Advertisement

Features of Administrative and Management Processes Modeling

 • Ryskhan SatybaldiyevaEmail author
 • Raissa Uskenbayeva
 • Aiman Moldagulova
 • Zuldyz Kalpeyeva
 • Aygerim Aitim
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 991)

Abstract

Business processes are created for gaining profit, i.e. they produce the added value and the product, which represents the value and consumer qualities. The objectives of administrative and managerial processes of government bodies are somewhat different. Administrative and management processes at the state level are mainly focused on controlling access to an activity. The purpose of this article is to examine the features of administrative and management processes in terms of requirements. The article dwells upon the process approach in government bodies on the example of university. Descriptions of administrative and management processes are given on the example of scientific activities’ licensing. The systems of standardization of administrative and management processes, including a description of approaches to the creation of process models are presented. This considers the specifics of processes at university. In addition, presents the models of university processes in notations IDEF0, IDEF3, eEPC.

Keywords

Business process Administrative processes Management processes University management Accreditation ARIS IDEF0 Modeling business process 

Notes

Acknowledgments

This work is supported by Ministry of Education and Science Republic of Kazakhstan (Grant No. AP05134071).

References

 1. 1.
  Saarsen, T., Dumas, M.: Factors Affecting the Sustained Use of Process Models. Business Process Management Forum, pp. 193–209 (2016)Google Scholar
 2. 2.
  Pudovkina, S.G.: Analiz i optimizatsiya biznes-protsessov: uchebnoye posobiye., Chelyabinsk: Izdatel’skiy tsentr YUUrGU (2013)Google Scholar
 3. 3.
  Varzunov, A.V., Torosyan E.K., Sazhneva L.P.: Analysis and Management of Business Processes. ITMO University, St. Petersburg (2016)Google Scholar
 4. 4.
  Bedrina, S.L., Bogdanova, O.B., Kiykova, Y.V., Ovsyannikova, G.L.: Modeling of business processes of higher education institution at introduction of process management. Open Edu. 1(102), 4–11 (2014) (In Russia)Google Scholar
 5. 5.
  Badica, A., Ionascu, C., Radu, C.: Elicitation of business process knowledge: a university use case. In: Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, Craiova, Romania (2015).  https://doi.org/10.1145/2801081.2801120
 6. 6.
  Klimenko, A.V.: Razrabotka metodicheskikh rekomendatsiy po opisaniyu i optimizatsii protsessov v organakh ispolnitel’noy vlasti v ramkakh podgotovki vnedreniya EAR. Vysshaya shkola ekonomiki, Moscow (2004)Google Scholar
 7. 7.
  Samuylov, K.Y., Chukarin, A.V., Yarkina N.V.: Biznes-protsessy i informatsionnyye tekhnologii v upravlenii sovremennoy infokommunikatsionnoy kompaniyey. Alpina Pablisher, Moscow (2016)Google Scholar
 8. 8.
  Asadullin, I., Samigullina, N., Zamaletdinov, R.: Optimizatsiya upravleniya vysshim uchebnym zavedeniyem na osnove protsessnogo podkhoda. Rektor VUZa 8 (2015)Google Scholar
 9. 9.
  Reyestr gosudarstvennykh uslug Government of the Republic of Kazakhstan. http://ru.government.kz/ru/postanovleniya. Last accessed 2 Mar 2015
 10. 10.
  Ob utverzhdenii Pravil akkreditatsii subyektov nauchnoy i (ili) nauchno tekhnicheskoy deyatelnosti Government of the Republic of Kazakhstan. http://ru.government.kz/ru/postanovleniya. Last accessed 3 Jun 2016
 11. 11.
  Samuilov, K., Serebrennikova, N., Chukarin, A., Yarkina, N.: Fundamentals of Formal Methods for Describing Business Processes, vol. 1. RUDN, Moscow (2008)Google Scholar
 12. 12.
  Kovalova, M., Turcok, L.: The importance of business process modelling in terms of university education. Int. J. Sci. Technol. Res. 3(12), 111–117 (2014)Google Scholar
 13. 13.
  Kamennova, M.S., Krokhin, V.V., Mashkov, I.V.: Business Process Modeling. Part 1: Textbook and Practical Work for the Academic Bachelor Degree, vol. 1. Publisher Jurajt, Moscow (2018)Google Scholar
 14. 14.
  Salikhzyanova, N., Gallyamova, D.: Metodologiya modelirovaniya biznes-protsessov organizatsii. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta 15(5), 202–204 (2012)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.International Information Technology UniversityAlmatyKazakhstan

Personalised recommendations