Advertisement

Proceedings of 2019 Chinese Intelligent Systems Conference

Volume III

 • Yingmin Jia
 • Junping Du
 • Weicun Zhang
Conference proceedings CISC 2019

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 594)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Linchuan Fan, Yi Chai, Yanxia Li
  Pages 37-43
 3. Sumin Han, Yongsheng He, Shuqing Zheng
  Pages 62-70
 4. Xuedong Jing, Kangkai Cheng
  Pages 114-121
 5. Yuling Li, Hongyong Yang, Yize Yang, Yuanshan Liu, Yujiao Sun
  Pages 122-130
 6. Yicheng Xu, Yangyang Chen, Tianrun Liu, Wen Chen
  Pages 142-150
 7. Xiaohe Yang, Weijie Lv, Xiaofang Wei, Chaofang Hu
  Pages 159-168
 8. Jisheng Xing, Weile Tan, Jing Bai
  Pages 194-202
 9. Qunpo Liu, Xiulei Xi, Guanghui Liu, Lingxiao Yang, Hongqi Wang
  Pages 203-210
 10. Qiang Zhang, Junping Du, Feifei Kou, Zhe Xue
  Pages 211-219
 11. Yujiao Sun, Hongyong Yang, Yize Yang, Yuling Li, Yuanshan Liu
  Pages 220-226
 12. Haiyan Sun, Xiaobin Li, Jie Zhang, Tianyang Yu
  Pages 227-233
 13. Junfeng Zheng, Jiangyun Li, Yan Liu, Weicun Zhang
  Pages 243-249
 14. Yuanshan Liu, Hongyong Yang, Yize Yang, Yuling Li, Yujiao Sun
  Pages 250-258
 15. Yulin Li, Jin Zhou, Qiang Li, Long He, Yonglin Zhang, Shaoyun Song
  Pages 259-267
 16. Mianlu Zou, Zhongyi Hu, Qi Wu, Changzu Chen
  Pages 268-276
 17. Rong Hua, Huanyu Zhao
  Pages 277-285
 18. Xu Zeng, Xinhua Wang, Weicheng Xu, Yu Zheng, Jiahuan Li
  Pages 286-298
 19. Xiaohua Wang, Kangkang Xu, Lin Xu, Zhonghua Miao, Jin Zhou
  Pages 299-309
 20. Dianbin Jiang, Jingling Zhao
  Pages 310-317
 21. Xiaohong Guo, Xiaohui Xu, Haichen Lin, Xingyi Chen
  Pages 318-324
 22. Guizhen Yu, Sifen Wang, Mingxing Li, Yaxin Guo, Zhangyu Wang
  Pages 334-343
 23. Ying Zhang, Jian Cao, Leiyan Tao, Siwen Xu, Minfeng Wei, Xing Zhang
  Pages 344-351
 24. Yize Yang, Hongyong Yang, Yuanshan Liu, Yuling Li, Yujiao Sun
  Pages 352-360
 25. Jingcheng Zhao, Zongkai Yang, Tao Tang
  Pages 361-370
 26. Jingyan Liu, Yumei Wang, Wenliang Yang
  Pages 371-380
 27. Longjun Zhu, Yingchi Zhang, Xuedong Jing
  Pages 381-387
 28. Xianfeng Zhao, Hai Gao
  Pages 388-397
 29. Xudong Han, Junsheng Ma, Jian Fu, Liming Yu, Wensen Zhang, Yongling Fu
  Pages 417-425
 30. Yujia Du, Yanping Zheng, Haisheng Li, Li Tan
  Pages 426-434

Other volumes

 1. Volume I
 2. Volume II
 3. Proceedings of 2019 Chinese Intelligent Systems Conference
  Volume III

About these proceedings

Introduction

This book showcases new theoretical findings and techniques in the field of intelligent systems and control. It presents in-depth studies on a number of major topics, including: Multi-Agent Systems, Complex Networks, Intelligent Robots, Complex System Theory and Swarm Behavior, Event-Triggered Control and Data-Driven Control, Robust and Adaptive Control, Big Data and Brain Science, Process Control, Intelligent Sensor and Detection Technology, Deep learning and Learning Control, Guidance, Navigation and Control of Aerial Vehicles, and so on. Given its scope, the book will benefit all researchers, engineers, and graduate students who want to learn about cutting-edge advances in intelligent systems, intelligent control, and artificial intelligence.

Keywords

CISC 2019 Intelligent system and control artificial intelligence Intelligent system design, implementation and testing system stability analysis Chinese Intelligent Systems Conference

Editors and affiliations

 • Yingmin Jia
  • 1
 • Junping Du
  • 2
 • Weicun Zhang
  • 3
 1. 1.Beihang UniversityBeijingChina
 2. 2.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 3. 3.University of Science and Technology BeijingBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering