Advertisement

Being Ezidi in the Middle East

 • Çakır Ceyhan Suvari
Chapter

Abstract

The Sinjar/Sṃingal massacre carried out by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in August 2014 meant the killing of thousands of Ezidis in Iraq. In addition, thousands of Ezidi women were made slaves in the Nineveh Governorate of Iraq. This was not the first Ezidi massacre in the Middle East as 72 previous massacres of Ezidis have been recorded in history. This last one is called “the 73rd Ezidi massacre”. But why are Ezidis killed by the ISIL, and why do they become targets? The reasons for this are discussed in this study based on fieldwork conducted in North Iraq and Turkey with Ezidis.

Keywords

Ezidi Yazidi Muslim Kurd Religion Ethnicity 

Bibliography

 1. Anqosi, Kereme. 2005. The Yazidi Kurds’ Tribes & Clans of South Caucasus. International Journal of Kurdish Studies 19 (1–2): 55.Google Scholar
 2. Arakelova, Victoria. 2001. Sufi Saints in the Yazidi Tradition. Iran and the Caucasus 5: 183–192.CrossRefGoogle Scholar
 3. ———. 2004. Notes on the Yazidi Religious Syncretism. Iran and the Caucasus 8: 19–28.CrossRefGoogle Scholar
 4. ———. 2010. Ethno-religious Communities: To the Problem of Identity Markers. Iran and the Caucasus 14: 1, 1–1,17.Google Scholar
 5. Asatrian, Garnik, and A. Victoria. 2004. The Yazidi Pantheon. Iran and the Caucasus 8 (2): 231–279.CrossRefGoogle Scholar
 6. Aydın, Suavi. 2003. Etnisite. Antropoloji Sözlüğü. (der: Kurdret Emiroğlu-Suavi Aydın). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Google Scholar
 7. Barth, Fredrik. 2001. Etnik Gruplar ve Sınırları. çev. Ayhan K. and Seda G. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Google Scholar
 8. Başbuğ, Hayri. 1987. Yezidilik İnancı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.Google Scholar
 9. Bender, Cemşit. 2000. Kürt Mitolojisi 2. İstanbul: Berfin Yayınları.Google Scholar
 10. Bruinessen, Martin Van. 2004. Kürtlük, Türklük, Alevilik. çev. Hakan Yurdakul. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 11. Bulut, Faik. 2000. Lalish. Atlas Dergisi, Sayı 93.Google Scholar
 12. Devellioğlu, Ferit. 1993. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi.Google Scholar
 13. Fığlalı, Ethem R. 1908. Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri. İstanbul: Selçuk Yayınları.Google Scholar
 14. Guest, John S. 2001. Yezidilerin Tarihi. Çev. İbrahim Bingöl. İstanbul: Avesta Yayınları.Google Scholar
 15. Hançerlioğlu, Orhan. 1993. Ezidilik. Felsefe Ansiklopedisi, C.VII. İstanbul: Remzi Kitapevi.Google Scholar
 16. Harris, Marvin. 1995. İnekler, Domuzlar, Savaşlar ve Cadılar. Çev. M. Fatih Gümüş. İstanbul: İmge Kitabevi.Google Scholar
 17. Irakli, P.İ. 2001. Yezidilerin Dini. Çev. P. Gabriyel Akyüz. Mardin: Resim Matbaacılık.Google Scholar
 18. Keser, İnan. 2006. Nusayrilik-Arap Aleviliği. Adana: Karahan Kitabevi.Google Scholar
 19. Khenchelaoui, Zaim. 1999. The Yezidis, People of the Spoken Word in the Midst of People of the Book. Diogenes 47 (187): 3.CrossRefGoogle Scholar
 20. Knapp, Michael G. 2003. The Concept and Practice of Jihad in Islam. Parameters 33: 82–94.Google Scholar
 21. Layard, A.H. 2000. Ninova ve Kalıntıları. Çev. Zafer Afşar. İstanbul: Avesta Yayınları.Google Scholar
 22. Lescot, Roger. 2001. Yezidiler. Çev. Ayşe Meral. İstanbul: Aveste Yayınları.Google Scholar
 23. Lewis, Bernard. 2004. The Crisis of Islam. London: Phoenix.Google Scholar
 24. Mıhotuli, Selahaddin. 1992. Arya Uygarlıklarından Kürtlere. İstanbul: Berfin Yayınları.Google Scholar
 25. Muller, Daniel. 2000. The Kurds of Soviet Azerbaijan-1920–91. Central Asian Survey 19 (1): 41–77.CrossRefGoogle Scholar
 26. Okan, Murat. 2004. Türkiye’de Alevilik. Ankara: İmge Kitabevi.Google Scholar
 27. Ortaylı, İlber. 1978. Çarlık Rusyası Döneminde Kars. İstanbul: Ed. Fak. Matbaası.Google Scholar
 28. Özbudun, Sibel. 2002. Kültür Halleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.Google Scholar
 29. Şanak, Musa. 1997. Mezopotamya’da Dinlerin Doğuşu ve Gelişimi. İstanbul: Aram Yayınları.Google Scholar
 30. Semenow, A.A. 1931. Küçük Asya Yezidilerinin Şeytana Tapmaları. (Çev. Abdülkadir İnan), Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, sayı 20.Google Scholar
 31. Sever, Erol. 1996. Yezidilik ve Yezidiliğin Kökeni. İstanbul: Berfin Yayınları.Google Scholar
 32. Somersan, Semra. 2004. Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 33. Spat, Eszter. 2002. Shahid Bin Jarr- Forefather of the Ezidis and the Gnostic Seed of Seth. Iran And The Caucasus 6: 27–56.CrossRefGoogle Scholar
 34. Stausberg, Michael. 2004. Zoroastrian Rituals in Context. Laiden-Boston: Brill.Google Scholar
 35. Suvari, Ç.C. 2002. Ezidilik Örneğinde Etnisite, Din ve Kimlik İlişkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 36. Tori. 2000. Bir Kürt Düşüncesi Yezidilik ve Yezidiler. İstanbul: Berfin Yayınları.Google Scholar
 37. Turan, Ahmet. 1993. Yezidiler. Samsun: Eser Matbaası.Google Scholar
 38. Williams, Michael Allen. 1996. Rethinking “Gnosticism”: An Argument for Dismantling a Dubious Category. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar

Quran

 1. Available from: https://quran.com/. Accessed 12 Dec 2016.
 2. Van’da Yezidilerle Kanlı Savaşlar (Bloody wars with the Ezidis in Van) Available from: http://www.angelfire.com/or3/etnografya/depo1/yazma.htm. Accessed 13 Apr 2013.

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Çakır Ceyhan Suvari
  • 1
 1. 1.IstanbulTurkey

Personalised recommendations