Advertisement

Proceedings of the 6th China High Resolution Earth Observation Conference (CHREOC 2019)

 • Liheng Wang
 • Yirong Wu
 • Jianya Gong
Conference proceedings CHREOC 2019
 • 1.5k Downloads

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 657)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-ix
 2. Yechao Wang, Xiaoli Chen, Xiaoming Zhong, Haibo Zhao
  Pages 1-10
 3. Guangrui Yu, Yuncai Su, Lili Yu, Lianbing Gong, Danyang Zhao
  Pages 11-35
 4. Yong Chen, Ding-fu Zhou, Ze-hou Yang, Chun-li Chen, Yong-ke Zhang, Xiang-hua Niu et al.
  Pages 51-59
 5. Peng Lv, Yuxin Hu, Qianqian Li, Yangshuan Hou, Xiaohui Wang, Bin Lei
  Pages 61-71
 6. Dong-hui Zhang, Ying-jun Zhao, Kai Qin, Dong-hua Lu, Cheng-kai Pei, Ning-bo Zhao et al.
  Pages 73-83
 7. Liping Zhao, Xingke Fu, Xianhui Dou
  Pages 105-123
 8. Guiming Zhang, Gong Zhang, Liyan Luo, Jiantao Wang, Qing Ding
  Pages 175-185
 9. Huiqin Gao, Yuan Yuan, Xiangtao Zheng
  Pages 187-197
 10. Zhaocong Wu, Lin He, Yi Zhang, Jun Li
  Pages 199-211
 11. Pan Chen, Zhengchao Chen, Xuan Yang, Baipeng Li, Bing Zhang
  Pages 213-222
 12. Naiting Xu, Fan Yang, HaiMing Lian, Yi Wang
  Pages 223-240
 13. Guomian Lv, Yueting Chen, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li
  Pages 241-259
 14. Yunsen Wang, Wenxiu Mu, Xiaohui Du, Chengzhi Ma, Xuejin Shen
  Pages 271-282
 15. Pingping Huang, Fang Liu, Weixian Tan, Wei Xu, Qi Lin, Huifang Ren
  Pages 295-301
 16. Zhida Xu, Shucheng Yang, Chunquan Cheng, Jianwei Tan
  Pages 303-311
 17. Jing Yu, Dong Hao, Hongyang Liu, Xiaoqian Chen
  Pages 331-342
 18. Yanxiang Cui, Yanchu Yang, Jinggang Miao, Xiangqiang Zhang
  Pages 343-361
 19. Huan Chen, Guoman Huang, Guoqi Cheng, Yuting Sheng
  Pages 363-372
 20. Guoqi Cheng, Jixian Zhang, Huan Chen, Jiaqi Chen, Lijun Lu
  Pages 373-383
 21. J. K. Yang, X. Y. Jiao, Y. Yang, X. S. Wang, L. L. Song, J. Xue et al.
  Pages 385-392
 22. Zhaohua Wang, Jixian Zhang, Zheng Zhao, Haiying Gao
  Pages 393-404
 23. Xianxiang Qin, Wangsheng Yu, Peng Wang, Tianping Chen, Huanxin Zou
  Pages 405-417
 24. Zhi Qu, Kai Xu, Yanhao Xie, Feng Li, Mengmeng Liu, Shuangxue Han et al.
  Pages 441-455
 25. Fan Feng, Axin Jin, Jia Sun, Ruohan Hou, Hongxing Dang
  Pages 487-497
 26. Luyang Zan, Kaixuan Lu, Zhengchao Chen
  Pages 515-525
 27. Fangyan Yuan, Guoqing Li, Zhengli Zuo, Quan Ran, LiDong Guo, Guangbin Ma
  Pages 551-569
 28. Zheng Changli, Zhang Wei, Ding Qing, Wang Xiaoxia, Luo Jinghui
  Pages 571-579
 29. Zhang Xiaopeng, Wang Xiaochen, Zhuang Haixiao, Guo Yongfu, Chen Xi, Zuo Miao et al.
  Pages 581-588
 30. Haijun Luan, Meng Zhang, Yunya Wan, Yuanrong He, Qin Nie, Xinxin Zhang
  Pages 589-603
 31. Shuai Jiang, Yalong Pang, Luyuan Wang, Jiyang Yu, Bowen Cheng, Zongling Li et al.
  Pages 605-612

About these proceedings

Introduction

This book gathers the proceedings of the 6th China High Resolution Earth Observation Conference (CHREOC). Since its inception, the conference series has become an influential academic event in the earth detection area and attracted more and more top experts and industry practitioners in related fields. CHREOC chiefly focuses on popular topics including military-civilian integration, the One Belt and One Road initiative, and the transformation of scientific research achievements, while also discussing new ideas, new technologies, new methods, and new developments. The CHREOC conferences have effectively promoted high-level institutional mechanisms, technological innovation, and industrial upgrading in the high-resolution earth observation area, and sparked new interest in the major national-sponsored project CHREOS.

The majority of the contributing authors are researchers and experts participating in the CHREOS project. The papers highlight new findings, technical innovations, and research directions in the field of high-resolution earth observation. All articles have undergone several rounds of expert review and reflect cutting-edge advances. Accordingly, the proceedings offer an informative and valuable resource for both academic research and engineering practice.

Keywords

high-resolution earth observation military-civilian integration remote sensing Synthetic aperture radar

Editors and affiliations

 • Liheng Wang
  • 1
 • Yirong Wu
  • 2
 • Jianya Gong
  • 3
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.Aerospace Information Research InstituteChinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Wuhan UniversityWuhanChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-15-3947-3
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering Engineering (R0)
 • Print ISBN 978-981-15-3946-6
 • Online ISBN 978-981-15-3947-3
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering