Advertisement

Image and Graphics

9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part I

 • Yao Zhao
 • Xiangwei Kong
 • David Taubman
Conference proceedings ICIG 2017

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10666)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 10666)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXX
 2. Ligang Liu, Jianxin Zhang, Yinghua Jiang
  Pages 1-10
 3. Fan Xiao, Guobao Xiao, Xing Wang, Jin Zheng, Yan Yan, Hanzi Wang
  Pages 11-22
 4. Guangfei Yang, Huanghui Miao, Jun Tang, Dong Liang, Nian Wang
  Pages 23-34
 5. Xiaochun Chen, Yanbin Zhang, Shun Fu, Hu Peng, Xiang Chen
  Pages 35-47
 6. Wengang Feng, Huawei Tian, Yanhui Xiao, Jianwei Ding, Yunqi Tang
  Pages 48-57
 7. Chunlei Yu, Baojun Zhao, Zengshuo Zhang, Maowen Li
  Pages 70-84
 8. Weimin Tan, Bo Yan
  Pages 97-107
 9. Anqin Zhang, Su Yang, Xinfeng Zhang, Jiulong Zhang, Weishan Zhang
  Pages 108-117
 10. Chao Li, Kan Qiao, Xin Min, Xiaoyan Pang, Shouqian Sun
  Pages 118-126
 11. Deliang Huang, Shijia Huang, Hefeng Wu, Ning Liu
  Pages 127-138
 12. Guangling Sun, Jingru Ren, Zhi Liu, Wei Shan
  Pages 139-148
 13. Shirui Li, Alper Yilmaz, Changlin Xiao, Hua Li
  Pages 162-173
 14. Wei Zhang, Lian-fa Bai, Yi Zhang, Jing Han
  Pages 174-185
 15. Xin Wang, Zhiqiang Hou, Wangsheng Yu, Zefenfen Jin
  Pages 186-198
 16. You Hao, Shirui Li, Hanlin Mo, Hua Li
  Pages 199-210
 17. Yikui Zhai, Jian Liu, Junying Zeng, Vincenzo Piuri, Fabio Scotti, Zilu Ying et al.
  Pages 211-223
 18. Zhou Yingyue, Xu Su, Zang Hongbin, He Hongsen
  Pages 224-237
 19. Yongluan Yan, Xinggang Wang, Xin Yang, Xiang Bai, Wenyu Liu
  Pages 238-249
 20. Wei-Hong Li, Yafang Mao, Ancong Wu, Wei-Shi Zheng
  Pages 250-261
 21. Zhaoxuan Fan, Tianwei Lin, Xu Zhao, Wanli Jiang, Tao Xu, Ming Yang
  Pages 262-272
 22. Shang Luo, Xiaofeng Wu, Bin Wang, Liming Zhang
  Pages 284-294
 23. Jianyu Heng, Zhenyu Xu, Yunan Zheng, Yiguang Liu
  Pages 295-305
 24. Wenyi Tang, Bin Liu, Nenghai Yu
  Pages 306-315
 25. Enlai Guo, Lianfa Bai, Yi Zhang, Jing Han
  Pages 362-373
 26. Qiaosong Chen, Shangsheng Feng, Pei Xu, Lexin Li, Ling Zheng, Jin Wang et al.
  Pages 374-385
 27. Xiaoyu Chen, Lianfa Bai, Yi Zhang, Jing Han
  Pages 386-396
 28. Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao
  Pages 397-407
 29. Bi-Ren Tan, Fei Yin, Yi-Chao Wu, Cheng-Lin Liu
  Pages 408-419
 30. Xiaoyue Jiang, Jing Liu, Yu Liu, Lin Zhang, Xiaoyi Feng
  Pages 420-431
 31. Runhua Wang, Xuebo Zhang, Yongchun Fang, Baoquan Li
  Pages 432-442
 32. Chaodie Liu, Guangshuai Gao, Zhoufeng Liu, Chunlei Li, Yan Dong
  Pages 443-453
 33. Mengnan Hu, Yongkang Liu, Rong Wang
  Pages 466-476
 34. Xin Huang, Zhaoda Ye, Yuxin Peng
  Pages 477-488
 35. Zhengning Wang, Shanshan Ma, Mingyan Han, Guang Hu, Shuaicheng Liu
  Pages 501-511
 36. Yue Liu, Jianxiang Li, Wei Xu, Mingyang Liu
  Pages 512-522
 37. Zhengbing Wang, Guili Xu, Yuehua Cheng, Zhengsheng Wang
  Pages 523-532
 38. Xufu Mu, Jing Chen, Zhen Leng, Songnan Lin, Ningsheng Huang
  Pages 533-544
 39. Sisi Fang, Yuan Yuan, Lei Chen, Jian Zhang, Miao Li, Shide Song
  Pages 545-554
 40. Xihan Wang, Xiaoyi Feng, Zhaoqiang Xia, Jinye Peng, Eric Granger
  Pages 555-566

Other volumes

 1. Image and Graphics
  9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part I
 2. 9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part II
 3. 9th International Conference, ICIG 2017, Shanghai, China, September 13-15, 2017, Revised Selected Papers, Part III

About these proceedings

Introduction

This three-volume set LNCS 10666, 10667, and 10668 constitutes the refereed conference proceedings of the 9th International Conference on Image and Graphics, ICIG 2017, held in Shanghai, China, in September 2017. The 172 full papers were selected from 370 submissions and focus on advances of theory, techniques and algorithms as well as innovative technologies of image, video and graphics processing and fostering innovation, entrepreneurship, and networking.

Keywords

computer graphics image analysis image processing image understanding virtual reality 3D animation big data cloud computing computational geometry computer vision data mining decision tree face recognition game and animation image enhancement image segmentation machine learning pattern recognition video signal processing

Editors and affiliations

 • Yao Zhao
  • 1
 • Xiangwei Kong
  • 2
 • David Taubman
  • 3
 1. 1.Beijing Jiaotong UniversityBeijingChina
 2. 2.Dalian University of TechnologyDalianChina
 3. 3.UNSWSydneyAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Materials & Steel
Automotive
Chemical Manufacturing
Health & Hospitals
Biotechnology
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering