Advertisement

“Make Poland Great Again”: The Meanders of the Three Seas Initiative

 • Ryszard Zięba
Chapter

Abstract

Central Europe is a recurring theme in Polish foreign and security policy. Its newest manifestation is the Three Seas Initiative (3SI, Trimarium), which Poland has been pushing for since 2015. This initiative harks back to earlier attempts to organize cooperation under Poland’s leadership between Central and Eastern European countries and is an expression of Poland’s desire to attain the great power position it once held in distant history. The 3SI is limited to close cooperation between twelve countries lying on the eastern fringes of the EU and NATO but does not involve Ukraine or Belarus, which are traditionally included in Poland’s initiatives. The author discusses the essence of the 3SI, its potential, and the obstacles involved in its implementation.

References

 1. 1.
  Balcerak, W. (1970). Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej (1918–1939). Dzieje Najnowsze, II(1), 31–56.Google Scholar
 2. 2.
  Bieleń, S. (2018). Geopolityczne uwarunkowania i implikacje polskiej niepodległości. Stosunki Międzynarodowe–International Relations, 54(1), 47–61.Google Scholar
 3. 3.
  Cabada, L. (2018). The Visegrad cooperation in the context of other central European cooperation formats. Politics in Central Europe, 14(2), 165–174.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Cieplucha, P. (2014). Prometeizm i koncepcja Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej i dyplomacji II RP. Studia Prawno-Ekonomiczne, (Uniwersytet Łódzki), XCIII(93), 39–55.Google Scholar
 5. 5.
  Cottey, A. (1995). East-central Europe after the Cold War: Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary in search of Security. Basingstoke: Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Cottey, A. (Ed.). (1999). Subregional cooperation in the new Europe: Building security, prosperity and solidarity from the Barents to the Black Sea. Basingstoke: Macmillan.Google Scholar
 7. 7.
  Czarnecki, R. (2018, August 29). Niemcy obserwatorem Trójmorza? Niech się uczą. Do Rzeczy. Accessed June 28, 2019, from https://dorzeczy.pl/kraj/75458/Ryszard-Czarnecki-Niemcy-obserwatorem-Trojmorza-Niech-sie-ucza.html
 8. 8.
  Duraczyński, E. (1997). ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechosłowackiej (1940–1943). Dzieje Najnowsze, 29(3), 129–153.Google Scholar
 9. 9.
  Dziewanowski, M. K. (1969). Joseph Piłsudski. A European federalist, 1918–1922. Stanford: Hoover Institution Press.Google Scholar
 10. 10.
  Faryś, J. (1981). Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 11. 11.
  Gójska, K. (2018, September 23). Jak to jest z Trójmorzem i Niemcami. Niezależna. Accessed June 28, 2019, from https://niezalezna.pl/237318-jak-to-jest-z-trojmorzem-i-niemcami
 12. 12.
  Górka, M. (2018). The three seas initiative as a political challenge for the countries of central and eastern Europe. Politics in Central Europe, 14(3), 55–73.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Izdebski, A. (1999). W drodze do Międzymorza. Od Piłsudskiego do Moczulskiego. Kraków: Towarzystwo “Pomost”.Google Scholar
 14. 14.
  Joint declaration of the third summit of the three seas initiative, Bucharest, September 18, 2018. Accessed June 28, 2019, from https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/joint-declaration-of-the-third-summit-of-the-three-seas-initiative
 15. 15.
  Joint declaration of the fourth summit of the three seas initiative, Ljubljana, June 5–6, 2019. Accessed June 28, 2019 , from https://www.president.pl/en/news/art,1059,joint-declaration%2D%2Dof-the-fourth-summit-of-the-three-seas-initiative.html
 16. 16.
  Kisielewski, T. (1991). Federacja środkowo-europejska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.Google Scholar
 17. 17.
  Kornat, M. (Ed.). (2012). Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940). Warszawa: Instytut Historii PAN.Google Scholar
 18. 18.
  Kundera, M. (1983, May). Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale. Le Débat, 27, 3–23.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Mikulicz, S. (1971). Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 20. 20.
 21. 21.
  Okulewicz, P. (2001). Koncepcja Międzymorza w myśli i praktyce politycznej obozu J. Piłsudskiego w latach 1918–1926. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 22. 22.
  Orzelska, A., & Kowal, P. (2019). Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie. Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN.Google Scholar
 23. 23.
  Pawlikowska, I. (2006). Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy środkowej po 1989 roku. Toruń: Mado.Google Scholar
 24. 24.
  Remarks by President Trump to the People of Poland, Warsaw. (2017, July 6). Accessed June 28, 2019, from https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-people-poland/
 25. 25.
  Sienkiewicz, M. (2016). Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r. Dyplomacja i Bezpieczeństwo (Wrocław), 4(1), 139–151.Google Scholar
 26. 26.
  Snyder, T. (2003). The reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. New Haven, CT: Yale University Press.Google Scholar
 27. 27.
  Szczerski: Polska poparła wniosek Niemiec o status państwa partnerskiego Inicjatywy Trójmorza. (2018, August 28). Accessed June 28, 2019, from https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1541108%2Cszczerski-polska-poparla-wniosek-niemiec-o-status-panstwa-partnerskiego-inicjatywy-trojmorza.html
 28. 28.
 29. 29.
  Szczyt Trójmorza nie w pełni udany? Zabrakło dwóch prezydentów. TVN24.pl. (2017, July 7). Accessed June 28, 2019, from https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/szczyt-trojmorza-w-warszawie-podsumowanie,755043.html
 30. 30.
  The joint statement on the three seas initiative (the Dubrovnik Statement), Dubrovnik. (2016, August 25). Accessed June 28, 2019, from http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/06/DUBROVNIK.pdf
 31. 31.
  The second summit of the 3 seas initiative joint declaration, Warsaw. (2017, July 6). Accessed June 28, 2019, from http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/06/WARSAW.pdf
 32. 32.
  Wiśniewski, B. (2017). The three seas initiative after the Warsaw summit: What next? The Polish Quarterly of International Affairs, 26(2), 55–64.Google Scholar
 33. 33.
  Zając, J. (2017). Polish-Romanian relations in the 21st century. Back to the future? International and Security Studies, 1, 95–114.Google Scholar
 34. 34.
  Zbińkowski, G. (2019). The three seas initiative and its economic and geopolitical effect on the European Union and Central and Eastern Europe. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, (University of Lodz), 22(2), 105–119.Google Scholar
 35. 35.
  Zięba, R. (1988). Wkład Polski w umacnianie bezpieczeństwa europejskiego. Sprawy Międzynarodowe, 41(12), 39–58.Google Scholar
 36. 36.
  Zięba, R. (1991). Działania Polski na rzecz pokoju. Stosunki Międzynarodowe–International Relations, 14, 11–28.Google Scholar
 37. 37.
  Zięba, R. (1992). “Nowy regionalizm” w Europie a Polska. Sprawy Międzynarodowe, 45(1–2), 25–44.Google Scholar
 38. 38.
  Zięba, R. (2004). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie. Warsaw: Scholar.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Ryszard Zięba
  • 1
 1. 1.Faculty of Political Science and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations