Advertisement

Deference to the Administration in Judicial Review: The Case of the Netherlands

 • Tom BarkhuysenEmail author
 • Michiel L. van Emmerik
Conference paper
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 39)

Abstract

In the Netherlands as elsewhere, the topic of deference to the administration is an important doctrine that continues to provoke much debate. This doctrine, which is also referred to as the limited judicial review of administrative actions, is the subject of dynamic developments. The exact role that the court should play in the review of administrative actions remains a contentious issue. The focus of this contribution is the relationship between the judiciary and the administration. How has this relationship developed and what are the expectations for the future? It is concluded that the review of administrative acts by the judiciary has been intensified in several cases in recent years. There is, however, no uniform approach. The judiciary differentiates with a greater focus on proportionality. Clear limits for the judicial review can be found where specific expertise of the administration is at stake.

References

 1. Barkhuysen T, Van Emmerik ML (2016) AB-Klassiek [Classic judgments in administrative law]. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 2. Barkhuysen T, van Emmerik ML (2017) Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest [Fundamental European Rights and Dutch Administrative Law. The significance of the ECHR and the EU charter of fundamental rights]. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 3. Barkhuysen T, Damen LJA, De Graaf KJ, Marseille AT, Den Ouden W, Schuurmans YE, Tollenaar A (2007) Feitenvaststelling in beroep, (derde evaluatie van de Awb) [Fact finding on appeal (Third Evaluation of the General Administrative Law Act)]. Boom Juridische Uitgevers, The HagueGoogle Scholar
 4. Barkhuysen T, Van Emmerik ML, Van Ettekoven BJ, Mul V, Stijnen R, De Werd MFJM (2014a) Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen [Adequate legal protection regarding Government Intervention restricting fundamental rights]. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 5. Barkhuysen T, De Kruif C, Schuurmans YE, Den Ouden W (2014b) Bestuursrecht in het Awb-tijdperk [Administrative Law in the era of the General Administrative Law Act]. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 6. Daalder EJ, Schreuder-Vlasblom M (2000) Balanceren boven nul [Balancing above zero]. NTB [Dutch J Admin Law] 4:214–221Google Scholar
 7. De Poorter JCA, Capkurt F (2017) Rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften [Judicial review of generally binding regulations]. NTB [Dutch J Admin Law] 10:1–15Google Scholar
 8. De Waard BWN (2016) Leerstukken van bestuursprocesrecht [Principles of administrative procedural law]. Wolters Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 9. Gerards JH (2007) Het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4 lid 2 Awb en het Europese recht [The principle of proportionality from Article 3:4(2) of the General Administrative Law Act and European Law]. In: Barkhuysen T et al (eds) Europees recht effectueren [Effectuating European law]. Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp 73–113Google Scholar
 10. Groenewegen FT (2014) De intensiteit van de rechterlijke toets in Engelse Judicial Review procedures. In: Klap AP, Groenwegen FT, Van Angeren JR (eds) Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Wolf Legal Publishers, OisterwijkGoogle Scholar
 11. Klap AP (2014) Rechterlijke toetsing aan vage normen in Nederland en Duitsland. In: Klap AP, Groenwegen FT, Van Angeren JR (eds) Toetsing aan vage normen in het Nederlandse, Duitse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Wolf Legal Publishers, OisterwijkGoogle Scholar
 12. Koeman NSJ (2008) Versnelling in het bestuursprocesrecht [Acceleration in Administrative Procedural Law]. M en R [Environ Law] 35:227–230Google Scholar
 13. Kuipers AJ (1996) Het recht op ‘full jurisdiction’ [The right to full jurisdiction]. In: Vucsán RL (ed) De Awb-mens: boeman of underdog? [The General Administrative Law Act Man: Bogeyman or Underdog?]. Damen bundle. Ars Aequi Libri, NijmegenGoogle Scholar
 14. Leemans TC (2008) De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen [Review by the Administrative Court in environmental disputes]. (diss. Leiden). Boom Juridische Uitgevers, The HagueGoogle Scholar
 15. Ortlep R, Zorg W (2016) Marginale rechterlijke toetsing onder druk: een voortgaande tred vooruit? [Limited review under pressure: continuous steps forward?]. In: Ortlep et al (eds) De rechter onder vuur [The Court under fire]. Wolf, Oisterwijk, pp 1–18Google Scholar
 16. Polak JEM, de Moor-Van Vugt A, Schlössels RJN, Verheij N, Widdershoven RJGM (2014) VAR-Commissie rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Van toetsing naar geschilbeslechting [Administrative Law Association Committee on legal protection, the future of legal protection against the Government]. Boom Juridische Uitgevers, The HagueGoogle Scholar
 17. Ranchordás S, De Waard BWN (eds) (2016) The judge and the proportionate use of discretion, a comparative study. Routledge, AbingdonGoogle Scholar
 18. Scheltema M (2015) De Hoge Raad en het algemeen belang [The Supreme Court and the public interest]. In: Schlössels RJN et al (eds) De burgerlijke rechter in het publiekrecht [The Civil Court in Public Law]. Kluwer, Deventer, pp 803–818Google Scholar
 19. Schlössels RJN, Zijlstra SE (2017) Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat [Administrative Law in the Social State under the rule of law]. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 20. Schuurmans YE (2005) Bewijslastverdeling in het bestuursrecht, Zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen [Division of the Burden of proof in Administrative Law, due care and the provision of evidence in respect of decisions]. (diss. VU). Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 21. Struycken AH (1910) Administratie of rechter [Administration or judiciary]. Gouda Quint, ArnhemGoogle Scholar
 22. Uzman J, Barkhuysen T, Van Emmerik ML (2010) The Dutch Supreme Court: a reluctant positive legislator? In: Van Erp S, Van Vliet L (eds) Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of comparative law. Intersentia, Antwerpen, pp 423–468Google Scholar
 23. Van Angeren JAM (2009) Mensenrechten en onafhankelijke bestuursrechtspraak [Human Rights and Independent administrative adjudication]. In: Barkhuysen T, Van Emmerik ML, Loof JP (eds) Geschakeld recht [Linked law]. Kluwer, Alphen aan den RijnGoogle Scholar
 24. Van Angeren JR, Groenewegen FT, Klap AP (2014) Toetsing aan vage normen in het Nederlandse, Duitse en Franse recht: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. [Review against vague standards in Dutch, English and French law: preliminary advice Netherlands Association for the Judiciary]. Wolf Legal Publishers, OisterwijkGoogle Scholar
 25. Van Emmerik ML, Saris CM (2014) Evenredige bestuurlijke boetes [Proportionate administrative penalties], (Preliminary advice VAR). Boom, The HagueGoogle Scholar
 26. Van Wijk HD, Konijnenbelt W, Van Male R (2014) Hoofdstukken van bestuursrecht [Chapters on administrative law]. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 27. Verheij N (2013) Van grensrechter naar geschilbeslechter, een evolutie in de Nederlandse bestuursrechtspraak (preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland) [From Linesman to dispute adjudicator, an evolution in Dutch Administrative Jurisdiction (preliminary advice for the Association for the comparative study of the law of Belgium and the Netherlands)]. Boom, The HagueGoogle Scholar
 28. Widdershoven RJGM, Willemsen PA, Schlössels RJN, Stroink FAM, Ten Berge JBJM, Bok AJ, Voermans WJM, De Waard BWN (2001) Algemeen bestuursrecht 2001: hoger beroep [General Administrative Law 2001: appeal]. Bju, The HagueGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Leiden UniversityLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations