedural fairness: A multilevel examination of prisoners in England and Wales. Justice Quarterly, 33(6), 1029–1054.CrossRefGoogle Scholar
 19. Carli, A. (1987). Varovanje pravic obsojencev med prestajanjem kazni zapora. Penološki bilten, 5(2), 27–48.Google Scholar
 20. Čerin, M. (1970). Izobraževanje pazniškega osebja. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 21(2), 90–96.Google Scholar
 21. Dekleva, B. (1991). Izhodišča za vrednotenje institucionalnih programov obravnavanja odklonskih oseb. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 42(2), 103–110.Google Scholar
 22. Dekleva, B., Bečaj, J., Brandon, D., Flaker, V., Kobolt, A., Kranjčan, M., et al. (1993). Spremljanje uresničevanja in uspešnosti načrta prenove zavodskega obravnavanja otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti ter razvijanje sodobnejših oblik in vsebin dela v prenovljenih zavodih. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 23. DiIulio, J. J. (1987). Governing prisons: A comparative study of correctional management. New York: Free Press.Google Scholar
 24. Dolenc, F. (1984). Vsebina in metode dela centrov za socialno delo kot izvajalcev in usklajevalcev različnih oblik postpenalne pomoči obsojenim osebam. Penološki bilten, 2(2), 41–55.Google Scholar
 25. Flander, B., & Meško, G. (2016). Penal and prison policy on the “Sunny side of the Alps”: The swan song of Slovenian exceptionalism? European Journal on Criminal Policy and Research, 21(3), 425–446.Google Scholar
 26. Gartner, B. (1986). Socialne, psihološke, zdravstvene in druge posledice pripora za pripornika in njegovo družino ter možnosti za njihovo reševanje. Penološki bilten, 4(2), 72–96.Google Scholar
 27. Hacin, R. (2015). Pregled slovenskega penološkega raziskovanja od sredine petdesetih let dvajsetega stoletja. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 66(3), 235–252.Google Scholar
 28. Hacin, R. (2018). Prisoners’ perceptions of legitimacy of prison staff in Slovenia. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 26(2), 160–181.CrossRefGoogle Scholar
 29. Jackson, J., Tyler, T. R., Bradford, B., Taylor, D., & Shiner, M. (2010). Legitimacy and procedural justice in prisons. Prison Service Journal, 191, 4–10.Google Scholar
 30. Kavšek, C. (1983). Prevzgojni namen dela obsojenih oseb–koreferat. Penološki bilten, 1(1), 63–77.Google Scholar
 31. Kazenski zakonik. (1994). Uradni list RS (95/04).Google Scholar
 32. Klanjšek, A. (1959). Selekcija obsojenk za odprti kazenski poboljševalni dom na Igu. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 33. Kobal, M., Uderman, B., & Vodopivec, K. (1966). Organizacija prehodnih domov za odpuščene osebe. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 34. Kos, I. (1986). Šolanje obsojenih mlajših polnoletnikov in mladoletnikov v KPD Celje za obdobje 1981–1985. Penološki bilten, 4(3), 34–51.Google Scholar
 35. Liebling, A. (2004). Prisons and their moral performance: A study of values, quality and prison life. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 36. Liebling, A., Durie, L., Stiles, A., & Tait, S. (2005). Revisiting prison suicide: The role of fairness and distress. In A. Liebling & S. Maruna (Eds.), The effects of imprisonment (pp. 209–231). Cullompton: Willan.Google Scholar
 37. Maver, A. (1989). Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe v KPD Dob v obdobju od 1. 1. 1977 do 31. 12. 1986 – I. del. Penološki bilten, 7(1), 12–53.Google Scholar
 38. Maver, A. (1990). Samomori, poskusi samomorov in samopoškodbe v KPD Dob v obdobju od 1. 1. 1977 do 31. 12. 1986 – II. del, nadaljevanje in konec prispevka. Penološki bilten, 8(1–2), 1–27.Google Scholar
 39. Meško, G., Fields, C., & Smole, T. (2011). A concise overview of penology and penal practice in Slovenia: The unchanged capacity, new standards, and prison overcrowding. The Prison Journal, 91(4), 398–424.CrossRefGoogle Scholar
 40. Meško, G., & Hacin, R. (2019). Zaznave legitimnosti zaporskega osebja pri obsojencih v slovenskih zaporih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 70(1), 34–47.Google Scholar
 41. Meško, G., Hacin, R., Žiberna, P., & Plesničar, M. M. (2016). Izvajanje dela v korist skupnosti – kvalitativna študija v ljubljanski regiji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 67(3), 234–247.Google Scholar
 42. Meško, G., Valentinčič, D., & Umek, P. (2004). Self-assessment of professional capacity, competence and values of prison officers in Slovenian prisons. In G. Meško, P. Milan, & B. Dobovšek (Eds.), Policing in Central and Eastern Europe, Dilemmas of contemporary criminal justice (pp. 535–547). Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security.Google Scholar
 43. Mlinarič, F. (1994). Slovenski zapori ne potrebujejo radikalnih sprememb – O zaporih je pisati objektivno. Penološki bilten, 12(1–2), 1–21.Google Scholar
 44. Musek, J. (1970). Vzroki pobegov pri mladoletnikih vzgojnega poboljševalnega doma v Radečah. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 21(1), 31–37.Google Scholar
 45. Peteh, B. (1992). Nekatera razmišljanja o možnih in potrebnih poteh razvoja službe pooblaščenih uradnih oseb. Penološki bilten, 10(1–2), 37–49.Google Scholar
 46. Petrovec, D. (1986). Nekaj pripomb k zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij – de lege ferenda. Penološki bilten, 4(1), 6–21.Google Scholar
 47. Petrovec, D. (1992). O tretmanski ideji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 43(4), 319–327.Google Scholar
 48. Petrovec, D. (2004). Vpliv družbenih sprememb na izvrševanje kazenskih sankcij. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 49. Pinatel, J. (1960). La Criminologie. Paris: Spes.Google Scholar
 50. Reisig, M. D., & Meško, G. (2009). Procedural justice, legitimacy and prisoner misconduct. Psychology, Crime and Law, 15(1), 41–59.CrossRefGoogle Scholar
 51. Šelih, A., & Skalar, V. (1984). Vzgojni zavodi – stanje in perspektive. Socialno delo, 23(1), 1–17.Google Scholar
 52. Skaberne, B. (1964). Kriminalna prognoza. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 15(4), 191–201.Google Scholar
 53. Skaberne, B., Kobal, M., Kramar, M., Novak, K., & Skalar, V. (1963). Oddaja mladoletnikov v tujo družino ali v zavod. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 54. Skaberne, B., Martinovič, B., Barbič, A., Bregant, L., Bregant, M., Bečaj, J., et al. (1974). Pobegi gojencev iz vzgojnih zavodov. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 55. Skalar, V. (1968). Kaj ovira osebje v kazenskih poboljševalnih domovih pri vzgojnih nalogah. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 19(3), 121–124.Google Scholar
 56. Sparks, J. R., & Bottoms, A. E. (1995). Legitimacy and order in prisons. British Journal of Sociology, 46(1), 45–62.CrossRefGoogle Scholar
 57. Tyler, T. R. (2010). Legitimacy in corrections: Policy implications. Criminology & Public Policy, 9(1), 127–134.CrossRefGoogle Scholar
 58. Vodopivec, K. (1978). Vzgojni zavodi in pobegi gojencev. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 29(4), 257–263.Google Scholar
 59. Vodopivec, K., Bavcon, L., Bayer, M., Bizaj, A., Blejec, M., Kobal, M., et al. (1962). Problemi povrata. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 60. Vodopivec, K., Čerin, M., & Skalar, V. (1963). Grupiranje obsojencev. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.Google Scholar
 61. World Prison Brief. (2019). Slovenia. http://www.prisonstudies.org/country/slovenia. Accessed April 25, 2019.

Copyright information

© The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Criminal Justice and SecurityUniversity of MariborMariborSlovenia

Personalised recommendations