Advertisement

Possibilities of Measuring Sustainable Development—Selected Aspects

 • Ewa Mazur-WierzbickaEmail author
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

A developed system of indicators and measurement methods, both quantitative and qualitative, has fundamental importance for the possibilities of observation and implementation of a concept and pursuing its objectives and principles. The same applies in the case of sustainable development. An assessment of processes involving sustainable development is usually carried out with the use of indicators as well as qualitative and quantitative methods. This paper focuses on theoretical aspects and a general presentation of issues concerning the measurement of sustainable development. The aim of the paper is to show the diversity and complexity of measuring sustainable development (indicators, quantitative and qualitative methods) and to indicate difficulties associated with measuring it. The paper’s layout is dictated by the implementation of this aim. The paper presents the theoretical basis of measuring sustainable development, after which various possibilities of measuring sustainable development are characterized and the difficulties associated with measuring thereof are pointed out. Quantitative and qualitative methods for the assessment of the course of sustainable development are pointed out.

Keywords

Sustainable development Measurement Indicators Quantitative and qualitative methods 

References

 1. 1.
  Atkinson, G., Hamilton, K.: Accounting for progress: indicators for sustainable development. Environment 38(7), 16–44 (1996)Google Scholar
 2. 2.
  Bell, S., Morse, S.: Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable. Earthscan, London (1987)Google Scholar
 3. 3.
  Bell, S., Morse, S.: Sustainability indicators past and present: what next? Sustainability 10, 1688 (2018)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Błaszczuk, D.: Wstęp do prognozowania i symulacji. PWN, Warszawa (2006)Google Scholar
 5. 5.
  Borychowski, M., Staniszewski, J., Zagierski, B.: Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 9, 28–43 (2016)Google Scholar
 6. 6.
  Borys, T.: Dekalog ekorozwoju. In: Lokalna Agenda 21, czyli gminny program ekorozwoju. t. 2, Jelenia Góra- Wrocław (1996)Google Scholar
 7. 7.
  Borys, T.: Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. In: Kronenberg, J., Bergier, T. (eds.) Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, pp. 217–232. Fundacja Sendzimira, Kraków (2010)Google Scholar
 8. 8.
  Borys, T. (ed.): Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok (1999)Google Scholar
 9. 9.
  Borys, T., Fiedor, B.: Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji. In: Plich, M. (ed.) Rachunki narodowe, pp. 115–131. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, Główny Urząd Statystyczny i Uniwersytet Łódzki, Łódź (2008)Google Scholar
 10. 10.
  Brown, L.: A review of the literature on case study research. Can. J. New Scholars Educ. 1(1), 1–13 (2008)Google Scholar
 11. 11.
  Charmaz, C.: Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage, London (2006)Google Scholar
 12. 12.
  Constantini, V., Monni, S.: Sustainable human development for European countries. J. Hum. Dev. Capabilities 6(3), 329–351 (2005)CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Core Set of Indicators for Environmental Performance Reviews: A Synthesis Report by the Group on the State of the Environment Monographs. Paris 83, 61–163 (1993)Google Scholar
 14. 14.
  Denzin, N.K., Lincoln, Y.S.: Metody badań jakościowych. PWN, Warszawa (2009)Google Scholar
 15. 15.
  Dodd, S.S.: Dimensions of Society. A Quantitative Systematics for the Social Sciences, New York (1942)Google Scholar
 16. 16.
  Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych “Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3–14 czerwca 1992 (1998) Wydawnictwo IOŚ, WarszawaGoogle Scholar
 17. 17.
  Dong, Y., Hauschild, M.Z.: Indicators for environmental sustainability. Procedia CIRP 61, 697–702 (2017)CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Elliott, J.A.: An Introduction to Sustainable Development. London, New York (2013)Google Scholar
 19. 19.
  Florczak, W.: W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa makroekonometryczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2011)Google Scholar
 20. 20.
  Gabrusewicz, T.: Pomiar w zrównoważonym rozwoju - w poszukiwaniu wspólnej koncepcji. In: Czternasty, W., (ed.) Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar finansowy. Zeszyt Naukowy nr 207, pp. 7–19 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań (2011)Google Scholar
 21. 21.
  Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., Mills, J.: Case study research: foundations and methodological orientations [34 paragraphs]. Forum Qual. Soc. Res. 18(1), Art. 19. http://datatopics.worldbank.org (2017). Accessed 10 Apr 2019
 22. 22.
  Imran, S., Alam, K., Beaumont, N.: Reinterpreting the definition of sustainable development for a more ecocentric reorientation. Sustain. Dev. 22, 134–144 (2014)CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Indicators of Environment and Sustainable Development: Theories and Practical Experience. Environmental Economics Series, Background Paper no. 89, World Bank, Washington (2002)Google Scholar
 24. 24.
  Jesinghaus, J.: How evil is aggregation? Lessons from the dashboard of sustainability. In: Bell, S., Morse, S. (eds.) Routledge Handbook of Sustainability Indicators, pp. 392–406. Routledge, London, UK (2018)Google Scholar
 25. 25.
  Kistowski, M.: Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań (2003)Google Scholar
 26. 26.
  Lawn, P. (ed.): Sustainable Development Indicators in Ecological Economics. Edward Elgar, Cheltenham UK (2006)Google Scholar
 27. 27.
  Matuszczak, A.: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. PWN, Warszawa (2013)Google Scholar
 28. 28.
  Mauerhofer, V.: 3-D Sustainability: an approach for priority setting in situation of conflicting interests towards a sustainable development. Ecol. Econ. 64, 497–501 (2008)CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Mebratu, D.: Sustainability and sustainable development: historical and conceptual review. Environ. Impact Assess. Rev. 18, 493–520 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Michael, J.: Sustainable development, capital substitution and economic humility: a response to Beckerman. Environ. Values 4(1), 57–68 (1995)Google Scholar
 31. 31.
  Mills, J.: Methodology and methods. In: Mills, J., Birks, M. (eds.) Qualitative Methodology: A Practical Guide, pp. 31–47. Sage, Thousand Oaks, CA (2014)CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Muras, M., Ivanov, A. (eds.): Raport. Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, CeDeWu, Warszawa (2006)Google Scholar
 33. 33.
  Olejnik, I., Kaczmarek, M., Springer, A.: Badania jakościowe metody i zastosowania. CEDEWU, Warszawa (2018)Google Scholar
 34. 34.
  Pezzey, J.: Economic analysis of sustainable growth and sustainable development. Environment Department working paper. no. ENV 15. World Bank, Washington DC (1989)Google Scholar
 35. 35.
  Rees, W.E.: Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leave out. Environ. Urbanisation 4(2), 121–130 (1992)CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Sekerka, B., Obrsalova, I., Bata, R.: Analyse options for relationship between sustainability development indicators. WSEAS Trans. Environ. Dev. 10, 223–232 (2014)Google Scholar
 37. 37.
  Silverman, D.: Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa (2008)Google Scholar
 38. 38.
  Śleszyński, J.: Rola wskaźników realizacji trwałego rozwoju. In: Graczyk, A., (ed.) Zrównoważony rozwój w teorii i w praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, no 1190, pp 99–114. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław (2007)Google Scholar
 39. 39.
  Śleszyński, J.: Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego. In: Poskrobko, B. (ed.) Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, pp. 82–97. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok (2011)Google Scholar
 40. 40.
  Smeets, E., Weterings, R.: Environmental Indicators: Typology and Overview. Copenhagen (1999)Google Scholar
 41. 41.
  Stanny, M., Czarnecki, A.: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polsko. Próba analizy empirycznej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (2011)Google Scholar
 42. 42.
  Strauss, A.L., Corbin, J.: Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, 2nd edn. Sage, London (1998)Google Scholar
 43. 43.
  UNCSD: Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies. UNCSD, New York (1996)Google Scholar
 44. 44.
  UNDSD: Indicators of sustainable development—review and assessment. Paper prepared for the United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD) expert meeting. UNDSD, New York (2005)Google Scholar
 45. 45.
  United Nations: Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. New York (2007)Google Scholar
 46. 46.
  United Nations: Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York (2015)Google Scholar
 47. 47.
  Wackernagel, M.: How Big is Our Ecological Footprint? Using the Concept of Appropriated Carrying Capacity for Measuring Sustainability. The Write Stuff, Vancouver (1994)Google Scholar
 48. 48.
  Wackernagel, M., Rees, W.E.: Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. New Society Publishers, Philadelphia (1996)Google Scholar
 49. 49.
  Wiśniewska, J.: Wywiad jako technika gromadzenia danych w badaniach jakościowych. In: Ławniczak, K. (ed.) Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, pp. 53–67. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa (2013)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Human Capital Management, Faculty of Economics and ManagementUniversity of SzczecinSzczecinPoland

Personalised recommendations