Advertisement

The Metaphilosophical Views of Zygmunt Zawirski Against the Background of Contemporary Discussions on Interdisciplinarity in Science

 • Jarosław Maciej JanowskiEmail author
Chapter
Part of the History of Analytic Philosophy book series (History of Analytic Philosophy)

Abstract

This chapter is part of the problems related to the search for interdisciplinary connotations of the Lvov-Warsaw school. The main subject of the analysis are the meta-philosophical views of Zygmunt Zawirski, one of the representatives of this school. The meta-philosophical views of Zawirski will be presented against the background of the meta-philosophic views of the entire Lvov-Warsaw school. Next, the application of Zawirski’s meta-philosophical concepts will be presented by the example of the subject analyzes carried out by him regarding the concept of time, he carried out in one of his most important works entitled ‘L’évolution de la notion du temps’. In the further part of the chapter, Zawirski’s meta-philosophic views will be compared with the concepts of ‘multidisciplinarity’, ‘interdisciplinarity’ and ‘transdisciplinarity’, which are discussed in contemporary metatheoretical reflections in philosophy of science. The aim of the chapter is an attempt to assess whether the philosophical considerations conducted by Zawirski and his meta-philosophical views correspond with contemporary postulates regarding the conduct of interdisciplinary research in science and philosophy. In relation to the three concepts presented above, it seems that Zawirski’s views are in line with the idea of multidisciplinarity and interdisciplinarity. But, on the other hand, it seems, that in the case of the idea of interdisciplinarity Zawirski would be cautious, when it comes to the postulate of integrating all discipline of science into one super-discipline. A similarity negative assessment could be made by Zawirski in relation to the idea of transdisciplinarity in science.

Keywords

Interdisciplinarity Multidisciplinarity Philosophy as a multidiscipline Transdisciplinarity Zawirski 

References

 1. Augustine, St. (1955). Confessions (A. C. Outler, Trans.). https://www.ling.upenn.edu/courses/hum100/augustinconf.pdf.
 2. Bunge, M. (2003). Emergence and convergence: Qualitative novelty and the unity of knowledge. Toronto, Buffalo, and London: University of Toronto Press.Google Scholar
 3. Chmielewski, A., Dudzikowa, M., & Grobler, A. (Eds.). (2012). Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.Google Scholar
 4. Duchliński, P. (2014). W stronę aporetycznej filozofii klasycznej. Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.Google Scholar
 5. Fordeman, R. (Ed.). (2010). The Oxford handbook of interdisciplinarity. Oxford and New York: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Hejmej, A. (2007). Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne. Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ, 1(1), 35–53.Google Scholar
 7. Heller, M., & Mączka, J. (2004). Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, 6, 213–243.Google Scholar
 8. Jadacki, J. J. (1998). Orientacja i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.Google Scholar
 9. Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: History, theory, and practice. Detroit: Wayne State University Press.Google Scholar
 10. Kołakowski, L. (1966). Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa: PWN.Google Scholar
 11. Mizińska, J. (2012). ‘Człowiek to człowiek’. Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności. In A. Chmielewski, M. Dudzikowa, & A. Grobler (Eds.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką (pp. 71–84). Warszawa: Wydawnictwo Impuls.Google Scholar
 12. Poczobut, R. (2012). Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne. In A. Chmielewski, M. Dudzikowa, & A. Grobler (Eds.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką (pp. 39–61). Warszawa: Wydawnictwo Impuls.Google Scholar
 13. Turek, J. (2009). Filozoficzne interpretacje faktów naukowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.Google Scholar
 14. Twardowski, K. (1904). Przemówienie na otwarciu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Przegląd Filozoficzny, 7(2), 239–243.Google Scholar
 15. Walczak, M. (2016). Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna? Zagadnienia naukoznawstwa, 207, 113–126.Google Scholar
 16. Woleński, J. (1985). Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: PWN.Google Scholar
 17. Zawirski, Z. (1936a). L’évolution de la notiondutemps. Kraków: Académie Polonaise des Sciences et des Artes, Librairie Gebethner et Wolf.Google Scholar
 18. Zawirski, Z. (1936b). Rozwój pojęcia czasu. Kwartalnik Filozoficzny, 12(1), 48–121.Google Scholar
 19. Zawirski, Z. (1938). Science et philosophie. Organon, 2, 1–16.Google Scholar
 20. Zawirski, Z. (1995). Nauka i metafizyka: cz. 1. Filozofia nauki, 3, 3(11), 103–135.Google Scholar
 21. Zawirski, Z. (1996). Nauka i metafizyka: cz. 2. Filozofia nauki, 4, 1(13), 131–143.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Philosophy and SociologyThe Maria Grzegorzewska UniversityWarsawPoland

Personalised recommendations