Advertisement

Report on Hungary

 • Anett Erzsébet Gácsi
 • Krisztina Karsai
 • Zsolt SzomoraEmail author
Chapter
 • 215 Downloads
Part of the Legal Studies in International, European and Comparative Criminal Law book series (LSCL, volume 2)

Abstract

This paper describes the legal position and the participation of private persons in criminal procedures under Hungarian law, with special regard to the defendant and the defence counsel. The defendant’s procedural rights and duties are analysed in connection with the two phases of the criminal procedure: the investigation and the trial. The defendant’s position as a party at the trial has sufficient guarantees under Hungarian criminal procedural law, his/her position in the investigation phase should however be strengthened, a more efficient defence should be ensured (e.g. regarding the defence counsel’s presence at the first interrogation of the defendant; the defendant’s and his/her counsel’s presence at sessions where decision on his/her pre-trial detention is made; the defendant’s and the counsel’s access to the documents of the case).

Special attention is paid to the in absentia procedures, which is provided as a special form of procedure in the Code on Criminal Procedure of Hungary. The practical experiences show that this type of procedure lasts significantly longer than procedures where the defendant is present. The delay of the procedure is, in great part, the consequence of the guarantees provided for in absentia procedures.

Keywords

In absentia trials Inaudito reo procedure Participatory rights Right to the fair trial 

Abbreviations

Btk

Hungarian Criminal Code

CCP

Hungarian Code on Criminal Procedure (from 1998 to 2017)

CJEU

Court of Justice of the European Union

EAW

European Arrest Warrant

ECHR

European Convention on Human Rights

ECtHR

European Court of Human Rights

EU

European Union

EUCCM

Cooperation in Criminal Matters between the Member states of the European Union

ICCM

International Cooperation in Criminal Matters

new CCP

New Hungarian Code on Criminal Procedure (from 2018)

References

 1. Bárd K (1987) A büntetőhatalom megosztásának buktatói – Értekezés a bírósági tárgyalás jövőjéről. KJK, BudapestGoogle Scholar
 2. Bárd K (2005) Tárgyalás a vádlott távollétében – emberijog-dogmatikai analízis. In: Ligeti K (ed) Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. KJK-Kerszöv, Budapest, pp 209–230Google Scholar
 3. Bárd K (2007) The development of Hungarian Criminal Procedure between 1985 and 2005. In: Jakab A et al (eds) The transformation of the Hungarian Legal Order 1985–2005. Kluwer Law International, The Netherlands, pp 214–233Google Scholar
 4. Bárd K (2016) A sértettek eljárási jogai a nemzetközi bíróságok gyakorlatában. In: Hack P et al (eds) Kodifikációs kölcsönhatások. Tanulmányok Király Tibor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp 114–140Google Scholar
 5. Erdei Á (2011) Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában. ELTE Eötvös Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 6. Fazekas T et al (2015) Az előzetes letartóztatás gyakorlata: az alternatív kényszerintézkedések és a bírói döntéshozatal vizsgálata. BudapestGoogle Scholar
 7. Gácsi AE (2017) Quo vadis fegyverek egyenlőségének elve? In: Görög M – Hegedűs A (eds) Lege duce, comite familia: Ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára. Iurisperitus Bt., Szeged pp 127-140Google Scholar
 8. Herke C et al (2012) A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-PécsGoogle Scholar
 9. Irk A (1913) A magyar büntető perjog vezérfonala. Dunántúl Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., PécsGoogle Scholar
 10. Karsai K, Szomora Z (2015) Criminal law in Hungary. Kluwer Law International, The NetherlandsGoogle Scholar
 11. Király T (1962) A védő és a védelem a büntetőügyekben. KJK Kerszöv, BudapestGoogle Scholar
 12. Király T (2003) Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 13. Tóth M (2012) Az Alkotmánybíróság határozata a kiemelt ügyek egyes eljárási szabályairól. Jogesetek Magyarázata 3:10–19Google Scholar
 14. Ujvári Á (2011) A vádlott tárgyaláson való jelenléte a Be. 279. § (3) bekezdésének tükrében, avagy a Be. új jogintézménye: a vádlott bejelentett távolléte. In: Gál IL (ed) Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs, pp 531–536Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Anett Erzsébet Gácsi
  • 1
 • Krisztina Karsai
  • 1
 • Zsolt Szomora
  • 1
  Email author
 1. 1.Institute of Criminal Law and Criminal Science, University of SzegedSzegedHungary

Personalised recommendations