Advertisement

History of Early Childhood Education in the Sámi Language in Finland

 • Marikaisa Laiti
Chapter

Abstract

The Finnish system of early education provides early education in Sámi. This is the first time that the legal status, position and implementation of the Sámi language have been studied and reported. The relevant laws, decrees and acts, as well norms and other existing documentations were used as data, which was analysed by content analysis. The results revealed three main phases in the development of Sámi language education: The proceeding time, the establishment of units and expansion of activities, and a phase of pedagogical interest. This study highlights that the history of Sámi language early education is brief and that local activities have been important in establishing this education. Early education in the Sámi language has been developed in a gradual and quite unnoticed way within the main cultural system and is characterised by the loss of a clear and unified direction and administration.

References

 1. Äärelä, R. (2016). “Dat ii leat dušše dat giella”- “Se ei ole vain se kieli” [It’s Not Just the Language]. Rovaniemi: Lapin yliopisto.Google Scholar
 2. Alila, K., & Kinos, J. (2014). Katsaus varhaiskasvatuksen historiaan. [Review in History of Early Education]. In K. Alila, M. Eskelinen, E. Estola, T. Kahiluoto, J. Kinos, H.-M. Pekuri, et al. (Eds.), Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat [History, Present and Future Lines of Early Education]. Opetus-ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12.Google Scholar
 3. Asetus lasten päivähoidosta. (1973). Degree of Child Day-Care. Retrieved from https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239.
 4. Balto, A. (1997). Sámisk barneoppdragelse i endring [Sámi Childrearing in Change]. Grovik: Ad Notam Gyldendal AS.Google Scholar
 5. Gruenewald, D. A., & Smith, G. A. (Eds.). (2008). Place-Based Education in the Global Age: Local Diversity. New York: LEA.Google Scholar
 6. Guttorm, H. (1984). Avoimen kiertävän päiväkodin saamen kielen ja kulttuurin opetuskokeilu Utsjoen kunnassa [The Teaching Experiment of Sámi Language and Culture in Open and Circulating Day-Care in Utsjoki]. Utsjoki: Utsjoen kunta.Google Scholar
 7. Guttorm, J. (1986). Alle kouluikäisten saamelaisten kasvuolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuudet Utsjoen kunnassa [Under School-Age Sámi Children Circumstances and Development of Them in Utsjoki]. Helsinki: Valtion painatuskeskus.Google Scholar
 8. Hänninen, S.-L., & Valli, S. (1986). Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia [History of Kindergarten Work and Early Education in Finland]. Keuruu: Otava.Google Scholar
 9. Heikkilä, L., Laiti-Hedemäki, E., & Pohjola, A. (2013). Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut [Sámi Peoples’ Good Life and Well-Fare Services]. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.Google Scholar
 10. Helander, P. (1994). Saamenkielinen päivähoito Utsjoen, Inarin ja Enontekön kunnisssa [Sámi Language Day-Care in Utsjoki, Inari and Enontekiö]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar
 11. Inarin kunta. (2017). Inarin kunnan varhaiskasvatussuunntelma [Core Curriculum of Inari Municipality]. Retrieved from http://www.inari.fi/media/tiedostot-2017/sivistysosasto-2017/varhaiskasvatus//vasu-suomenkielinen-kommentointia-varten.pdf.
 12. Keskitalo, P. (2010). Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin [Cultural Sensitivity in the Sámi School Through Educational Antropology]. Diedut 1/2010. Guovdageaidnu: Sámi Allaskuvla.Google Scholar
 13. Keskitalo, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Sámi Education. Frankfurt am Main: Peter Lang.CrossRefGoogle Scholar
 14. Kinos, J. (1999). Vuoropuhelua lähihistorian dokumenttien kanssa [Dialogue with Near-History Documents]. In I. Ruoppila, E. Hujala, K. Karila, J. Kinos, P. Niiranen, & M. Ojala (Eds.), Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä [Research Methods in Early Education] (pp. 73–88). Jyväskylä: Atena.Google Scholar
 15. Komiteanmietintö. (1985). Saamelaiskulttuuritoimikunnan mietintö [Report of Sámi Culture Committee]. Komiteanmietintö 1985:66. Helsinki: Sisäasiainministeriö.Google Scholar
 16. Kortekangas, O. (2014). Uusia suuntia, vanhoja rajoja - saamelaisten kouluhistorian moniääninen tulevaisuus [New Direction, Old Borders—The Multivocal Future of Sámi Peoples School History]. In P. Keskitalo, V.-P. Lehtola, & M. Paksuniemi (Eds.), Saamelaisen kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa [The History of Sámi Folk Education and School Attendance in Finland] (pp. 351–357). Turku: Siirtolaisinstituutti.Google Scholar
 17. Laki lasten päivähoidosta. (1973). Act of Child Day-Care. Retrieved from https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730036.
 18. Laki Saamelaiskäräjistä. (1995). Act of Sámi Parliament. Retrieved from https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974.
 19. Laiti, M. (2014). Arki, kulttuuri ja kasvatuskumppanuus. In P. Keskitalo, S. Uusiautti, E. Sarivaara, & K. Määttä (Eds.), Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä (pp. 111–124). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.Google Scholar
 20. Laiti, M. (2018). Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus Suomessa [The Implementation of Sámi Early Childhood Education in Finland]. Acta Universitatis Lapponiensis 376. Rovaniemi: Lapin Yliopisto.Google Scholar
 21. Länsman, A. (2008). Saamen kieli pääkaupunkiseudulla [Sámi Language in the Capital Area]. Vähemmistövaltuutetun Julkaisusarja 5. Helsinki: Edita.Google Scholar
 22. Latvala, E., & Vanhanen–Nuutinen, L. (2001). Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuksen perusprosessi: sisällönanalyysi [The Basic Process of Qualitative Nursing Science Research: Content Analysis]. In S. Janhonen & M. Nikkonen (Eds.), Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä [Qualitative Methods in Nursing Science] (pp. 81–115). Helsinki: WSOY.Google Scholar
 23. Lehtola, R. (2015). Saamenkielinen päivähoito kieli- ja kulttuurikasvattajana [Sámi Language Day-Care as Language and Culture Educator]. Pro gradu –tutkielma. Oulu: Oulun yliopisto.Google Scholar
 24. Lehtola, R., & Ruotsala, P. (2017). Saamenkielisten palveluiden nykytilakartoitus [Survey of Sámi Language Services in Present] Inari: Saamelaiskäräjät.Google Scholar
 25. Lehtola, V.-P. (1997). Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide [Sámi Peoples: History, Society, Art] Inari: Kustannus-Puntsi.Google Scholar
 26. Lehtola, V.-P. (2004). Saamelainen evakko [Sámi Evacuee]. Inari: Kustannus-Puntsi.Google Scholar
 27. Lujala, E. (1999). Historian tutkimuksesta paikallisen päivähoidon vaiheisiin [From History Research to Phases of Local Day-Care]. In I. Ruoppila, E. Hujala, K. Karila, J. Kinos, P. Niiranen, & M. Ojala (Eds.), Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä [Research Methods in Early Education] (pp. 55–72). Jyväskylä: Atena.Google Scholar
 28. Mayring, P. (2004). Qualitative Content Analysis. In U. Flick, E. von Kardoff, & I. Steinke (Eds.), A Companion to Qualitative Research (pp. 266–269). London: Sage.Google Scholar
 29. Nãone, C. K., & Au, K. (2010). Culture as a Framework Versus Ingredient in Early Childhood Education: A Native Hawaiian Perspective. In O. N. Saracho & B. Spodek (Eds.), Contemporary Perspectives on Language and Cultural Diversity in Early Childhood Education (pp. 147–165). Charlotte, NC: IAP Information Age Publishing.Google Scholar
 30. Niiranen, P., & Kinos, J. (2001). Suomalaisen lastentarha- ja päiväkotipedagogiikan jäljillä [On Steps of Finnish Kindergarten Pedagogy]. In K. Karila, J. Kinos, & J. Virtanen (Eds.), Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia (pp. 58–85) Juva: WSOY.Google Scholar
 31. OKM. (2012). Toimenpideohjelma saamen kielten elvyttämiseksi [Operational Program for Revitalizing Sámi Languages]. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:7. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-121-3.
 32. Olthuis, M.-L., Kivelä, S., & Skutnabb-Kangas, T. (2013). Revitalising Indigenous Languages: How to Recreate a Lost Generation. Bristol: Multilingual Matters.CrossRefGoogle Scholar
 33. OPH. (2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet [Core Curriculum of Early Education]. Määräykset ja ohjeet 2016:17. Retrieved from http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf.
 34. Päivänsalo, P. (1953). Lappalaisten lastenhoito- ja kasvatustavoista [Lappish Child Care and Child-Rearing Practices]. Helsinki: Suomen kasvatus-sosiologinen yhdistys.Google Scholar
 35. Pasanen, A. (2015). Kuávsui ja peeivicuovâ. ‘Sarastus ja päivänvalo’. Inarinsaamen kielen revitalisaatio [Dawn and Daylight: The Revitalization of Aanar Sámi Language]. Uralica Helsingiensia 9. Helsinki: Unigrafia Oy.Google Scholar
 36. Pasanen, A. (2016). Saamebarometri [Sámi Barometer]. Oikeusministeriön julkaisu 39/2016. Helsinki. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-530-0.
 37. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.Google Scholar
 38. Pihlainen, K. (2011). Historia, historiatietoisuus ja menneisyyden käyttö. [History, History Consciousness and Usage of Past]. Kasvatus & Aika, 5(3), 5–17.Google Scholar
 39. Pukk, M. (2015). Varhaiskasvatus Virossa – Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään [Early Childhood Education in Estonia—Contemporary Descriptions of the Kindergarten Practices from the Early Days to the Present]. Tampere: Tampereen yliopisto.Google Scholar
 40. Rahko-Ravantti, R. (2016). Saamelaisopetus Suomessa [Sámi Education in Finland]. Rovaniemi: Lapin yliopisto.Google Scholar
 41. Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2004). Johdatus kasvatustieteisiin [Introduction on Educational Sciences]. Helsinki: WSOY.Google Scholar
 42. Rowan, M. C. (2007). Considering the Framework for Inuit Child Care. Canadian Journal of Native Education, 30(1), 52–61.Google Scholar
 43. Saamelaiskäräjät. (2007). Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston lapsi-ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi [Proportion of Cabinets Child and Youth Political Draft for Developmental Program].Google Scholar
 44. Saamelaiskäräjät. (2008). Saamelaisten lasten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaaminen päivähoidossa [Ensuring the Language and Cultural Rights of Sámi Children in Day-Care]. Saamelaiskäräjät kannanotto [Sámi Parliament Statement].Google Scholar
 45. Saamelaiskäjärät. (2009). Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma [Core Curriculum of Sámi Early Education]. Inari: Inarin kunta. Retrieved from http://www.inari.fi/media/files/sote_savasusuomenkielinen.pdf.
 46. Saamelaiskäräjät. (2013). Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas [Guidelines for Implementation of Sámi Early Education]. SaKaste- Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen – hanke.Google Scholar
 47. Saamelaiskäräjät. (2014). Saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen saamenkielisessä päivähoidossa [The Implementation of Basic and Human Rights of Sámi Children in Sámi Language Day-Care]. Kannanotto [Statement].Google Scholar
 48. Saamelaiskäräjät. (2015a). Menetelmäopas kielipesätyöntekijöille [Guidelines for Workers in Language-Nest]. Inari: Saamelaiskäräjät. Retrieved from http://www.kuati.fi/media/.materials/o_1a0ekcn6d2e089b118ge0s16eb10.pdf.
 49. Saamelaiskäräjät. (2015b). Opas kielipesälasten vanhemmille [Guidelines for Language-Nest Children’s Parents]. Inari: Saamelaiskäräjät. Retrieved from http://www.kuati.fi/media/.materials/o_1a0eka43u1u6s1l8q1n4h191thpc10.pdf.
 50. Saamelaiskäräjät. (2015c). Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi [Statement of Governmental Proposition for Law of Early Education].Google Scholar
 51. Saamelaiskäräjät. (2015d). Esitys saamelaisten varhaiskasvatuspalvelujen, kulttuurin ja kielipesätoiminnan turvaamisesksi ja kehittämiseksi vuonna 2017 [Proposition for Ensuring and Developing the Sámi Early Education Services, Culture and Language-Nest Activities Year 2017].Google Scholar
 52. Saaminuett. (2010). Koltasaamen kielipesä Sevettijärvellä [Skolt Sámi Language-Nest in Sevettijärvi]. Retrieved from http://www.saaminuett.fi/saami-nuett-ry/toiminnan-kulmakivet/koltansaamen-kielipesae-sevettijaervellae.html.
 53. Saarikivi, J. (2014). Vähemmistökielten suojelu ja vähemmistökielinen koulutus saamelaiskontekstissa [The Protection of Minority Languages and Minority Language Schooling in Sámi Context]. In P. Keskitalo, V.-P. Lehtola, & M. Paksuniemi (Eds.), Saamelaisen kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa (pp. 340–350). Turku: Siirtolaisinstituutti.Google Scholar
 54. Sarri, C., & Kuhmunen, G. (2008). Kan samisk traditionell kunskap överföras till en ny tid i den samiska förskolan, och i så fall hur? [Is It Possible to Shift Traditional Knowledge to the Present Sámi Early Education, and How?]. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. Retrieved from https://www.ltu.se/cms_fs/1.4622!/kunskapsöverföring.pdf.
 55. Seitamo, L. (1991). Psyhological Development in Arctic Cultures: A Comparative Study of Skolt Saami and Finnish Children in the North of Finland Within the Frame of Reference of Ecological Psychology. Oulu: Oulun yliopisto.Google Scholar
 56. Storjord, M. H. (2009). Sámi mánáidgárddiid historijá [History of Sámi Kindergartens]. Karasjohka: Davvi Girjji. Retrieved from http://skuvla.info/skolehist/storjord-s.htm.
 57. Suomen perustuslaki. (1999). The Constitution of Finland. Retrieved from http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P17.
 58. THL. (2017). Varhaiskasvatus 2016. Tilastoraportti 29/2017 [Early Childhood Education 2016. Statistical Report 29/2017]. Retrieved from http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135183/Tr29_17_vuositilasto.pdf?sequence=5&isAllowed=y.
 59. Tudge, J. (2008). The Everyday Lives of Young Children. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 60. Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi [Qualitative Research and Content Analysis]. Helsinki: Tammi.Google Scholar
 61. Utsjoen kunta. (2018). Utsjoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma [Core Curriculum of Utsjoki Municipality]. Retrieved from http://www.utsjoki.fi/media/Sivistystoimi/Varhaiskasvatus/.8.2018.pdf.
 62. Välimäki, A.-L., & Rauhala, P. (2000). Lasten päivähoidon taipuminen yhteiskunnallisiin murroksiin Suomessa [The Yielding of Children’s Day-Care for Societal Changes in Finland]. Yhteiskuntapolitiikka, 65(5), 387–405.Google Scholar
 63. Varhaiskasvatuslaki. (2018). Act of Early Education. Retrieved from https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036#L2P1.
 64. Vuolab, K. (1983). Raportti saamen kielen ja kulttuurin opetuksen kokeilusta Utsjoella [The Report of Experiment of Sámi Language and Culture Teaching in Utsjoki]. Utsjoki: Utsjoen kunta.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Marikaisa Laiti
  • 1
 1. 1.InariFinland

Personalised recommendations