Advertisement

George Eliot pp 267-297 | Cite as

“Upright Realism”: The Influence of George Eliot on Polish Literature

 • Aleksandra Budrewicz
Chapter

Abstract

The paper explores the notion of literary reception by presenting the example of George Eliot and her reception in Poland. Budrewicz outlines George Eliot’s impact on selected nineteenth-century Polish realist writers: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszewski. She points out literary themes, as well as the cultural and philosophical fascinations shared by the writers. A range of similarities between the work of George Eliot and Eliza Orzeszkowa is discussed, for example their strong opinions related to the moral purpose of their work, the Jewish issue and “the woman question”. This article discusses some of these similarities, but also crucial differences between the texts as well as the sociopolitical context of Poland and Great Britain during the nineteenth century.

Bibliography

 1. A. N. “Kobiety na Zachodzie” [Women in the West]. Prawda [Truth] 8, no. 40 (1888): 473.Google Scholar
 2. Adams, James Eli. “The Reception of George Eliot.” In A Companion to George Eliot, edited by Amanda Anderson and Harry E. Shaw, 219–232. Oxford: Wiley Blackwell, 2013.Google Scholar
 3. Blind, Mathilde. George Eliot. London: W. H. Allen and Co., 1883.Google Scholar
 4. Borkowska, Grażyna. Dialog powieściowy i jego kontekst (Na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej) [Dialogue in Novel and Its Context. On the Basis on the Work by Eliza Orzeszkowa]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.Google Scholar
 5. ———. Wokół (kilku) nowszych koncepcji realizmu powieściowego. Komentarze i uwagi. [Several Newer Concepts of Fictional realism. Comments and comments.] In Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa [Realists, Realism, Reality. On the centenary of the death of Bolesław Prus], edited by E. Paczoska, B. Szleszyński, and D. M. Osiński. Warsaw: Narodowe Centrum Kultury, 2013.Google Scholar
 6. Borowy, Wacław. “O Młynie nad Flossem pani George Eliot.” [Mill on the Floss Mrs. George Eliot.] In Studia i szkice literackie [Literary Studies and Sketches], vol. 2, 477–484. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.Google Scholar
 7. Buda, Agata. Powieść wiktoriańska i jej dwudziestowieczne życie. [Victorian Novel and Its 20th Century Afterlife.] Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2014.Google Scholar
 8. Budrewicz, Aleksandra. Dickens w Polsce: Pierwsze stulecie [Dickens in Poland. First Centenary.] Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015.Google Scholar
 9. ———. “Przekład, parafraza czy plagiat? ‘Nie-Boska komedia.’” [Translation, Paraphrase or Plagiarism? ‘Non-Divine Comedy.’] Zygmunta Krasińskiego po angielsku [Zygmunt Krasinski in English] “Wiek XIX” Yearbook 7 (2014): 23–43.Google Scholar
 10. Butkiewiczówna, I. Powieści i nowele żydowskie Elizy Orzeszkowej. [Jewish Novels of Eliza Orzeszkova.] Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1937.Google Scholar
 11. Buyniak, Victor. “In Commemoration of Kraszewski’s Antennial: His Jermoła and George Eliot’s Silas Marner.” In Essays for Yvonne Grabowski, edited by John McErlean, 3–14. Toronto: Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, 1993.Google Scholar
 12. ———. “Kraszewski’s ‘Jermoła’ and George Eliot’s ‘Silas Marner.’” Canadian Review of Comparative Literature 17, nos. 1–2 (1990): 57–67.Google Scholar
 13. “Czytelnictwo młodzieży. Ze sportu. Japonomania.” [Youth Readership. From Sport. Japonomania] Gazeta Handlowa, no. 84 (1895): 2.Google Scholar
 14. Dobosiewicz, Ilona. Ambivalent Feminizm: Marriage and Women’s Social Roles in George Eliot’s Works. Opole: Uniwersytet Opolski, 2003.Google Scholar
 15. ———. “The Polish Reception of George Eliot.” In The Reception of George Eliot in Europe, edited by Elinor Shaffer and Catherine Brown, 318–335. London: Bloomsbury, 2016.Google Scholar
 16. Drumont, F. “Francja zżydziała.” [France is Alive] Głos Narodu [Voice of the Nation] 2, no. 85: (1894): 3.Google Scholar
 17. Duchińska, Seweryna. “Korespondencja z Paryża.” [Correspondence from Paris] Tygodnik Powszechny [The Catholic Weekly], no. 44 (1882): 699.Google Scholar
 18. Dyboski, Roman. “Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915–1921).” [Seven Years in Russia and Siberia (1915–1921)] Przygody i wrażenia [Adventures and Impressions]. Warsaw: Gebethner i Wolff, 1922.Google Scholar
 19. ———. O Anglii i Anglikach. [About England and the English] Warsaw: F. Hoesick, 1929.Google Scholar
 20. ———. “Wielcy powieściopisarze angielscy XIX wieku z perspektywy dzisiejszej. [Great English Novelists of the Nineteenth Century from Today’s Perspective.]” Pamiętnik Literacki, Yearbook 32, nos. 1–4 (1935): 84–109.Google Scholar
 21. Eile, S., and S. Kasztelowicz, eds. Stefan Żeromski: Kalendarz życia i twórczości [Stefan Żeromski: Calendar of Life and Creativity]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.Google Scholar
 22. “Eliot i Kraszewski.” Dziennik Polski 16, no. 105 (1883): 2.Google Scholar
 23. Esteja [J. Kisielnicka]. Mgławica. Powieść. [Nebula. Novel.] Vol. 22. Warsaw: Nakład S. Lewentala, 1894.Google Scholar
 24. G. [author unknown]. “Jerzy Henryk Lewes.” Kłosy [Ears] 28, no. 716 (1879): 183.Google Scholar
 25. Gardner, Monica. “Polacy w powieści angielskiej. [Poles in the English Novel.]” Przegląd Współczesny [Contemporary Review] Yearbook 12, no. 137 (1933): 300–301.Google Scholar
 26. “George Eliot.” Wędrowiec [Wanderer] 9, no. 209 (1874a):1–2.Google Scholar
 27. ———. Wędrowiec [Wanderer] 9, no. 210 (1874b): 21.Google Scholar
 28. ———. Kłosy [Ears] 32, no. 812 (1881): 48.Google Scholar
 29. Grabowski, Tadeusz. Eliza Orzeszkowa: Szkic jubileuszowy [Eliza Orzeszkova: A Jubilee Sketch]. Kraków: Gebethner i Wolff, 1907.Google Scholar
 30. Grabowski, Zbigniew. “Frank Swinnerton.” Tygodnik Ilustrowany [Weekly Illustrated] 3520, no. 28 (1927): 560.Google Scholar
 31. ———. “Z literatury angielskiej.” [From English Literature] Tygodnik Ilustrowany [Weekly Illustrated] 3515, no. 14 (1927): 277.Google Scholar
 32. Grzegorzewska, Małgorzata. “Czytając jakby w zwierciadle. Problem naśladowania w powieściach: Młyn nad Flossą i Emancypantki.” [Reading as in a Mirror. The Problem of Imitation in Novels: Mill on the Floss and Emancypantki] Studia Bobolanum 3 (2008): 97–118.Google Scholar
 33. Henry, Nancy. The Life of George Eliot: A Critical Biography. New York: Wiley Blackwell, 2015.Google Scholar
 34. “Honoraria autorów angielskich.” [English Royalities] Gazeta Warszawska Yearbook 111, no. 207 (1884): 3.Google Scholar
 35. “Honoraria autorskie.” [Author’s Fees] Gazeta Warszawska no. 194 (1869): 2.Google Scholar
 36. Is. [author unknown]. “Poroniona monarchia.” Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] R. 23, no. 6: (1887): 82.Google Scholar
 37. J. S. [author unknown]. “Bezsilne.” [Powerless] Świt [Dawn] 2, no. 9 (1885): 71.Google Scholar
 38. J. J. F. [author unknown]. “Klerykalizm i Żydzi.” [Clericalism and Jews] Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] 14, no. 5 (1879): 53.Google Scholar
 39. Janicki, W. “Z beletrystyki angielskiej.” [From English Fiction] Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne [Muscial, Theatrical and Artistic Echo] 4, no. 207 (1887): 440.Google Scholar
 40. Jankowski, Edward. “Komentarze.” [Comments] In E. Orzeszkowa, Listy zebrane [Collected Lists], vol. 3, edited by E. Jankowski, 502. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.Google Scholar
 41. Jauksz, Marcin. “George Eliot, George Henry Lewes i mechanizmy literackiego oddziaływania.” [George Eliot, George Henry Lewes and the Mechanisms of Literary Influence] Forum Poetyki, 2017. http://fp.amu.edu.pl/george-eliot-george-henry-lewes-i-mechanizmy-literackiego-oddzialywania/.
 42. ———. [Napoleon Hirszband] “Literatura polska.” [Polish Literature] Prawda [Truth] 7, no. 31 (1887): 366.Google Scholar
 43. ———. “Zbawcy literatury.” [Savior of Literature] Prawda [Truth] Yearbook 13, no. 28 (1893): 330.Google Scholar
 44. “Jerzy Eliot. Wybór powieści.” [George Eliot. The Choice of a Novel] Biblioteka Warszawska [The Warsaw Library] 51, no. 4 (1891a): 446–447.Google Scholar
 45. “Jerzy Eliot. Wybór powieści.” [George Eliot. The Choice of a Novel] Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne [Musical, Theatrical and Artistic Echo] 9, no. 434 (1891c): 45.Google Scholar
 46. “Jerzy Eliot. Wybór powieści.” [George Eliot. The Choice of a Novel] Słowo [Word] 10, no. 236 (1891d): 2.Google Scholar
 47. “Jerzy Eliot. Wybór powieści.” [George Eliot. The Choice of a Novel] Tygodnik Romansów i Powieści [Weekly Romance and Novels] 46, no. 1194 (1891b): 544.Google Scholar
 48. Jezierski, Feliks. “Listy o współczesnej literaturze angielskiej.” [Lettters About Contemporary English Literature] Wiek [Age] no. 130 (1876a): 2.Google Scholar
 49. ———. “Listy o współczesnej literaturze angielskiej.” [Lettters About Contemporary English Literature] Wiek [Age] no. 168 (1876b): 3.Google Scholar
 50. ———. “Obrazy ze współczesnej literatury angielskiej.” [Paintings from Contemporary English Literature] Biblioteka Warszawska [The Warsaw Library] 139 (1875): 32.Google Scholar
 51. Julia D. [author unknown]. “Kilka słów o nowelach Marii Rodziewiczówny.” [A Few Words About the Novels of Maria Rodziewiczowna] Dom Polski [Polish House] 3, no. 21 (1890): 167.Google Scholar
 52. K. “Szczęśliwy śmiertelnik.” [Happy Mortal] Gazeta Toruńska no. 19 (1876): 3.Google Scholar
 53. Kozłowski, W. M. Jak czytać utwory piękna: Literatura piękna jako źródło wykształcenia. [How to Read Works of Beauty: Literature of Beauty as a Source of Education]. Warsaw: Drukarnia Ludwika Biernackiego i S-ki, 1909.Google Scholar
 54. Krajewska, Wanda. Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887–1918). [The Reception of British Literature in Poland in the Period of Modernism, 1887–1918]. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.Google Scholar
 55. “Kronika zagraniczna.” [Foreign Chronicle] Kurier Warszawski [Warsaw Courier] 56, no. 140 (1876): 5.Google Scholar
 56. “Kronika.” [Chronicle] Gazeta Lwowska 70, no. 297 (1880): 4.Google Scholar
 57. Krzyżanowski, Julian. “Romantyzm polski.” [Polish Romanticism] Pamiętnik Literacki Yearbook 53, no. 3 (1962): 178.Google Scholar
 58. ———. “Zagadka Jermoły. Kraszewski i George Eliot.” [Jermol’s Puzzle. Kraszewski and George Eliot] In Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego. [A Book in Honor of Józefa Ignacego Kraszewskiego]. Łuck: Wolynskie Towarzystwo Przyjaciot Nauk, 1939.Google Scholar
 59. Kulczycka-Saloni, Janina. “Z dziejów Dickensa w Polsce: Emancypantki a Bleak House.” [From the History of Dickens in Poland: Emancypantki and Bleak House] Prace Polonistyczne [Polish Studies] S. 5 (1947).Google Scholar
 60. Lange, Antoni. “Evans, Maria Anna.” In Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. [A Great Illustrated General Encyclopedia] Vol. 19, 872–873. Warsaw, 1897.Google Scholar
 61. “Literatura polska.” [Polish Literature] Gazeta Narodowa [National Gazette] 13, no. 94 (1874): 1.Google Scholar
 62. “Literatura powieściowa angielska w roku 1874.” [English Fiction Literature in 1874] Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] Yearbook 10, no. 11 (1875): 89–90.Google Scholar
 63. Marrené-Morzkowska, Waleria. “Przegląd prasy.” [Press Review] Świt [Dawn] R. 2, no. 9 (1885): 71.Google Scholar
 64. ———. “Treść i forma w powieści.” [The Content and Form in the Novel] Tygodnik Ilustrowany [Weekly Illustrated] no. 90 (1891): 179.Google Scholar
 65. ———. “Wstęp.” [Preface] In George Eliot, Adam Bede. Vol. 1, 5–15. Warsaw: S. Lewental, 1891.Google Scholar
 66. Mazur, Aneta. “Magdalena Brzeska i Maggie Tulliver – wiktoriańskie siostry? O niektórych paralelach Emancypantek Bolesława Prusa i Młyna nad Flossą George Eliot.” [Magdalena Brzeska and Maggie Tulliver—Victorian Sisters? On Some of the Parallels Between Boleslaw Prus’ Emancypantek and George Eliot’s Mill Over the Floss] In Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą [Victorians on the Thames and on the Vistula], edited by E. Paczoska and A. Budrewicz, 244–260. Warsaw: Uniwersytet Warszawski, 2016.Google Scholar
 67. “Middlemarch.” Wikipedia Entry. https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_Middlemarch. Accessed on 7 August 2017.
 68. N. D. [Nekanda Trepka]. “Z obcych piśmiennictw.” [From Foreign Sources] Tygodnik Ilustrowany [Weekly Illustrated] 1324, no. 112 (1885): 123–124.Google Scholar
 69. “Nekrologia.” [Obituary] Wędrowiec [Wanderer] no. 211 (1881): 31.Google Scholar
 70. Niewiadomski, Stanisław. “Literatura angielska. Okres od 1860–1874. Powieściopisarze.” [English Literature. The Period from 1860–1874, Novelists] Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] Yearbook 10, no. 2 (1875): 16.Google Scholar
 71. “Od wydawcy.” [From the Publisher] Bluszcz [Ivy] 8, no. 53 (1873): 424.Google Scholar
 72. Orzeszkowa, Eliza. Autobiografia w listach. [Autobiography collected in letters] Warsaw, 1910.Google Scholar
 73. ———. Listy zebrane [Collected Letters]. Vol. 3, edited by E. Jankowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.Google Scholar
 74. Paczoska, Ewa. “Wiktorianizm i rytmy rozwojowe powieści polskiej drugiej połowy XIX wieku. Rekonesans.” [Victorianism and Development of the Rhythms of the Polish Novel of the Second Half of the Nineteenth Century. Reconnaissance.] In Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą [Victorians on the Thames and on the Vistula], edited by E. Paczoska and A. Budrewicz, 95–206. Warsaw: Uniwersytet Warszawski, 2016.Google Scholar
 75. Pawlicki, Stefan. Etyka przyrodzona. [Natural Ethics] Kraków, 1891–1892.Google Scholar
 76. Philips, Ursula. “Narcyza Żmichowska – Margaret Fuller – George Eliot. Utopijny feminizm a materialne kobiety.” [Narcyza Żmichowska—Margaret Fuller—George Eliot. Utopian Feminism Versus Material Women] In Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej. Poznań, 8–11 czerwca 2006 roku [Literature, Culture and Polish Language in Context and World Contacts. Poznań, 8–11 June 2006], edited by M. Czermińska, K. Meller, and P. Fliciński, 331–341. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.Google Scholar
 77. ———. Narcyza Żmichowska: feminizm i religia. [Narcyza Żmichowska: Feminism and Religion.] Translated by K. Bojarska. Warsaw: Wydawnictwo IBL, 2008.Google Scholar
 78. ———. “Women’s Lives and Everyday Experience in Narcyza Żmichowska (1819–1876) and George Eliot (1819–1880).” In Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności [Ordinary Life in Nineteenth and Twentieth Century Literature. From Adalbert Stifter to the Present Day], edited by A. Mazur and G. Borkowska, 300–329. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007.Google Scholar
 79. Pietkiewicz, Z. “Literatura rosyjska.” [Russian Literature] Prawda [Truth] 7: 1887, no. 32, s. 380.Google Scholar
 80. Pinion, F. B. “George Eliot and Thomas Hardy.” In A George Eliot Companion: Literary Achievement and Modern Significance, 244–252. Houndsmills: Macmillan, 1981.Google Scholar
 81. Rignall, John. “Evans Robert.” In Oxford Reader’s Companion to George Eliot, edited by John Rignall, 107–109. Oxford: Oxford University Press, 2000.Google Scholar
 82. “Romans obyczajowy w Anglii.” [A Moral Romance in England] Gazeta Handlowa [Comnmerce Newspaper] Yearbook 14, no. 35 (1877): 2.Google Scholar
 83. “Ruch syjonistyczny.” [Zonist Movement] Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] 30, no. 30 (1895): 349.Google Scholar
 84. Russell Perkin, James. A Reception-History of George Eliot’s Fiction. Rochester: University of Rochester Press, 1990.Google Scholar
 85. S. M. [author unknown]. “Kronika oświaty.” [Chronicle of Education] Ogniwo [Link] 1, no. 44 (1903): 1040.Google Scholar
 86. Sheldon, W. L. An Ethical Movement: A Volume of Lectures. New York: Macmillan, 1896.Google Scholar
 87. Siemieniecki, J. H. “Z obcego świata.” [From a Strange World] Głos [Voice] 4, no. 39 (1889): 495.Google Scholar
 88. Sinko, Tadeusz. “Angielski sobowtór Jermoły Kraszewskiego.” [Jermoly Kraszewski, English Look-Alike] Ilustrowany Kurier Codzienny [Illustrated Daily Courier] 30, no. 154 (1939): 8.Google Scholar
 89. Sobieraj, Tomasz. Fabuły i “światopogląd”: Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej [Plot Lines and a “Worldview”: Studies on the History of the Nineteenth-Century Polish Novel]. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2004.Google Scholar
 90. ———. “Twórczość Bolesława Prusa a konwencje powieści rozwojowej.” [Works of Boleslaw Prus and the Conventions of a Developmental Novel] In Bolesław Prus: Pisarz, publicysta, myśliciel [Boleslaw Prus: Writer, Publicist, Thinker], edited by M. Woźniakiewicz-Dziadosz and S. Fita. Lublin, Wydawnictwo: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.Google Scholar
 91. Squires, Michael. The Pastoral Novel: Studies on George Eliot, Thomas Hardy, and D. H. Lawrence. Charlottesville: University Press of Virginia, 1974.Google Scholar
 92. Świętochowski, Aleksander. “Humorystyczna proza XIX wieku.” [Humorous Prose of the Nineteenth Century] Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] Yearbook 10, no. 34 (1875): 408.Google Scholar
 93. Szala, Alina. “Wstęp.” [Admission]. In Młyn nad Flossą, by George Eliot. Translated by A. Przedpełska-Trzeciakowska, prepared by Alina Szala, 99–102. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.Google Scholar
 94. Szukiewicz, W. “Anglik o Anglii.” [Englishman about England] Gazeta Lwowska 89, no. 152 (1899): 4.Google Scholar
 95. Tarnawski, Władysław. “Sheila Kaye-Smith. Z cyklu: pisarze katoliccy Anglii współczesnej.” [Sheila Kaye-Smith. From the Cycle: Catholic Writers of Contemporary England] Tęcza [Rainbow] Yearbook 10, no. 10 (1936): 40.Google Scholar
 96. Trepka, Nekanda. “Powieść w Anglii i powieściopisarze angielscy dni naszych.” [An English Novel and Novelists of Our English Days] Życie [Life] 1, no. 35 (1887): 554.Google Scholar
 97. ———. “Powieść w Anglii. Studium literackie. VI. George Eliot.” [An English Novel. Literary Study] Kłosy [Ears] 35, no. 904 (1882): 271.Google Scholar
 98. “W Anglii. Notatki i wrażenia.” [In England. Notes and Impressions] Biesiada Literacka [Literary Feast] 18, no. 37 (1884): 167.Google Scholar
 99. Waliszewski, Karol. “Powieść współczesna w Anglii.” [An English Contemporary Novel.] Ateneum [Athenaeum.] R. 12, t. 1 (1887): 292.Google Scholar
 100. “Wędrowiec podaje.” [The Wanderer Gives] Kurier Warszawski [Warsaw Courier] 195 (1869): 2.Google Scholar
 101. Welsh, David J. “Two talkative authors: Orzeszkowa and George Eliot.” The Polish Review 10, no. 1 (1965): 53–60.Google Scholar
 102. “Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe.” [Artistic, Literary and Scientific News] Czas [Time], no. 71 (1884): 3.Google Scholar
 103. “Wiadomości literackie.” [Literary News] Wędrowiec [Wanderer] 14, no. 348 (1869): 158.Google Scholar
 104. Wroński, T. “Z obcego świata.” [From a Strange World]. XVI. L’invasion des Moscovites. Głos [Voice] 2, no. 48 (1887): 725.Google Scholar
 105. “Ze świata.” [From the World] Kurier Warszawski [Warsaw Courier] 63, no. 106 (1883): 4.Google Scholar
 106. Zgliński, Daniel. “Z bliska i z daleka.” [Close and Far Away] Przegląd Tygodniowy [Weekly Review] 8, no. 49 (1873): 390.Google Scholar
 107. Żmigrodzka, Maria. Orzeszkowa: Młodość pozytywizmu [Orzeszkowa: The Youth of Positivism]. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Aleksandra Budrewicz
  • 1
 1. 1.Institute of Modern Languages, Pedagogical University of KrakówKrakówPoland

Personalised recommendations