Advertisement

Proceedings of 2019 Chinese Intelligent Systems Conference

Volume II

 • Yingmin Jia
 • Junping Du
 • Weicun Zhang
Conference proceedings CISC 2019

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 593)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Xiangsheng Liu, Zhengxin Zhou, Qiuzhen Wu, Yuanyuan Yang, Xukun Zhu
  Pages 1-9
 3. Yunzhong Song, Fengzhi Dai, Huimin Xiao
  Pages 24-30
 4. Yongle Ai, Qunfeng Liu, Shuai Li
  Pages 31-40
 5. Na Lu, Bing Xu, Zheyi Chen, Di Ren, Yuanyuan Yang, Peng Bian
  Pages 41-49
 6. Qiangqiang Xu, Bulai Wang, Yuanyuan Yang
  Pages 50-57
 7. Shenjian Gong, Changdi Li, Junyi Hou, Lei Yu
  Pages 66-74
 8. Lin Guo, Qinglin Sun, Zengqiang Chen, Sai Chen, Hongchen Jia
  Pages 75-82
 9. Yunxiao Liu, Zhongzhi Hu, Jiqiang Wang
  Pages 91-99
 10. Ying Liu, Jiqiang Wang, Zhongzhi Hu
  Pages 100-106
 11. Xiangsheng Liu, Zhengxin Zhou, Yunxia Jiang, Yuanyuan Yang, Qingqing Chen
  Pages 117-125
 12. Zhengguang Xu, Meiling Yang
  Pages 126-134
 13. Lixin Lu, Weicun Zhang
  Pages 143-150
 14. Sheng Guan, Jin Chen, Kaikai Li, Yuqi Zhao
  Pages 159-167
 15. Yuyang Yuan, Bulai Wang, Jiale Zhong, Xiangsheng Liu
  Pages 175-182
 16. Rongchuan Yu, Yahang Qin, Jiansheng Peng, Tan Guo, Xiaoping Tang
  Pages 201-213
 17. Jiabin Yu, Zhe Shen, Xiaoyi Wang, Jiping Xu, Li Wang, Qian Sun et al.
  Pages 214-222
 18. Min Jiang, Fengshun Lu, Long Qi, Yufei Pang
  Pages 223-232
 19. Yanxi Li, Jing Bai, Hezheng Li
  Pages 233-242
 20. Xu Huang, Qianyao Zhang, Guoli Wang, Xuemei Guo, Zhonghua Li
  Pages 243-253
 21. Weimin Liu, Zhongzhi Hu, Jiqiang Wang, Shengyi Liu
  Pages 254-259
 22. Xue Li, Sijia Cao, Zhishu Xu, Zongshuai Yue, Qiaochu Guo
  Pages 270-278
 23. Tao Ma, Xiaobin Li, Tianyang Yu
  Pages 279-285
 24. Shuang Fang, Xianghua Ma, Jiarui Qu, Sijing Zhang, Na Lu, Xin Zhao
  Pages 286-294
 25. Qingbin Wang, Yueqian Liang, Ziteng Wang, Wenyan Li, Zhiguo Jiang, Yanjie Zhao
  Pages 306-313
 26. Qingbin Wang, Zhiqiang Jia, Yueqian Liang, Xiangfeng Wang, Zhiguo Jiang, Yanjie Zhao
  Pages 314-323
 27. Xiaofan Gao, Shu Tian, Mengtian Zhang, Yunlong Li
  Pages 324-333
 28. Jiaomei Zhou, Fengshun Lu, Sumei Xiao, Long Qi, Yufei Pang
  Pages 334-342
 29. Xianjin Du, Lin Li
  Pages 370-378
 30. Pan Cheng, Xiaobin Li, Tianyang Yu
  Pages 429-436

Other volumes

 1. Volume I
 2. Proceedings of 2019 Chinese Intelligent Systems Conference
  Volume II
 3. Volume III

About these proceedings

Introduction

This book showcases new theoretical findings and techniques in the field of intelligent systems and control. It presents in-depth studies on a number of major topics, including: Multi-Agent Systems, Complex Networks, Intelligent Robots, Complex System Theory and Swarm Behavior, Event-Triggered Control and Data-Driven Control, Robust and Adaptive Control, Big Data and Brain Science, Process Control, Intelligent Sensor and Detection Technology, Deep learning and Learning Control, Guidance, Navigation and Control of Aerial Vehicles, and so on. Given its scope, the book will benefit all researchers, engineers, and graduate students who want to learn about cutting-edge advances in intelligent systems, intelligent control, and artificial intelligence.

Keywords

CISC 2019 Intelligent system and control artificial intelligence Intelligent system design, implementation and testing system stability analysis Chinese Intelligent Systems Conference

Editors and affiliations

 • Yingmin Jia
  • 1
 • Junping Du
  • 2
 • Weicun Zhang
  • 3
 1. 1.Beihang UniversityBeijingChina
 2. 2.Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijingChina
 3. 3.University of Science and Technology BeijingBeijingChina

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering