Advertisement

Cooperation Between Competing Companies: The Example of Polish and Belarusian Enterprises

 • Tomaszuk AnnaEmail author
Conference paper
Part of the Eurasian Studies in Business and Economics book series (EBES, volume 10/1)

Abstract

Enterprises today have to deal with increasingly difficult and very complicated development conditions and such circumstances force them not only to compete, but also to cooperate with other entities in order to use their potential more efficiently. Wide availability of studies on cooperation between both national and regional enterprises results from the growing importance of cooperation in development strategies. This article attempts to fill in the gaps concerning cooperation on the regional level. The study covers neighboring regions of Poland and Belarus. The purpose of the article is to identify the level of cooperation with competitors in selected sectors of Polish and Belarusian enterprises and to define the prospects of its strengthening in the near future. The research involves more than 500 companies. It is found that both low level of current cooperation with competitors as well as insufficient optimism which can be observed in the assessment level of interest by surveyed enterprises which are interested in cooperation in the near future.

Keywords

Cooperation Enterprise Region Poland Republic of Belarus 

References

 1. Adamik, A., & Staniszewska, K. (2008). Zarządzanie współpracą z partnerami biznesowymi z wykorzystaniem rozwiązań IT [Managing cooperation with business partners with IT solutions]. In S. Lachiewicz & A. Zakrzewska-Bielawska (Eds.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii [Business management in the context of high technology development] (pp. 15–16). Politechnika Łódzka: Łódź.Google Scholar
 2. Baczko, T. (2012). Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku [Report on the innovativeness of the Polish economy in 2012]. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.Google Scholar
 3. Bembenek, B. (2006). Wokół koncepcji współdziałania [Around the concept of cooperation]. Studia Europejskie, 5, 34–36.Google Scholar
 4. Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). Coopetition – Quo Vadis? Past accomplishments and future challenges. Industrial Marketing Management, 43(2), 180–188.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bromski, K. (Ed.). (2013). Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 [Experiences and good practices of selected projects under the Operational Program Innovative Economy 2007-2013]. Warszawa: PARP.Google Scholar
 6. Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa [The dynamics of interorganizational enterprise ties]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.Google Scholar
 7. Daniluk, A., & Tomaszuk, A. (2016). Conditions for development of companies’ cooperation and entrepreneurship. In The 9th International Scientific Conference Business and Management 2016: Conference Proceedings, Vilnius, 12–13 May 2016.Google Scholar
 8. Das, T. K., & Teng, B. (2000). Instabilities of strategic alliances: An internal tensions perspective. Organization Science, 11, 77–101.CrossRefGoogle Scholar
 9. Daszkiewicz, N. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju [Small and medium companies. Development opportunities and threats]. Warszawa: CeDeWu.Google Scholar
 10. Doz, Y. L., & Hamel, G. (2006). Alianse strategiczne: sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę [Strategic alliances: The art of benefiting from collaboration]. Gliwice: Helion.Google Scholar
 11. Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The rational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of management Review, 23(4), 660–679.CrossRefGoogle Scholar
 12. Ford, D., & Håkansson, H. (2013). Competition in business networks. Industrial Marketing Management, 42, 1017–1024.CrossRefGoogle Scholar
 13. Górzyński, M. (2006). System wspierania gron przedsiębiorczości. Publikacja podsumowująca [Entrepreneurship grapes support system. Summary report]. Rzeszów: IG WSIiZ.Google Scholar
 14. Håkansson, H. (1987). Industrial technological development. A network approach. London: Croon Helm.Google Scholar
 15. Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within international strategic alliances. Strategic Management Journal, 12, 83–104.CrossRefGoogle Scholar
 16. Inkpen, A. C., & Crossan, M. (1996). Believing is seeing: Joint ventures and organizational learning. Journal of Management Studies, 32, 596–618.Google Scholar
 17. Kale, P., & Singh, H. (2009). Managing strategic alliances: What do we know, and where do we go from here? Academy of Management Perspectives, 23, 45–62.CrossRefGoogle Scholar
 18. Karwacka, M. (2016). Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu [Strength of cooperation. Companies relationships with non-governmental organizations in the context of corporate social responsibility]. Kraków: Nomos.Google Scholar
 19. Keasler, T. R., & Denning, K. C. (2009). A re-examination of corporate strategic alliance. New market responses. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 48, 21–40.Google Scholar
 20. Koźmiński, A., & Latusek-Jurczak, D. (Eds.). (2014). Relacje międzynarodowe w naukach o zarządzaniu [International relationships in management sciences] (pp. 47–48). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.Google Scholar
 21. Lunnan, R., & Haugland, S. A. (2008). Predicting and measuring alliance performance: A multidimensional analysis. Strategic Management Journal, 29, 545–556.CrossRefGoogle Scholar
 22. Madhok, A. (1995). Opportunism and trust in joint venture relationships: an exploratory study and a model. Scandinavian Journal of Management, 11(1), 57–74.CrossRefGoogle Scholar
 23. Madhok, A. (2006). How much does ownership really matter? Equity and trust relations in joint venture relationships. Journal of International Business Studies, 37, 4–11.CrossRefGoogle Scholar
 24. Mayer, K. J., & Argyres, N. S. (2004). Learning to contract: Evidence from the personal computer industry. Organization Science, 15(4), 394–410.CrossRefGoogle Scholar
 25. Mazur, J. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. [Cooperation of enterprises in Polish theory and practice] Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej [Scientific Papers of College of World Economy] (Vol. 32, pp. 290–314). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.Google Scholar
 26. Nowak, D. (2012). Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyniki badań [Impact of collaboration and cooperation on selected areas of company functioning – results of research]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe, 55, 685–688.Google Scholar
 27. Pachciarek, H. (2011). Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami [Factors conducive and hindering cooperation between organizations]. Master of Business Administration, 1(116), 30–42.Google Scholar
 28. Pierścieniak, A. (2015). Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej – ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru [Organization’s potential for external cooperation - theoretical approach and measurement methodology]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Google Scholar
 29. Powell, W. W. (1990). Neither market nor hierarchy: Network form of organization. Research in Organizational Behaviour, 12, 295–336.Google Scholar
 30. Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41, 116–145.CrossRefGoogle Scholar
 31. Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw [Strategic alliances of companies]. Warszawa: PWE.Google Scholar
 32. Sampson, R. C. (2007). R&D alliances and firm performance: The impact of technological diversity and Alliance organization on innovation. Academy of management Journal, 50(2), 364.CrossRefGoogle Scholar
 33. Sarkar, M. B., Aulakh, P. S., & Madhok, A. (2009). Process capabilities and value generation in alliance portfolios. Organization Science, 20(3), 583–600.CrossRefGoogle Scholar
 34. Skalik, J. (Ed.). (2002). Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw [Change – the condition for success. Integration, globalization, regionalization - business challenges]. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.Google Scholar
 35. Smith-Doerr, L., & Powell, W. W. (2005). Networks and economic life. New York: Russell Sage Foundation-Princeton University Press.Google Scholar
 36. Strzyżewska, M. (2011). Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki [Cooperation between companies – reference to Polish practice]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.Google Scholar
 37. Sudolska, A. (2011). Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce [Conditions of building pro-innovation relations by companies in Poland]. Toruń: Wydawnictwo UMK.Google Scholar
 38. Świadek, A., & Wiśniewska, J. (Eds.). (2015). Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii: wybrane aspekty [Business cooperation and innovation and technology transfer: Selected aspects]. Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG.Google Scholar
 39. Wasiluk, A. (2016). Prerequisites for undertaking and developing cooperation by industrial and construction companies. In The 9th International Scientific Conference Business and Management 2016: Conference Proceedings, Vilnius, 12–13 May 2016.Google Scholar
 40. Wasiluk, A. (2017). Pro-innovative prerequisites for establishing the cooperation between companies (in the perspective of creation and development of clusters). Procedia Engineering, 182, 755–762.CrossRefGoogle Scholar
 41. Williamson, O. E. (1991). Strategizing, economizing, and economic organization. Strategic Management Journal, 12(8), 75–94.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of ManagementBialystok University of TechnologyBialystokPoland

Personalised recommendations