Advertisement

Water Resources in Slovenia

 • M. Hrvatin
 • B. Komac
 • M. ZornEmail author
Chapter
 • 122 Downloads
Part of the Springer Water book series (SPWA)

Abstract

Slovenia is characterized by an abundance of water in a great variety of forms. The river network comprises almost 28,000 km of watercourses (1.4 km/km2). However, these are not equally distributed because about 40% of Slovenia is karst and therefore almost without surface waters. Rivers from four–fifths of Slovenian territory flow several hundred kilometers to the Black Sea and from less than one fifth into the nearer Adriatic Sea. The few small natural lakes are either tectonic, glacial, or karst. The once-extensive swamps and marshes have shrunk significantly due to water regulation, and climate change has also caused the two Slovenian glaciers on Mount Triglav and Mount Skuta to shrink drastically. The population’s water supply relies heavily on groundwater. This is divided into aquifers with intergranular porosity, karst fissure porosity, and fissure porosity, all of which are threatened by pollution. Slovenia has a small share of coastal water: part of the Adriatic Sea’s Gulf of Trieste. Many parts of the country are threatened by different types of floods. The right to drinkable water is mentioned in the Slovenian constitution as a fundamental right.

Keywords

Water resources Surface water Groundwater Hydrological natural hazards Water management Slovenia 

Notes

Acknowledgments

The authors acknowledge the financial support from the Slovenian Research Agency research program ‘Geography of Slovenia’ (no. P6-0101) and research project ‘Possible ecological control of flood hazard in the hilly regions of Hungary and Slovenia’ (no. N6-0070).

References

 1. Bat M (1997) Slovenija (Vodovje, Površinske vode) (Slovenia (Waters, Surface waters)). In: Voglar D (ed) Enciklopedija Slovenije, vol 11, pp 325–327. Mladinska knjiga, LjubljanaGoogle Scholar
 2. Bat M, Dobnikar Tehovnik M, Mihorko P, Grbović J (2004) Rivers. In: Uhan J, Bat M (eds) Water Treasures of Slovenia, pp 27–37. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 3. Bat M, Uhan J (2004) Vode (Waters). In: Lovrenčak F, Pavlovec R (eds) Narava Slovenije, pp 103–145. Mladinska knjiga, LjubljanaGoogle Scholar
 4. Beltram G (1999) Mokrišča—njihova vrednost, vloga in ogroženost (Wetlands—their value, role and threat). In: Sovinc A (ed) Ramsarska konvencija in slovenska mokrišča, pp 5–13. Nacionalni odbor Republike Slovenije za Ramsarsko konvencijo, LjubljanaGoogle Scholar
 5. Beltram G (2004) Wetlands. In: Uhan J, Bat M (eds) Water Treasures of Slovenia, pp 46–53. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 6. Bernot F (1990) Hidrografske značilnosti morja ob slovenski obali (Hydrographic characteristics of the sea along the Slovenian coast). In: Orožen Adamič M (ed) Primorje: zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov, pp 29–34. Zveza geografskih društev Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 7. Bolješič R (1999) Več o Ramsarski konvenciji (More about the Ramsar Convention). In: Sovinc A (ed) Ramsarska konvencija in slovenska mokrišča, pp 19–34. Nacionalni odbor Republike Slovenije za Ramsarsko konvencijo, LjubljanaGoogle Scholar
 8. Brenčič M (2009) Shallow groundwater. In: Pleničar M, Ogorelec B, Novak M (eds) The Geology of Slovenia, pp 543–552. Geološki zavod Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 9. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of (23 October 2000) establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official J Europ. Commun (Brussels) L 327 (22 December 2000)Google Scholar
 10. Dobnikar Tehovnik M (ed) (2008) Kakovost voda v Sloveniji (Water Quality in Slovenia). Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana. Retrieved from http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost%20voda/Kakovost%20voda-SLO.pdf. Accessed on September 30, 2018
 11. Dobravec J, Šiško M (2002) Geografska lega in opis jezer (Geographical location and description of the lakes). In: Brancelj A (ed) Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp, pp 49–76. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 12. Ferk M (2016) Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice (Palaeofloods in karstic Ljubljanica River Catchment). Geografija Slovenije vol 33, Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 13. Frantar P (2008) The water balance for the 1971–2000 period. In: Frantar P (ed) Water Balance of Slovenia 1971–2000, pp 71–79. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 14. Frantar P, Ulaga F (2015) Visoke vode Planinskega polja leta 2014 (High waters at the Planinsko polje in 2014). Ujma 29:66–73Google Scholar
 15. Gabrovec M, Ortar J, Pavšek M, Zorn M, Triglav Čekada M (2013) The Triglav glacier between the years 1999 and 2012. Acta Geograp Slovenica 53(2):257–293.  https://doi.org/10.3986/ags53202
 16. Gams I (1991) Ujma 1990 v Mislinjski in Mežiški dolini. Ujma 5:93–97Google Scholar
 17. Gesetz vom (30 June 1884) Betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung von Gebirgswässern. Reichsgesetzblatt (Wien) 117Google Scholar
 18. Globevnik L (2012) Vzdrževanje vodne infrastrukture in vodotokov—pomen, realnost in perspektive (Maintenance of water infrastructure and watercourses—importance, reality and perspectives). In: Brilly M (ed) Prvi kongres o vodah Slovenije, pp 110–121. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, LjubljanaGoogle Scholar
 19. Globevnik L (2017) Vodni viri, vodna infrastruktura in razumevanje celovitosti upravljanja z vodami (Water resources, water infrastructure and understanding the integrity of water management). In: Globevnik L, Širca A (eds) Drugi slovenski kongres o vodah, pp 41–47. SLOCOLD, DVS, LjubljanaGoogle Scholar
 20. Habič P (1991) Kraška voda (Karst water). In: Voglar D (ed) Enciklopedija Slovenije, vol 5, pp 402–404. Mladinska knjiga, LjubljanaGoogle Scholar
 21. Hrvatin M (1998) Discharge regimes in Slovenia. Geografski zbornik 38:59–87Google Scholar
 22. Hrvatin M (2004) Waters. In: Orožen Adamič M (ed) Slovenia: a Geographical Overview, pp 31–34. Association of the Geographical Societies of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 23. Hrvatin M, Zorn M (2017) Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010 (River discharge trends in Slovenian Alps between 1961 and 2010). Geografski Vestnik 89(2):9–35.  https://doi.org/10.3986/gv89201
 24. Janež J, Čar J, Habič P, Podobnik R (1997) Vodno bogastvo Visokega krasa: ranljivost kraške podzemne vode Banjšic, Trnovskega gozda, Nanosa in Hrušice (Water Richness of the High Karst Plateaus). Geologija, IdrijaGoogle Scholar
 25. Kladnik D, Pipan P, Gašperič P (2014) Poimenovanje Piranskega zaliva (Names for the Bay of Piran). Geografija Slovenije, vol 27. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 26. Kolbezen M (1998) Hidrografija (Hydrology). In: Gams I, Vrišer I (ed) Geografija Slovenije, pp 139–172. Slovenska matica, LjubljanaGoogle Scholar
 27. Kolega N (2006) Slovenian coast sea floods risk. Acta Geograph Slovenica 46(2):143–167.  https://doi.org/10.3986/ags46201
 28. Komac B, Natek K, Zorn M (2008) Geografski vidiki poplav v Sloveniji (Geographical Aspects of Floods in Slovenia). Geografija Slovenije vol 20. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 29. Kopalne vode (Bathing waters) (2017) Retrieved from http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/. Accessed on July 24, 2017
 30. Kranjc A (1998) Kraške vode (Karst water systems). In: Fridl J, Kladnik D, Orožen Adamič M, Perko D (eds) Geografski atlas Slovenije, pp 92–93. DZS, LjubljanaGoogle Scholar
 31. Kranjc A (2002) Hidrološke značilnosti (Hydrological characteristics). In: Gaberščik A (ed) Jezero, ki izginja. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, pp 27–37Google Scholar
 32. Kranjc U, Toman MJ, Vodopivec R, Oberžan T (2001) Programi sanacije kakovosti Blejskega jezera in Save Bohinjke (Programs for the rehabilitation of the quality of Lake Bled and the river Sava Bohinjka). In: 12. Mišičev vodarski dan. Maribor: Vodnogospodarski biro, pp 54–63Google Scholar
 33. Lapanje A, Rman N (2009) Thermal and thermomineral water. In: Pleničar M, Ogorelec B, Novak M (eds) The Geology of Slovenia, pp 553–560. Geološki zavod Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 34. Lenarčič M, Plut D (1995) Vode v Sloveniji (Waters in Slovenia). EPSI, NazarjeGoogle Scholar
 35. Mikoš M (2011) Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije (Integrated water management and regionalisation of the Republic of Slovenia). Geodetski Vestnik 55(3):518–529.  https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.03.518-529
 36. Mikoš M (2017) Od pitne vode do škodljivega delovanja voda (From drinking water to harmful water activities). In: Globevnik L, Širca A (eds) Drugi slovenski kongres o vodah, pp 16–26. SLOCOLD, DVS, LjubljanaGoogle Scholar
 37. Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2023 (Plan for irrigation and water use for irrigation in agriculture in the Republic of Slovenia until 2023) (2017) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana. Retrieved from http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Melioracije_in_komasacije/NacrtNavg2017-a.pdf. Accessed on September 30, 2018
 38. Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 (Water Management Plan for the Adriatic Sea Water Area for the Period 2016–2021) (2016a) Vlada Republike Slovenije, Ljubljana. Retrieved from http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_II/NUV_VOJM.pdf. Accessed on September 16, 2018
 39. Načrt upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2016–2021 (Water Management Plan for the Danube Basin for the Period 2016–2021) (2016b) Vlada Republike Slovenije, Ljubljana. Retrieved from http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_II/NUV_VOD.pdf. Accessed on September 16, 2018
 40. Natek K (1983) Ogroženost Slovenije zaradi suše (Threating of Slovenia by drought). In: Gams I (ed) Naravne nesreče v Sloveniji kot naša ogroženost, pp 94–99. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, LjubljanaGoogle Scholar
 41. Natek K (1992) Geoekološke značilnosti in grožnje prihodnjih katastrof v porečju Savinje (Geoecological characteristics and threats of future catastrophes in the Savinja basin). In: Orožen Adamič M (ed) Poplave v Sloveniji, pp 171–174. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, LjubljanaGoogle Scholar
 42. Natek K, Natek M (1998) Slovenija, geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije (Geographical, Historical, Legal, Political, Economic and Cultural Identity of Slovenia, Slovenia). Mladinska knjiga, LjubljanaGoogle Scholar
 43. Ogrin D, Plut D (2012) Aplikativna fizična geografija (Applied Physical Geography). Filozofska fakulteta, LjubljanaGoogle Scholar
 44. Orožen Adamič M (1990) Podvodni relief Tržaškega zaliva in varovanje naravne dediščine (Underwater relief of the Gulf of Trieste and protection of the natural heritage). In: Orožen Adamič M (ed) Primorje: zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov, pp 21–27. Zveza geografskih društev Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 45. Orožen Adamič M, Rejec Brancelj I (1998) Morje (The sea). In: Fridl J, Kladnik D, Orožen Adamič M, Perko D (eds) Geografski atlas Slovenije, pp 96–97. DZS, LjubljanaGoogle Scholar
 46. Pavšek M (2007) Ledenik pod Skuto kot pokazatelj podnebnih sprememb v slovenskem delu Alp (The Skuta glacier as an indicator of climate changes in slovenian part of the Alps). Dela 28:207–219Google Scholar
 47. Pintar M (2007) Kmetijstvo in voda (Agriculture and Water). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana. Retrieved from http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/2seja_Pintar.pdf. Accessed on September 30, 2018
 48. Plut D (2000) Geografija vodnih virov (Geography of Water Resources). Filozofska fakulteta, LjubljanaGoogle Scholar
 49. Prestor J, Rikanovič R, Janža M (2002) Podzemne vode (Groundwater). In: Ušeničnik B (ed) Nesreče in varstvo pred njimi, pp 200–205. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, LjubljanaGoogle Scholar
 50. Preventivni ukrepi in navodila za ravnanje (Preventive measures and instructions for handling) (2018) Retrieved from http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp7_1.htm. Accessed on September 30, 2018
 51. Radinja D (1990) Dimenzije Tržaškega zaliva in slovenskega morja ter njihov regionalni pomen (Dimensions of the Gulf of Trieste and the Slovenian Sea and their regional significance). In: Orožen Adamič M (ed) Primorje: zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov, pp 13–20. Zveza geografskih društev Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 52. Ravnik D (1999) Termalna voda (Thermal water). In: Voglar D (ed) Enciklopedija Slovenije, vol 13, p 239. Mladinska knjiga, LjubljanaGoogle Scholar
 53. Rejec Brancelj I (2004) Sea. In: Uhan J, Bat M (eds) Water Treasures of Slovenia, pp 67–71. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 54. Rejec Brancelj I, Dobnikar M, Uhan J (2011) Bistvene značilnosti nacionalnega načrta upravljanja voda 2009–2015 in izvajanje Vodne direktive (Key features in the National Water Management Plan for 2009–2015 and implementing the Water Directive). In: Volfand J (ed) Upravljanje voda v Sloveniji, pp 8–19. Fit media, CeljeGoogle Scholar
 55. Remec-Rekar Š (2016) Ocena stanja jezer v Sloveniji v letu 2015 (Assessment of the State of Lakes in Slovenia in 2015). Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana. Retrieved from http://www.arso.gov.si/vode/jezera/Poro%c4%8dilo%20JEZERA%20_2015%20_kon%c4%8dno%20MDT_%c5%a0RR_KON%c4%8cNO%20za%20splet.pdf. Accessed on July 24, 2017
 56. Remec-Rekar Š, Bat M (2004) Lakes. In: Uhan J, Bat M (eds) Water Treasures of Slovenia, pp 39–45. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 57. Revizijsko poročilo o smotrnosti ravnanja Republike Slovenije pri preprečevanju in odpravi posledic suše v kmetijstvu (Audit report on the viability of the Republic of Slovenia’s conduct in preventing and eliminating the consequences of drought in agriculture) (2017) Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana. Retrieved from http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K99638A13FF506FB3C1257322003D2E6B/$file/Susa_RSP00-06.pdf. Accessed on September 30, 2018
 58. Rismal M (2016) Aktualni problemi upravljanja voda in gospodarjenja z njimi—nekaj kritičnih pogledov (Current problems of water management—some critical points). Urbani izziv 27(posebna izdaja):160–169Google Scholar
 59. Robič M, Vrhovec T (2002) Poplavljanje morske obale (Sea coast flooding). In: Ušeničnik B (ed) Nesreče in varstvo pred njimi, pp 256–259. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, LjubljanaGoogle Scholar
 60. Rozman I (2017) Pravica do pitne vode in izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo (The right to drinking water and the public service of drinking water supply). In: Globevnik L, Širca A (eds) Drugi slovenski kongres o vodah, pp 176–181. SLOCOLD, DVS, LjubljanaGoogle Scholar
 61. Shaw TR (2008) Foreign travellers in the Slovene karst 1486–1900. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 62. Steinman F, Banovec P (2000) Water resources management in Slovenia. In: Water Resources Management in the Czech Republic, Hungary, Lithuania, Slovenia. Bulletin of the German Association for Water Resources and Land Improvement, vol 21, pp 595–714. German Association for Water Resources and Land Improvement, BonnGoogle Scholar
 63. Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (Strategy for adapting Slovenian agriculture and forestry to climate change) (2008) Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Retrieved from http://agromet.mko.gov.si/Publikacije/STRATEGIJA%20prilagajanja.pdf. Accessed on September 30, 2018
 64. Šifrer M (1983) Vzroki in učinki rečnih poplav na Slovenskem (Causes and effects of the river inundations in Slovenia). In: Gams I (ed) Naravne nesreče v Sloveniji kot naša ogroženost, pp 41–49. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, LjubljanaGoogle Scholar
 65. Šterbenk E, Ževart M, Ramšak R (2004) Jezera, o katerih bomo še slišali—Šaleška jezera (Lakes that we will hear about—Šalek lakes). Geografski obzornik 51(1):4–12Google Scholar
 66. Sušnik A, Gregorič G (2017) Kmetijska suša v 21. stoletju v Sloveniji (Agricultural drought in the 21st century in Slovenia). In: 28. Mišičev vodarski dan, pp 37–44. Vodnogospodarski biro, MariborGoogle Scholar
 67. Šušteršič F (1994) Reka sedmerih imen (The River of Seven Names). Logatec, NAKLOGoogle Scholar
 68. Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo (Technological recommendations for reducing the sensitivity of agricultural production to drought) (2008) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana. Retrieved from http://agromet.mko.gov.si/Publikacije/Tehnoloska_priporocila_za_zmanjsanje_obcutljivosti_na_suso.pdf. Accessed on September 30, 2018
 69. Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše (Technological measures for reducing the effects of drought on growing corn) (2014) Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Retrieved from http://agromet.mko.gov.si/Publikacije/tehnoloski_ukrepi_koruza_susa.pdf. Accessed on September 30, 2018
 70. Tošić I, Zorn M, Ortar J, Unkašević M, Gavrilov MB, Marković SB (2016) Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmos Res 168:220–233.  https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.014
 71. Trobec A, Šmuc A, Poglajen S, Vrabec M (2017) Submerged and buried Pleistocene river channels in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea): Geomorphic, stratigraphic and tectonic inferences. Geomorphology 286:110–120.  https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.03.012
 72. Turk V (2016) Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja v letu 2015 (Implementation of Monitoring of the Chemical and Ecological Status of the Sea in 2015). Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran. Retrieved from http://www.arso.gov.si/vode/morje/Barcelonska%202015.pdf. Accessed on August 7, 2017
 73. Uhan J, Kranjc M (2004) Groundwater. In: Uhan J, Bat M (eds) Water Treasures of Slovenia, pp 55–65. Environmental Agency of the Republic of Slovenia, LjubljanaGoogle Scholar
 74. Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (Constitutional Act Amending Chapter III of the Constitution of the Republic of Slovenia). (2016) Uradni list Republike Slovenije, 75/2016. LjubljanaGoogle Scholar
 75. Valvasor JW (1689) Die Ehre des herzogthums Crain. LaybachGoogle Scholar
 76. Vertačnik G, Bertalanič R, Draksler A, Dolinar M, Vlahović Ž, Frantar P (2018) Climate Change and Variability in Slovenia in the Period 1961–2011: Summary. Slovenian Environmental Agency, Ljubljana. Retrieved from http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/en/publications/PSSbrosura_spread_ENG.pdf. Accessed on September 30, 2018
 77. Vogrinčič V, Kočevar H, Gregorčič B, Roškar J (eds) (2015) Presentation of the project Upgrade of the system for monitoring and analyzing the water environment in Slovenia. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana. Retrieved from http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/BOBER/Bro%C5%A1ura2015.pdf. Accessed on September 30, 2018
 78. Vreš B, Gilčvert Berdnik D, Seliškar A (2014) Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji (Vegetation of Natural Environments in Slovenia). Pipinova knjiga, LjubljanaGoogle Scholar
 79. Zakon o varstvu okolja (Environmental Protection Act) (2004) Uradni list Republike Slovenije, 41/2004. LjubljanaGoogle Scholar
 80. Zakon o vodah (Waters Act) (2002, 2008, 2012) Uradni list Republike Slovenije, 67/2002, 57/2008, 57/2012. LjubljanaGoogle Scholar
 81. Zorn M (2008) Erozijski procesi v Slovenski Istri (Erosion Processes in Slovene Istria). Geografija Slovenije, 18. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 82. Zorn M, Komac B (2011) Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010. Acta geographica Slovenica 51(1):7–41.  https://doi.org/10.3986/ags51101
 83. Zorn M, Šmid Hribar M (2012) A landscape altered by man as a protected area: a case study of the Ljubljana Marsh (Ljubljansko barje). Ekonomska i ekohistorija 8:45–61Google Scholar
 84. Zupančič A, Kovač N (2009) Umetni zadrževalniki voda na porečju Savinje in Sotle—problemi upravljanja in investicijskega vzdrževanja (Water reservoirs in the Savinja and Sotla basins—problems of management and investment maintenance). In: 20. Mišičev vodarski dan, pp 40–46. Vodnogospodarski biro, MariborGoogle Scholar
 85. Žitnik M, Čuček S, Pograjc M (2014) Water—from the source to the outflow. Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana. Retrieved from https://www.stat.si/doc/pub/water.pdf. Accessed on September 16, 2018
 86. Žlebnik L (1993) Mineralna voda (Mineral water). In: Voglar D (ed) Enciklopedija Slovenije, vol 7, pp 147–148. Mladinska knjiga, LjubljanaGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and ArtsAnton Melik Geographical InstituteLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations