Advertisement

Environmental Conditions in Polish Lakes with Different Types of Catchments

 • Renata TandyrakEmail author
 • Jolanta Grochowska
 • Katarzyna Parszuto
 • Renata Augustyniak
 • Michał Łopata
Chapter
Part of the The Handbook of Environmental Chemistry book series (HEC, volume 86)

Abstract

The research covered three groups of lakes: urban lakes in Kartuzy in the East Pomeranian Lake District, a group of Barczewo lakes in the Olsztyn Lakeland, and a group of Leginy lakes in the Mrągowo Lakeland. The water bodies were evaluated in terms of water dynamics, oxygen saturation, mineral pollution, and trophic status. The lake complexes differed fundamentally in land-use types in the surrounding areas. The lakes from each group were different. Electrolytic conductivity was highest in urban lakes, especially in Lake Karczemne which has been a sewage receptacle for many years. In the group of urban water bodies, the trophic state index was highest in Lake Karczemne (TSI (SD) and (TP), within the limits of hypertrophy, R2 = 0.886). In this group of lakes, organic matter limited visibility (R2 = 0.943). In the lakes surrounded mainly by forests, TSI was lower and indicative of oligo/mesotrophy in Lakes Kierźlińskie and Dłużek. Lake Dłużek was characterized by extremely low electrolytic conductivity (43–87 μS cm−1). TSI (TP) exceeded the reference standards in all examined lakes. In eight water bodies, primary production was limited by nitrogen (TSI (Chl) – TSI (TN) > 0 and TSI (TN) – TSI (TP) < 0, TN/TP < 10), which promoted cyanobacterial blooms.

Keywords

Catchment Lakes TSI Urban Water dynamics 

Notes

Acknowledgments

The authors would like to thank Marzena Karpienia, Agnieszka Grzegorczyk, and Bogumiła Kardaś for help in laboratory analyses. This study was supported by grant No 18.610.007-300 from the Ministry of Science and Higher Education (Poland).

References

 1. 1.
  Kubiak J (2003) Największe dymiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny (The largest dimictic lakes of Western Pomerania. Trophy level, susceptibility to degradation and habitat conditions of ichthyofauna). Dissertation, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, PolandGoogle Scholar
 2. 2.
  Borowiak D (2007) Podwodny reżim światła [W]: Borowiak D (red.) Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Underwater light regime [In]: Borowiak D (Ed.) Lakes of the Kashubian Landscape Park) Bad Limnol 5 GdańskGoogle Scholar
 3. 3.
  Sobolewski W, Borowiak D, Borowiak M, Skowron R (2014) Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych (Database of Polish lakes and its use in limnological research). UMCS, LublinGoogle Scholar
 4. 4.
  Bajkiewicz – Grabowska E, Mikulski Z (2010) Hydrologia ogólna (General hydrology). PWN, WarszawaGoogle Scholar
 5. 5.
  Januszkiewicz T (1969) Badania hydrochemiczne Jeziora Klasztornego jako odbiornika ścieków (Hydrochemical studies of the Klasztorne Lake as a sewage receiver). Prace Instytutu Gospodarki Wodnej 5(3):43–81Google Scholar
 6. 6.
  Dunalska J, Grochowska J, Wiśniewski G (2013) Program ochrony jezior kartuskich wraz z projektem rekultywacji (Protection program of the Kartuzy lakes with a restoration project), TypescriptGoogle Scholar
 7. 7.
  Tandyrak R (2017) Ewolucja miksji i stan troficzny Jeziora Starodworskiego na tle warunków klimatycznych i postępującej urbanizacji (Evolution of mictic and trophic state of lake Starodworskie on the background of climate and urbanization). Dissertation, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, PolandGoogle Scholar
 8. 8.
  Søndergaard M, Jeppsen E et al (2000) Lake restoration in Denmark. Lake Reservoirs Res Manage 5:151–159CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Łopata M, Grochowska J, Augustyniak R, Tandyrak R, Parszuto K, Karpienia M (2017) Różnorodność warunków termicznych i tlenowych w ekosystemach limnicznych poddanych antropopresji – przykład grupy jezior barczewskich (Pojezierze Olsztyńskie) (Variety of thermal and oxygen conditions in limestone ecosystems subjected to anthropopression - an example of a group of Barczewskie lakes (Olsztyn Lakeland)), Toruń, 29–30 June 2017Google Scholar
 10. 10.
  Łopata M, Czerniawski R, Augustyniak R, Sługocki Ł, Goździk I, Krepski T, Kompowska A, Kowalska-Góralska M, Grochowska J, Parszuto K (2017) Uwarunkowania ochrony i rekultywacji jeziora usytuowanego w przestrzeni miejskiej na przykładzie zbiornika Rakowo Duże w Złocieńcu [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. (Conditions of protection and restoration of a lake situated in urban space on the example of Rakowo Duże reservoir in Złocieniec. In: Lake protection and restoration. Wiśniewski R (ed) Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians Branch in Toruń, pp 39–54Google Scholar
 11. 11.
  Marszelewski W (2005) Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno – wschodniej (Changes of abiotic conditions in the lakes of north-eastern Poland). Dissertation, UMK, Toruń, PolandGoogle Scholar
 12. 12.
  Grochowska J, Łopata M, Parszuto K, Tandyrak R, Wiśniewski G (2011) Preliminary hydrochemical characteristic of barczewskie lakes. In: Marszelewski W (ed) Anthrophogenic and natural transformations of lakes, vol 5. UMK Toruń, pp 45–55Google Scholar
 13. 13.
  Choiński A (2006) Katalog jezior Polski (Catalog of Polish lakes). UAM, PoznańGoogle Scholar
 14. 14.
 15. 15.
  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1985) American Public Health Association, WashingtonGoogle Scholar
 16. 16.
  Carlson RE (1977) A trophic state index for lakes. Limnol Oceanogr 22(2):361–369CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Kratzer CR, Brezonik PL (1981) A Carlson – type trophic state index for nitrogen in Florida Lakes. Water Res Bull 17:713–715CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Dunalska JA (2011) Total organic carbon as a new index for monitoring trophic states in lakes. Oceanol Hydrobiol Stud 40(2):112–115CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Kondracki J (1998) Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). PWN, WarszawaGoogle Scholar
 20. 20.
 21. 21.
  Olszewski P, Tadajewski A (1965) Morfometria jezior Legińskich (Morphometry of Leginskie lakes). Zesz Nauk WSR w Olsztynie 20:442 261–277Google Scholar
 22. 22.
  Kozłowski J, Poczyczyński P, Kozłowski K, Wziątek B, Teodorowicz M (2006) Operat Rybackiego Zagospodarowania Jeziora Legińskiego w zlewni rzeki Łyny nr 58. Olsztyn (A frame of fishing use of Legińskie lake in the catchment of Łyna, 58) OlsztynGoogle Scholar
 23. 23.
  Kuehl L, Troelstrup Jr NH (2011) Relationships between net primary production, water transparency, chlorophyll a, and total phosphorus in Oak Lake, Brooking County, South Dakota. Proc S D Acad Sci 92:67–78Google Scholar
 24. 24.
  Eloranta P (1999) Humus and water physics. In: Keskitalo J, Eloranta P (eds) Limnology of humic waters. Backhuys Publisher, Leiden, pp 61–74Google Scholar
 25. 25.
  Håkanson L, Boulion VV (2001) Regularities in primary production, Secchi depth and fish yield and a new system to define trophic and humic state indices for lake ecosystems. Int Rev Hydrobiol 86:23–62CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Grochowska J, Brzozowska R. Grzybowski M. Napiórkowska – Krzebietke A. Bigaj I., Szymański D. Zieliński R (2013) Raport końcowy. Badania fizyko – chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne 4 jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Duże i Małe i ich zlewni pod kątem możliwości ochrony zbiorników przed degradacją. Maszynopis. (Final report. Physicochemical properties of water and sediments as well as hydrological measurements of 4 lakes: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Duże and Małe and their catchment in terms of the possibility of their protecting from degradation) TypescriptGoogle Scholar
 27. 27.
  Januszkiewicz T, Jakubowska Ł (1964) Dynamika zanieczyszczeń Jeziora Klasztornego (The pollution dynamic of the Klasztorne Lake). Prace Instytutu Gospodarki Wodnej 3(1):55–77Google Scholar
 28. 28.
  Grochowska J (2015) Obieg wybranych makropierwiastków w systemie rzeczno – jeziornym na przykładzie górnej Pasłęki (Circulation of selected macroelements in the river-lake system on the example of the Upper Pasłęka). Dissertation, PAN Lublin, PolandGoogle Scholar
 29. 29.
  Bajkiewicz – Grabowska E (2007) Zróżnicowanie troficzne jezior – stan obecny, miejsce w klasyfikacji troficznej [W]: Borowiak D (red.) Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Trophic diversity of lakes present state, the place in trophic classification. In: Borowiak D (ed) Lakes of the Kashubian Landscape Park) Bad. Limol. 5, GdańskGoogle Scholar
 30. 30.
  Carlson RE, Simpson J (1996) A coordinator’s guide to volunteer Lake monitoring methods. North American Lake Management Society, MadisonGoogle Scholar
 31. 31.
  Faraś – Ostrowska B, Lange W (1998) Przezroczystość wody jako miara nasilenia eutrofizacji jezior (Transparency of water as a measure of the severity of lake eutrophication). Bad Limnol 1:181–191Google Scholar
 32. 32.
  Kosten S, Huszar VL, Bécares E, Costa LS, Donk E, Hansson LA, Meester L (2012) Warmer climates boost cyanobacterial dominance in shallow lakes. Glob Chang Biol 18(1):118–126CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Brzozowska R, Wiśniewski G, Dunalska J, Filipkowska Z (2013) Sediment phosphorus fractions in an urban lake and its usability for predicting of the internal loading phenomenon. Int J Environ Health Res 6(4):340–349CrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  Haggard BE, Moore PA, DeLaune PB (2005) Phosphorus flux from the bottom sediments in Lake Eucha, Oklahoma. J Environ Qual 34(2):724–728CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Renata Tandyrak
  • 1
  Email author
 • Jolanta Grochowska
  • 1
 • Katarzyna Parszuto
  • 1
 • Renata Augustyniak
  • 1
 • Michał Łopata
  • 1
 1. 1.Department of Water Protection Engineering, Faculty of Environmental SciencesUniversity of Warmia and Mazury in OlsztynOlsztynPoland

Personalised recommendations